Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Усна народна творчість *
Вступ

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Кафедра Української філології

Автор курсу

Терещенко Людмила Вікторівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 731.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Усна народна творчість як філологічна дисципліна відіграє велику роль у підготовці вчителя-словесника для роботи в національній школі. В системі філологічної освіти у вищому навчальному закладі цей курс посідає особливе місце, знайомлячи студентів з дописемним етапом розвитку словесності. Український фольклор – це унікальне явище народної культури, в якому акумульовано народну мудрість багатьох віків. Він є свідченням творчого генія народу, його глибокого поетичного мислення, відображає ідеали, прагнення, життєві цінності наших предків, їх світоглядні позиції, морально-етичний кодекс, духовність.

Дисципліна має пізнавальне й розвивальне значення, є пропедевтичною до вивчення курсу давньої літератури та й історії української літератури взагалі. Курс “Усна народна творчість” – один з перших, який відкриває цикл літературознавчих дисциплін, що вивчаються на філологічних факультетах вищих педагогічних закладів освіти.

Мета курсу – ознайомлення майбутніх словесників з традиційною народною культурою рідного народу, з жанрами й видами народної творчості, які протягом століть становили суть буття українського народу; закладання основи, на якій базується система вивчення літератури і літературознавства, з історією і поетикою окремих жанрів, особливостями фольклору різних історичних епох.

Завдання навчальної дисципліни – допомогти студентам оволодіти необхідними знаннями про найдавніші види і жанри народної творчості, які стали основою для подальшого розвитку літератури; навчити студентів самостійно аналізувати твори фольклору та класифікувати їх, сформувати у студентів систему знаь про українську усну народну творчість, її закономірності розвитку, поетику і жанрову різноманітність, виробити навички аналізу фольклорного твору.

У результаті вивчення курсу “Усна народна творчість” студенти повинні знати:

* значення терміна «фольклор» у широкому й вузькому значенні, його співвідношення з поняттями «усна народна творчість,», «усна народнопоетична творчість», «народна словесність»;

* історію становлення і розвитку фольклористики як науки, теорії походження фольклору, його періодизацію;

* види і жанри усної народної творчості;

* цикли обрядової творчості та її жанрову різноманітність;

* народні звичаї та обряди, пов’язані з різними подіями в житті людини;

* народну необрядову творчість;

* особливості дитячого фольклору.

Майбутні фахівці повинні вміти:

* аналізувати твори усної народної творчості з погляду їх жанрового, тематичного, видового різноманіття;

* аналізувати специфіку народної творчості;

* пояснювати символіку та міфологічні образи у творах фольклору;

* розрізняти цикли і жанри обрядової і необрядової народної творчості;

* порівнювати варіанти одного й того ж твору, твори народні й літературні;

* записувати фольклорні твори і складати їх паспорти;

* узагальнювати й систематизувати власні спостереження, думки, знання, укладаючи опорні схеми чи таблиці.

Курс “Усна народна творчість” є вихідною дисципліною, яка забезпечує вивчення курсів української літератури, античної літератури, зарубіжної літератури, культурології, а також мовознавчих дисциплін: лексики, фразеології, культури мови.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Усна народна творчість»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11