Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія зарубіжної літератури (3) *
Вступ

Історія зарубіжної літератури (Література другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст.)

Кафедра Української філології

Автор курсу

Папушина Валентина Антонівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 870.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Курс покликаний ознайомити із складними процесами доби другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст., що привели до формування нового світогляду і виникнення нових течій в літературі, закономірностями взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі, естетичними принципами реалізму та модернізму, які розвинулись у цей період, найвидатнішими представниками літературного процесу означеного періоду та їхнім внеском у загальний розвиток світової літератури; систематизувати відомі теоретико-літературні поняття; продовжувати розвивати читацьку культуру, вміння орієнтуватись у розмаїтті філософських та літературних течій, напрямків, шкіл, стилів; формувати навички наукової та дослідницької роботи з літературою; виховувати всебічно розвинену творчу особистість.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Історія зарубіжної літератури (Література другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст.)» в цілому має на меті:

* ознайомлення з основними етапами розвитку літератури доби реалізму та модернізму, найважливішими фактами літературного процесу, найвизначнішими представниками доби;

* вдосконалення вмінь та навичок літературознавчого аналізу реалістичного та модерністичного творів на всіх рівнях;

* формування наукових та культурних зацікавлень особистості, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати:

- історичні процеси, що мали вплив на розвиток літератури другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст.;

- провідні літературні напрямки, течії, школи, стилі, літературознавчі поняття та терміни, пов'язані з літературою реалізму та модернізму;

- зв'язок розвитку літератури та філософської думки епохи;

- специфіку творчого доробку найвизначніших авторів означеного періоду;

- тексти творів, передбачені програмою, їх жанрові та стилістичні особливості;

- основну літературу, що забезпечує вивчення даної дисципліни;

- вплив літератури другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст. на подальший розвиток світового літературного процесу.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти:

- орієнтуватись у літературному процесі доби реалізму та модернізму;

- аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної, ідейної цілісності та авторської позиції;

- визначати особливості творчої манери автора, його індивідуального стилю; - виявляти жанрово-родові ознаки твору, його зв'язок з певним напрямом, течією;

- зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір;

- користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів;

- мати певні навички наукового підходу до вивчення історії зарубіжної літератури;

- встановлювати взаємозв'язки літератури доби реалізму та модернізму з сучасною світовою літературою, зокрема, українською, з творами різних видів мистецтва.

Дистанційний курс «Історія зарубіжної літератури. (Література другої половини ХІХ ст. та межі ХІХ-ХХ ст.)» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. ТА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.)”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11