Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комунікативної лінгвістики *
Вступ

Основи комунікативної лінгвістики

Кафедра Української філології

Автор курсу

Гавриш М. М.
канд. філол. наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 989.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Сучасна лінгвістична наука все впевненіше входить у загальне русло семантичної та функціональної теорії, найважливішими рисами якої є вивчення комунікативної орієнтованості всіх без винятку одиниць і категорій мовної системи, розгляд мовних явищ як невід’ємної й органічної складової людського розуму, взаємопов’язаної з іншими когнітивними структурами і процесами.

У програмах рідної та іноземних мов для середньої загальноосвітньої школи зазначається, що докорінним чином змінюється стратегія і тактика у навчанні рідної (та іноземних) мови, а комунікативно-діяльнісний лінгводидактичний принцип має бути одним із основних у навчанні мови. Згаданий принцип органічно поєднується із системно-структурним, культорологічним, соціолінгвістичним. Важливими аспектами діяльності вчителя стає ознайомлення учнів з такими мовленнєвознавчими поняттями, як спілкування і мовлення, ситуація спілкування, текст (дискурс), монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення, низкою прагмалінгвістичних понять тощо.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс "Основи комунікативної лінгвістики" ставить за мету:

* Сформувати систему сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації,

* Познайомити слухачів із «механізмами» комунікативної взаємодії мовців у діалозі, в межах малих та великих мовних груп.

* Визначити умови успішності процесу спілкування, а також найважливіші причини комунікативних невдач («комунікативних провалів»).

* Окреслити найважливіші проблеми риторики усного мовлення та специфіки національно-культурної поведінки мовців у комунікації.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни " Основи комунікативної лінгвістики "!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11