Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (Англійська) *
Вступ

Iноземна мова за професiйним спрямуванням (англiйська)

Кафедра Iноземних мов

Автор курсу

Пасічник Олександр Сергійович
канд. пед. наук
доцент

Пасічник Олена Олексіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1314.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Електронний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» призначається для студентів економічних спеціальностей, які потребують удосконалення знань, умінь і навичок з англійської мови для ефективного спілкування з колегами у сфері професійних інтересів.

Мета курсу: дати майбутнім спеціалістам-економістам знання з англійської мови, розвивати навички усного і писемного мовлення в межах фахової тематики, навчити використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Завдання:

* навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному англомовному інформаційному потоці з метою поглиблення фахових знань та отримання нової інформації;

* збагатити словниковий запас фаховою термінологією (до 300 нових лексичних одиниць);

* удосконалити комунікативні уміння та навички володіння англійською мовою для спілкування на професійні теми;

* навчити реферувати тексти на економічну тематику англійською мовою та формулювати власну думку щодо прочитаного;

Курс побудований на лексичному та граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови, базовий лексичний склад та орієнтований на навчання відповідної термінології.

Навчальний курс передбачає опрацювання широкого спектра тем, пов’язаних з економічною діяльністю (бухгалтерський облік, оподаткування, способи розрахунків тощо). У ньому використано автентичні матеріали з англомовних джерел. Основна увага приділяється розвитку умінь і навичок читання, монологічного та діалогічного мовлення, а також перекладу, що допоможе майбутнім фахівцям застосовувати набуті знання в професійній діяльності.

Розвиток комунікативних умінь і навичок за програмою технічної англійської мови відповідають рівню В2+ відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11