Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасна українська літературна мова (ч.2) *
Вступ

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія.

Кафедра Української філології

Автори курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

Терещенко Людмила Вікторівна
старший викладач
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 744.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна є нормативною, вихідною.

Курс лексикології тісно пов’язаний з професійною підготовкою філолога, вчителя української мови і літератури. Лексикологія як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах забезпечує професійно орієнтований характер знань студента – майбутнього фахівця.

Мета навчальної дисципліни – дати студентам глибокі знання з курсу сучасної української мови, забезпечити послідовність і системність вивчення наступних мовних дисциплін: морфеміки, морфології, синтаксису, стилістики.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних засад про лексичний і фразеологічний склад сучасної української літературної мови та вироблення практичних умінь і навичок аналізу слова чи фразеологізму як одиниці мови.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

· Місце лексикології в системі мови.

· Основні ознаки слова як одиниці мови.

· Типи лексико-семантичних відношень в системі лексики.

· Класифікацію лексичних одиниць за походженням.

· Класифікацію лексичних одиниць за сферами вживання

· Активну й пасивну лексику сучасної мови.

· Стилістичну диференціацію лексики.

· Основні ознаки та класифікації фразеологічних одиниць.

· Типи словників та їх призначення.

Студенти повинні вміти:

· Застосовувати теоретичні знання при виконанні вправ і завдань.

· Розрізняти багатозначність й омонімію.

· Знаходити в текстах і класифікувати синоніми, антоніми, омоніми.

· Розрізняти пароніми і пояснювати їх значення.

· Пояснювати значення термінів, професіоналізмів, доцільно включати їх до тексту;

· Розрізняти функціональні стилі мови та їх різновиди.

· Користуватися словниками різних типів.

· Знаходити в текстах і класифікувати фразеологічні одиниці.

· Аналізувати експресивно-стилістичні властивості фразеологізмів.

· Вибирати лексичні та фразеологічні одиниці з текстів для подальшого використання при написанні курсової роботи.

Загальноосвітнє значення дисципліни полягає у підвищенні культурного рівня студентів, у формуванні мовної грамотності й культури мови майбутніх фахівців.

Дисципліна вивчається після курсів „Практикум з української мови”, «Фонетика» та „Вступ до мовознавства”, що є базовими для курсу „Лексикологія”.

Навчальна дисципліна забезпечує вивчення інших курсів сучасно української літературної мови: граматики, старослов’янської мови, стилістики.

Курс лексикології тісно пов’язаний з курсом історії української літератури.

У процесі вивчення курсу здійснюється проміжний і рубіжний контроль.

Після закінчення семестру студенти складають іспит.

(ІІ курс, ІV семестр – – Морфеміка і словотвір)

Упродовж останніх десятиліть словотвір в україністиці виділився з морфології в окрему навчальну дисципліну, і нині він посідає самостійне місце в мовознавстві, функціонує як окремий його розділ зі своїм поняттєвим апаратом та своїм об’єктом і завданнями. Крім цього, в галузі словотвору є певні здобутки, які необхідно враховувати і у вищій школі. Морфеміка і дериватологія сьогодні широко висвітлюються в численних монографіях та інших виданнях із застосуванням найновіших термінів на позначення відповідних понять і явищ. Усе це дозволяє заглибитись у специфіку структурно-граматичного рівня національної мови, розпізнати спільні й самобутні риси морфемної та словотвірної підсистем рідної мови, глибше зрозуміти їх реалізацію в конкретних умовах.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” в цілому має на меті:

· вивчення теоретичних відомостей про будову слова і засоби словотворення сучасної української мови;

· ознайомлення із сучасною термінологією морфеміки і словотвору;

· формування умінь і навичок виконання морфемного і словотвірного аналізу слова.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати основи морфемної і дериваційної структури української мови, володіти відповідним термінологічним апаратом, вміти виконувати морфемний і словотвірний аналіз слів.

Дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, список рекомендованої літератури і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11