Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління проектами інформатизації *
Вступ

Управління проектами інформатизації

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук П. М.
докт. екон. наук
проф.

Щука В. Г.
канд. техн. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 970.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна “Управління проектами інформатизації“ містить необхідну теоретичну та методичну базу для опанування методологією і відповідним інструментарієм, необхідними для успішного управління проектами інформатизації, а також для набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень у практичній діяльності керівника, економіста, аналітика тощо.

Мета вивчення курсу полягає в ознайомлення студентів з термінологією проектного менеджменту, методами створення та аналізу проектів інформатизації, організації контролю за виконанням проектів, здобуття практичних навичок використання програмних продуктів для розв’язання завдань управління проектами.

Основними завданнями курсу є: вивчення методології, методики та інструментарію проектного менеджменту, їх аналізу та практичного використання.

Поставлені в курсі завдання вимагають аналізу проектів і проектного менеджменту, його функцій, фаз, інструментів. Тому основну увагу приділено питанням, у яких розкриваються основні складові управління проектами інформатизації:

* побудові організаційної структури проектної команди;

* напрямам та змісту структуризації проектів;

* сутності та інструментарію сіткового, календарного та ресурсного планування;

* особливостям планування проектного бюджету.

Крім того, висвітлюються особливості контролю та оцінки виконання проектних робіт, основні підходи до забезпечення вимог з якості та управління проектними ризиками, тощо.

Предметом вивчення курсу є методи і процеси підвищення ефективності праці у бізнесовій сфері та в управлінні економікою.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

* термінологію управління проектами;

* методи створення проектів;

* методи аналізу часових характеристик проектів;

* методи аналізу ресурсів проектів;

* методи аналізу фінансових характеристик проектів;

уміти:

* будувати сітьові моделі проектів;

* розраховувати часові характеристики виконання проекту;

* призначати ресурси проекту та управляти ними;

* проводити аналіз фінансових результатів проекту;

* практично використовувати сучасні програмні засоби автоматизації управління проектом;

* надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

Матеріал курсу “Управління проектами інформатизації“ спирається на знання, отримані в процесі вивчення дисциплін “Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання”, “Вища математика”, “Дослідження операцій”, “Системи підтримки рішень”. Знання, набуті під час опанування курсом, використовуються під час дипломного проектування, а також – у подальшій практичній роботі випускників за спеціальністю “економічна кібернетика“.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на 11 тем, кожна з яких у свою чергу мiстить: матерiал для самостійного опрацювання, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни уявляється за доцільне ознайомитися з контентом роздiлу “Рекомендації студенту“.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11