Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія зарубіжної літератури (2) *
Вступ

Історія зарубіжної літератури (Література ХVІІ -ХVІІІ ст. Література романтизму.)

Кафедра Української філології

Автор курсу

Папушина Валентина Антонівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 746.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс покликаний ознайомити студентів з літературними явищами ХVІІ - ХVІІІ ст., філософськими шуканнями та мистецьким доробком видатних представників цього періоду, з естетичними принципами романтизму, художніми відкриттями письменників-романтиків першої половини ХІХ ст. А також навчити аналізувати твори представників Просвітництва та романтизму; поглибити знання про історико-літературний процес, систематизувати відомі теоретико-літературні поняття; продовжувати розвивати читацьку культуру, вміння орієнтуватись у розмаїтті філософських та літературних течій, напрямків, шкіл, стилів; формувати навички наукової роботи з літературою; виховувати всебічно розвинену творчу особистість.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Історія зарубіжної літератури (Література ХVІІ -ХVІІІ ст. Література романтизму)" в цілому має на меті:

- ознайомлення з основними напрямами, течіями, стилями, що сформувались у добу ХVІІ - ХVІІІ ст., провідними концепціями доби Просвітництва, які знайшли відображення у художній творчості, своєрідністю літературного процесу першої половини ХІХ ст. у різних країнах, найвидатнішими постатями та їх художніми здобутками;

- вдосконалення вмінь та навичок літературознавчого аналізу творів доби, що вивчається;

- формування духовно-ціннісних орієнтирів особистості, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці;

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати:

- найважливіші відомості про історико-культурну добу ХVІІ - ХVІІІ ст. та першої половини ХІХ ст.;

- основних представників літератури даного періоду, їх літературні портрети та нариси творчості;

- провідні літературні напрямки, течії, школи, стилі, пов'язані з літературою ХVІІ - ХVІІІ ст. та першої половини ХІХ ст.;

- головні літературознавчі поняття та терміни, пов'язані літературою і культурою доби, що вивчається;

- специфіку творчого доробку найвизначніших авторів періоду, їх внесок у розвиток світового літературного процесу;

- тексти творів, передбачені програмою, їх жанрові і стилістичні особливості;

- основну літературу, що забезпечує вивчення даної дисципліни;

- вплив літератури ХVІІ - ХVІІІ ст. та першої половини ХІХ ст. на подальший розвиток світового літературного процесу.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти:

- орієнтуватись у літературному процесі доби, що вивчається;

- здійснювати історико-літературний та художній аналіз пам'яток ХVІІ - ХVІІІ та першої половини ХІХ ст.;

- аналізувати художні твори, передбачені програмою за сучасними вимогами літературознавчої науки;

- визначити особливості індивідуального стилю та творчої манери автора;

- порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій;

- користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів;

- мати певні навички наукового підходу до вивчення історії зарубіжної літератури;

- встановлювати взаємозв'язки літератури ХVІІ - ХVІІІ та першої половини ХІХ ст. із сучасною світовою літературою, зокрема, українською, з творами різних видів мистецтва.

Дистанційний курс "Історія зарубіжної літератури (Література ХVІІ -ХVІІІ ст. Література романтизму)" складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЛІТЕРАТУРА ХVІІ -ХVІІІ ст. ЛІТЕРАТУРА РОМАНТИЗМУ)"

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11