Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Корпоративна соціальна відповідальність *
Вступ
РУС

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Неліпович Олена Володимирівна
канд. економ. наук
старший викладач

Безвух Сергій Володимирович
канд. економ. наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 699.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Актуальність вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» в Україні зумовлена тією обставиною, що вітчизняне господарське середовище не пройшло у своєму історичному розвитку необхідних етапів, які у західному суспільстві призвели до усвідомлення важливості філософії соціальної відповідальності. Разом з тим, неефективність більшості системоутворюючих інститутів вітчизняного ринкового середовища актуалізує потребу у формуванні національної моделі соціальної відповідальності в межах тріади «бізнес – влада – суспільство».

Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю –залік.

Предметом курсу є інструментарій формування та функціонування КСВ в організації.

Об’єктом дисципліни є корпоративна соціальна відповідальність як система.

Мета вивчення дисципліни – формування у фахівців базових знань з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Завдання вивчення дисципліни: Очікувані результати (набута компетентність) – після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

* концептуальні основи розвитку КСВ;

* зміст Глобального договору ООН;

* місце КСВ в системі управління організацією;

* особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку;

* принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо партнерів та соціально-відповідального маркетингу;

* екологічні аспекти КСВ, стандарти екологічного менеджменту (ISO 14001, 14000 );

* зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в Україні;

уміти:

* ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування заінтересованих сторін організації з позицій концепції КСВ;

* спираючись на стандарти МОП, Європейського Союзу і національного законодавства забезпечувати дотримання принципів Глобального договору у сфері праці (принципи 3, 4, 5 і 6) ;

* узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм КСВ;

* застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;

* збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;

* розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій;

* на основі інформаційної політики організації поширювати інформацію про КСВ;

* аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;

* за допомогою сучасного методичного інструментарію розробляти систему моніторингу ефективності діяльності організації у сфері КСВ та оцінювати результативність програм КСВ

* розробляти та впроваджувати процедури здійснення соціального аудиту;

* аналізувати нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти заходи із їхнього запобігання або зниження.

Навчальний курс “Корпоративна соціальна відповідальність” відіграє важливу роль у науковому та професійному формуванні студентів економічних спеціальностей як майбутніх фахівців – економістів, фінансистів та менеджерів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11