Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Навчальна практика *
Вступ

Учбова практика

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент

 

Мета практики.

Навчальна практика проводиться для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” в Локальному центрі дистанційного навчання (ЛЦДН) після закінчення ними другого курсу. В якості вихідних даних слугують матеріали статистичної звітності Головного управління статистики (ГУС) відповідного обласного центру. Тривалість практики - 2 тижні.

Метою навчальної практики є вивчення централізованого сектору управління та регулювання економіки на рівнях країни, області, району, міста.

Завдання та предмет практики

Завдання практики: виконати індивідуальне завдання із статистичного аналізу даних, що характеризують певну сторону суспільного життя.

Після проходження практики студент повинен:

знати:

- методи збору й обробки статистичних даних, їх призначення та межі застосування;

- особливості статистичного аналізу певного соціально-економічного явища (згідно теми індивідуального завдання) та основні показники, що використовуються для такого аналізу.

вміти:

- проводити статистичний аналіз даних, що характеризують певну сторону суспільного життя;

- правильно інтерпретувати результати такого аналізу;

- робити висновки щодо можливих шляхів покращення стану в досліджуваній області, усунення або пом'якшення виявлених негативних тенденцій розвитку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11