Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Методика викладання української літератури *
Вступ

Методика навчання української літератури

Кафедра Української філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 864.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Важливу роль у системі підготовки студентів-філологів у вузі відіграє курс методики викладання української літератури. Майбутній педагог повинен оволодіти науково обґрунтованими методами і прийомами викладання літератури, умінням аналізувати художні твори, розвивати усну та писемну мову учнів, знати теоретико-літературні відомості, проводити позакласну та позашкільну роботу з літератури, підвищувати свій методичний рівень освіти та удосконалювати професійну майстерність, бути методично озброєним фахівцем у галузі шкільного курсу літератури та методики.

Методика навчання української літератури - самостійна педагогічна наука про виховання, літературну освіту й розвиток особистості учня засобами художнього слова, наука про раціональне використання методів і прийомів, які забезпечують учителеві-словеснику найвищу педагогічну результативність у його роботі з учнями при мінімальній затраті їх енергії і сил.

Дисципліна є загальноосвітньою, фундаментальною, обов’язковою.

Дисципліна орієнтована на формування таких професіональних якостей на рівні знань:

– особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості і виду мистецтва;

– взаємозв’язку літератури з життям; взаємозв’язку з історією свого народу, з іншими видами мистецтва;

– характерних рис епохи, відображених в художньому творі;

– основних рис творчих методів і літературних напрямків;

– ідейно-тематичного змісту і художньої вартості твору;

– особливостей сюжету і композиції, конфлікту і системи характерів вивчених художніх творів;

– місця і значення історії національної літератури;

– оцінки критикою художніх творів і творчості письменника загалом.

Студенти повинні уміти:

– визначати основні методи, прийоми, види роботи у вивченні художніх творів;

– робити ідейно-художній аналіз літературного твору;

– готувати плани конспекти уроків різних типів;

– проводити позакласну та позашкільну роботу з літератури

– підвищувати свій методичний рівень освіти та удосконалювати професійну майстерність.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методика навчання української літератури»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11