Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Концепції обробки економічної інформації *
Вступ

КОНЦЕПЦІЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Горбатюк К.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 769.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з восьми тем:

· Інформаційні системи фінансових розрахунків

· Банківські інформаційні системи

· Система електронних міжбанківських платежів (СЕП)

· Автоматизація розрахунків у податковій системі України

· Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

· Статистичні інформаційні системи

· Інформаційні системи управління трудовими ресурсами(УТР)

· Інформаційні системи в управлінні маркетинговою діяльністю

Курс “Концепції обробки економічної інформації” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками розробки інформаційних систем у сфері обробки економічної інформації. Даний курс охоплює концепції проектування та створення систем обробки економічної інформації у різних галузях економічної діяльності.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни ­– надати студентам фундамен­тальні теоретичні та практичні знання з основ створення та функціонування систем обробки економічної інформації, сформувати навички з питань створення й викорис­тання систем обробки економічної інформації у різних галузях народного гос­подарства України, а зокрема: в управлінні виробництвом, у фінансових і бан­ківських установах, в органах державної статистики, в управлінні трудовими ресурсами, в маркетингових та інвестиційних дослідженнях. А також здобути навички визначення ефективності розробки й функціонування сучасних інформаційних систем, що ґрунтуються на передових інформаційних технологіях та враховують міжнарод­ний і вітчизняний досвід еволюції таких комп'ютерних систем.

При вивченні курсу студенти повинні засвоїти основні поняття:

- про методи і засоби збору, обробки, збереження, передачі й накопичення економічної інформації для кожного виду інформаційних систем;

- про методи математичного моделювання й технології вирішення завдань із використанням ЕОМ;

- про призначення та особливості функціонування інформаційних систем в економіці;

- про структуру та особливості побудови інформаційних систем в економіці;

- про сучасний стан та основні напрями автоматизації процесів обробки економічної інформації на Україні.

Студенти повинні знати й уміти використовувати:

- методи й засоби нових інформаційних технологій при вирішенні професійних задач;

- пакети прикладних програм для роботи з масивами економічної інформації;

- функціональні можливості статистичних пакетів, пакетів бухгалтерських програм (“1-С Бухгалтерія”, “1-С Предприятие”);

- спеціалізовані інформаційні системи (наприклад, ІС податкових служб);

- засоби обчислювальної техніки і програмного забезпечення стосовно до професійної діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11