Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетингове моделювання *
Вступ
РУС

Маркетингове моделювання

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Григорук П. М.
д.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1323.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Метою викладання є закріплення відомостей про економіко-математичне моделювання, особливості застосування методів побудови економетричних моделей для розв’язання завдань економічного змісту, здобуття навичок практичного використання ЕОМ для побудови та аналізу математичних моделей для розв’язання маркетингових завдань.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційної характеристики фахівців, в результаті вивчення курсу «Маркетингове моделювання», студент повинен

знати:

- загальні відомості про можливості економіко-математичного моделювання при вирішенні маркетингових завдань;

- основні статистичні оцінки вибіркової сукупності даних;

- загальні відомості про методи прогнозування та сферу їх застосування в маркетингу;

- загальні відомості про балансові моделі;

- загальні відомості про факторний аналіз та багатомірне шкалювання при розв’язанні маркетингових завдань;

- основні відомості про кластерний аналіз;

- методи опрацювання експертних маркетингових даних;

вміти:

- відбирати найбільш придатні методи та моделі для розв’язання різноманітних маркетингових завдань;

- використовувати комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення для проведення розрахунків;

- надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам;

мати уявлення про:

- можливості та обмеження використання засобів комп’ютерної техніки при побудові економетричних моделей;

- методи опрацювання багатомірних даних.

Матеріал курсу «Маркетингове моделювання» спирається на знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: «Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання», «Статистика», «Маркетинг»).

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

* стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

* приклади розв’язання завдань;

* питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Матеріал курсу може бути використаний при вивченні фахових дисциплін економічного спрямування, у курсовому проектуванні та при виконанні розрахункової частини дипломного проектування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11