Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стилістика української мови *
Вступ

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра Слов’янської філології

Автор курсу

Станіславова Людмила Леонідівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 865.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Дисципліна «Стилістика української мови» викладається студентам IV курсу спеціальності 6.010203 «Філологія. Українська мова і література» у 8-му семестрі, він є завершальним у лінгвістичній підготовці вчителя-словесника.

Мета курсу – показати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної стилістики і оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення; прищепити чуття естетики мовлення тощо.

Навчальна дисципліна орієнтована на формування таких знань:

– основні поняття та терміни стилістики української мови;

– зв’язок стилістики з іншими розділами мовознавства;

– функціональні стилі української мови;

– лексичні засоби стилістики;

– фонетичні засоби стилістики;

– граматичні засоби стилістики.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

– здійснювати стилістичний аналіз текстів різних функціональних стилів української мови;

– правильно використовувати стилістичні ресурси української мови для продукування текстів та висловлювань різних функціональних стилів української мови.

Основні завдання стилістики в теоретичному аспекті зводяться до з’ясування головних понять, визначення основних критеріїв класифікації стилів; висвітлення основних етапів формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування, зв’язку інтра- й екстралінгвістичних чинників; характеристики стилістичного матеріалу сучасної української літературної мови.

У практичному аспекті завдання стилістики української мови зводяться до оволодіння стилістичною системою української мови, стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою; вироблення вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; ознайомлення із стилістичними прийомами і способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови; вироблення умінь оцінювати стилістичні можливості мовних засобів; закріплення стилістичних навичок шляхом конструювання стилістично довершеного тексту; піднесення культури професійного, ділового й побутового мовлення.

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів-філологів у IX семестрі включає набір вимог до опрацювання теоретичних знань і практичних навичок у сфері функціональних різновидів сучасної української мови, її стилістичних особливостей лексики, фонетики, граматики.

Система організації позааудиторної самостійної роботи студентів із „Стилістики української мови” передбачає різноманітні види творчої роботи, зокрема опрацювання основної і додаткової літератури, написання рефератів з історії певних стилів, стилістичний аналіз окремих текстів тощо.

У ході вивчення дисципліни здійснюється проміжний контроль, Рубіжний контроль – іспит.

Навчальна дисципліна вивчається після дисципліни «Сучасна українська літературна мова», забезпечує вивчення таких дисциплін: «Загальне мовознавство», «Літературний аналіз художнього тексту».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11