Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасний літературний процес *
Вступ

Сучасний літературний процес

Кафедра Української філології

Автор курсу

Приймак Інна Володимирівна
доцент
кандидат філологічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 736.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Навчальна дисципліна „Сучасний літературний процес” є важливою складовою частиною підготовки фахівців з курсу „Історія української літератури”. Мета курсу полягає у науковому вивченні та осмисленні основних явищ і тенденцій сучасного українського літературного процесу в їхньому органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національного красного письменства. Залучаючи студентів до скарбниці української постмодерної літератури, курс має дати конкретні знання про перебіг літературного процесу за останні п’ятдесят років, починаючи умовно з такого загальнокультурного явища, як «шістдесятництво» і завершуючи найновішими художніми творами, виданими в 2009-2010 роках та оглядом актуальних антологій, колективних збірників, часописів і літературних газет. Репрезентуючи найважливіші етапи становлення і розвитку сучасної української літератури, ця навчальна дисципліна знайомить слухачів із національною своєрідністю та загальнолюдською цінністю включених до програми творів, формує в молодого покоління естетичний смак, уміння сприймати і розуміти прекрасне. Важливо й те, що програма передбачає вивчення творчості сучасних митців рідного краю, які представляють певний літературний напрям того чи іншого періоду цього курсу, що безумовно викликатиме інтерес і повагу до мистецького таланту письменників-земляків.

Програма спирається на знання, які набули студенти в школі з курсів вивчення української і зарубіжної літератур, історії України тощо, а також є органічним продовженням засвоєння дисциплін, що безпосередньо пов’язані з підготовкою філолога.

У ході вивчення дисципліни студент повинен сформулювати власну точку зору на літературний твір і літературний процес.

Завдання курсу сучасної української літератури:

> ознайомити студентів із творчістю найкращих представників модерної літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття, допомогти розібратися у складній мозаїці сучасного літературного процесу;

> навчити сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню цінність та своєрідність, особливості індивідуального стилю митця, оцінювати його творчість у контексті розвитку культури, самостійно здійснювати аналіз твору в єдності його форми та змісту.

Вивчення цієї дисципліни за жодних обставин не зводиться лише до обговорення подієвої площини творів і до механічного упізнавання у них кількох художніх прийомів. Твір завжди є проблемою, що свідчить про зрілість духу його реципієнта, можливість не лише порушувати проблеми, а й тримати їх певний час нерозв’язаними. Засвоєння матеріалу з курсу «Сучасної української літератури» сприяє підвищенню рівня освітнього й духовного розвитку особистості.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

* основі періоди розвитку української літератури;

* характерні особливості й риси сучасного літературного процесу;

* тематичну та жанрову різноманітність сучасної української літератури;

* основні літературні угруповання, імена й твори сучасних авторів;

* особливості індивідуальних стилів найяскравіших представників сучасного літературного процесу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

* цілісно сприймати сучасний літературний процес у розвитку жанрів, стилів, тематики й літературних течій;

* здійснювати аналіз художніх текстів, як цілісний, так і в аспекті окремих літературознавчих категорій;

* оцінювати творчість сучасних письменників у контексті розвитку літератури;

* опрацьовувати й сприймати різні літературно-критичні огляди сучасної літератури;

* висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Вивчення курсу здійснюється на лекціях, практичних заняттях, у процесі самостійної роботи студентів з науковою, художньою та довідковою літературою. У ході вивчення курсу здійснюється проміжний і рубіжний контроль. Після закінчення семестру студенти складають залік.

АНОТАЦІЯ

Курс передбачає вивчення сучасної української літератури в історичному аспекті, десятиліття за десятиліттям, починаючи з ренесансного імпульсу шістдесятництва.

Далі окремою темою розглядається творчість представників «нью-йоркської групи», постшістдесятників з «київської школи», включаючи літературний андеграунд 70-х років. Спеціальна лекція присвячена літературі доби перебудови, так званим «вісімдесятникам».

Розглядаються також літературні угруповання кінця 80-х – початку 90-х років: «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», «Нова дегенерація», «Лу-Го-Сад» та інші.

Зі здобуттям Україною незалежності почали говорити про особливу художню творчість 90-х, про покоління, яке в цей час приходить у літературу, про так званий цех «дев’ятдесятників», твори яких внесені в програму курсу.

На початку ХХІ століття нові митці вже почали торувати собі шлях у літературу – це представники наймолодшого покоління письменників, юнаки та дівчата, майже ровесники слухачів курсу сучасної української літератури. Саме тому його вивчення завершується оглядом актуальних антологій, колективних збірників, часописів та літературних газет, на сторінках яких ми і зустрічаємо нові цікаві імена.

У полі зору також межові явища в сучасному українському літературному процесі та окремі літературні течії. Не залишається поза увагою і творчість письменників-земляків у контексті сучасного літпроцесу, а це - вірші Івана Іова й Павла Гірника. Таким чином, студенти мають можливість поринути в дивовижний, цікавий, розмаїтий світ сучасної української літератури.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11