Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика *
Вступ

Інформатика

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Мазарчук Андрій Юрійович
к.е.н.
доцент

Григорук Павло Михайлович
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 693.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Будучи комплексною науковою дисципліною, інформатика вивчає всі аспекти проектування, розробки і використання систем обробки даних. При цьому вона виявляє загальні закономірності впливу цих систем на різні сфери соціально-економічного життя людини і суспільства.

Таким чином, інформатика сьогодні - це не тільки теорія інформаційного обміну, не тільки технологія обробки інформації та інформаційних потоків, це ціла соціально-технологічна інфраструктура, яка органічно переплітається з соціальною сферою і чинить на неї все більш істотний вплив. Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним компонентом інформатики як комплексної наукової дисципліни. Розширення застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій помітно змінює загальне соціальне середовище сучасного суспільства, розширюючи при цьому горизонти наукових та практичних пізнань, стимулюючи процеси вдосконалення інформаційних технологій. Такий взаємний вплив обумовлює стрімкий розвиток всієї інформаційної інфраструктури суспільства, що, у свою чергу, є потужним прискорювачем розвитку новітніх засобів інформаційного обміну.

Інформатика стала частиною нашої повсякденної дійсності. Сьогодні вона змінює не тільки матеріальні основи багатьох соціально-економічних і науково-технічних процесів, але й наші уявлення про навколишній світ, про форми і методи його пізнання. Інформатику рівною мірою можна віднести і до прикладних, і до фундаментальних наук. Така неоднозначна класифікація випливає з самої природи виникнення і розвитку інформатики як складної сукупності загальнотеоретичних і прикладних наукових дисциплін.

Узагальнювальне визначення інформатики, яке відображає в найбільш короткій формі її основні риси, можна сформулювати таким чином: інформатика - це наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також закономірності її створення, передачі та використання в різних сферах діяльності людини і суспільства.

Прикладною метою інформатики є розробка більш ефективних методів використання інформаційних потоків і визначення шляхів оптимізації процесів практичного використання різноманітної інформації.

Головною функцією інформатики є обґрунтування засобів і методів технологічного забезпечення інформаційних процесів, а отже, якісна зміна природи їх перебігу на основі застосування сучасних засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки, математичного моделювання й програмного управління.

Мета дисципліни — дати базовий об'єм знань, що дозволяє розуміти операційне середовище сучасного комп'ютера, основні інформаційні технології представлення, відображення і обробки економічної інформації, використовувати базове програмне забезпечення для моделювання економічних показників, виконання необхідних розрахунків.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “Інформатика”,

студенти повинні знати:

· призначення і принцип роботи окремих компонент обчислювальної системи;

· склад, призначення, порядок завантаження і функціонування операційної системи;

· принципи роботи комп'ютерних вірусів, шляхи зараження, класифікацію і основні характеристики, методи боротьби з вірусними програмами;

· принципи архівації інформації, методи її стиснення, їх основні характеристики;

· призначену для користувача роботу в графічному середовищі операційної системи і основні принципи функціонування її окремих компонент, використання прикладних програмних пакетів для вирішення завдань створення документів у сфері діловодства і економіки;

студенти повинні вміти:

· розпізнавати факти можливого зараження обчислювальної системи комп'ютерними вірусами і ліквідовувати наслідки за допомогою антивірусних програм;

· використовувати програми-архіватори для упаковки, зберігання і витягання різних файлів інформації;

· впевнено орієнтуватися в графічному середовищі операційної системи при виконанні типових файлових операцій, створенні інформаційних сховищ, різних типів електронних документів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11