Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія зарубіжної літератури (1) *
Вступ

Історія зарубіжної літератури

Кафедра Української філології

Автори курсу

Папушина Валентина Антонівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 138.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Історія зарубіжної літератури (Антична література. Література Середньовіччя та Відродження)

Курс покликаний ознайомити з літературним процесом стародавньої Греції та Риму (розвитком театру, прози, лірики, ораторського мистецтва, філософськими творами світового значення), а також з складними ідеологічними процесами та визначними здобутками літератури доби Середньовіччя та Відродження; систематизувати відомі теоретико-літературні поняття, виробити та поглибити навички літературного аналізу художнього твору, поглибити знання про історико-літературний процес, загальнокультурні цінності людства.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Історія зарубіжної літератури (Антична література. Література Середньовіччя та Відродження)» в цілому має на меті:

* прилучення до найвищих досягнень античної культури як першоджерела літератури – скарбниці загальнолюдських духовних цінностей;

* розуміння традицій, що визначили подальший розвиток духовного буття людства та літературними шедеврами Середньовіччя та Відродження;

* вивчення античної літератури та літератури Середньовіччя та Відродження як вагомої частини історії світової культури та мистецтва;

* вдосконалення вмінь та навичок літературознавчого аналізу;

* формування духовно-ціннісних орієнтирів особистості, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати:

- основні етапи розвитку античної літератури та літератури Середньовіччя та Відродження;

основних представників літератури означеного періоду, їх літературні портрети та нариси творчості;

- характерні риси доби, яка відображена в літературному творі;

- тексти авторів та їх жанрові особливості;

- головні поняття та терміни, пов'язані з літературою означеного періоду;

- вплив літератури певної доби на подальший розвиток світового літературного процесу та інших видів мистецтва.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти:

- орієнтуватись у літературному процесі грецької і римської літератури, літератури Середньовіччя та Відродження;

- здійснювати історико-літературний і художній аналіз пам'яток означеного періоду;

- порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій;

- визначити особливості індивідуального стилю автора;

- мати навички наукового підходу до вивчення історії зарубіжної літератури;

- користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів, періодичними виданнями;

- встановлювати взаємозв'язки античної літератури та літератури Середньовіччя і Відродження з сучасною світовою літературою, зокрема, українською, з творами різноманітних видів мистецтва, що ґрунтуються на сюжетах означеного періоду та дають їм різноманітну трактовку.

Дистанційний курс «Історія зарубіжної літератури (Антична література. Література Середньовіччя та Відродження)» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ)”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11