Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Методика викладання української мови *
Вступ

Методика викладання української мови

Кафедра Слов’янської філології

Автор курсу

Подлевська Неля Володимирівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 863.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Навчальна дисципліна „Методика навчання української мови” - один із профільних предметів, який теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності вчителя української мови в середній школі та інших навчальних закладах.

Мета і завдання курсу методики української мови:

а) формувати у майбутніх вчителів національно свідоме ставлення до української мови як рідної і державної, розуміння її значення як предмета шкільного навчання і засобу вивчення інших предметів;

б) озброювати майбутніх учителів знаннями у сфері методики української мови, на основі яких вони могли б домагатися свідомого і міцного засвоєння учнями програмового матеріалу з української мови, ефективно організовувати навчальну діяльність школярів з цього предмета, формувати пізнавальну самостійність учнів;

в) формувати у студентів професійно-методичні вміння;

г) навчити студентів, майбутніх учителів, самостійно працювати з навчально-методичною літературою;

ґ) стимулювати науково-методичну творчість студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту, прищеплювати творче ставлення до вчительської праці.

Об’єктом методики є процес навчання, що складається: 1) з діяльності учителя, спрямованої на відбір і засвоєння матеріалу, організацію і розвиток мовленнєвої діяльності учнів; 2) зі змісту навчання, мовного матеріалу, мовних, мовленнєвих і комунікативних умінь; 3) з діяльності учнів щодо засвоєння знань, формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетенцій.

Предметом навчання є професійна підготовка сучасного вчителя-філолога до роботи в середніх освітніх закладах України.

У результаті вивчення вказаної дисципліни студенти повинні знати:

- концептуальні засади навчання української мови;

- основні нормативні документи, що забезпечують цілеспрямоване вивчення курсу;

- зміст і організацію навчання української мови в освітніх закладах;

- класифікацію уроків і особливості структури уроків мови;

- технологію навчання української мови: методи, прийоми, засоби навчання;

- особливості засвоєння лінгвістичної теорії (методика навчання розділів мовознавства);

- особливості роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів;

- основні напрямки роботи зі стилістики і риторики;

- організацію позакласної роботи і вивчення спецкурсів у класах з поглибленим вивченням української мови;

- шляхи, засоби підвищення кваліфікації вчителів, методичну роботу вчителя-словесника.

Студенти повинні вміти:

- конкретизувати мету уроку в проміжних цілях, добирати дидактичний матеріал, визначати супровідні цілі уроку, планувати навчальні дії, виконання яких привело б до досягнення мети уроку, добирати відповідні методи;

- реалізувати навчальні, розливальні і виховні цілі на кожному уроці, цілеспрямовано використовувати уроки української мови для інтелектуального, мисленнєвого, емоційно-естетичного, мнемонічного розвитку учнів, їх пізнавальних здібностей і потреби в удосконаленні знань, умінь і навичок, для формування національно свідомої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення, має належний рівень мовленнєвої компетенції;

- формулювати запитання і завдання, вибудовувати способи дії (алгоритми), організовувати підготовку до переказів і від них до творів, розглядати функціонування мовних одиниць у тексті, виконувати лінгвістичний аналіз тексту, перевіряти та аналізувати учнівські роботи, організовувати роботу над різними видами помилок тощо.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11