Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія української літератури (1) *
Вступ

Історія української літератури. Давня література

Кафедра Української філології

Автор курсу

Приймак Інна Володимирівна

доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 124.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Історія української літератури. Давня література” передбачає ознайомлення студентів із основними літературними напрямами і стилями початкового і най тривалішого періоду розвитку української літератури, що є основою становлення і розвитку нової української літератури.

Навчальна дисципліна присвячена вивченню: найдавнішої публікації пам’ятки V-ІХ ст. про героїчний епос України-Русі “Велесової книги”; літератури княжої доби, тобто літератури Київської Русі Х-ХІІІ ст. (перекладна та оригінальна література Київської Русі, літописання, ораторсько-проповідницька проза); літератури ХІV–першої половини ХVІ ст. (латиномовні поети, козацькі літописи ); літератури другої половини ХVІ ст. – кінця ХVІІ ст. (розвиток освіти і книгодрукування, полемічна література, початки українського віршування, драматургія, історична проза ХVІІ ст.); літератури ХVІІІ ст. (філософські твори Григорія Сковороди, становлення і розвиток бароко).

Дисципліна орієнтована на формування таких професіональних якостей на рівні знань:

– взаємозв’язку літератури з життям;

– характерних рис епохи, відображених в художньому творі;

– найважливіших відомостей про творчі методи;

– особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості;

– місця і значення кожного твору у доробку письменника в літературному процесі вказаного періоду.

– оцінки вивчення творів у літературно-критичних статтях;

– проблематики та ідейного змісту твору.

Студенти повинні уміти:

– здійснювати історико-літературний та художній аналіз творів;

– визначати відповідність літератури давнього періоду і характерних рис відповідної історичної епохи;

– вільно орієнтуватися у літературно-критичних джерелах.

У процесі вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися навики: складання характеристики героя твору; написання рецензії (відгуку) на самостійно прочитану книжку.

Дисципліна є необхідною складовою для вивчення таких дисциплін: “Українська література І половини ХІХ ст.” “Українська література ІІ половини ХІХ ст.”, “Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, “Українська література ХХ ст.”, “Історія української літературної критики”.

Вивчення курсу здійснюється на лекціях, практичних заняттях, у процесі самостійної роботи студентів з науковою, художньою та довідковою літературою. У ході вивчення курсу здійснюється проміжний і рубіжний контроль. Після закінчення ІІ семестру студенти складають залік.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11