Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Математичні моделі синергетичної економіки *
Вступ

Математичні моделі синергетичної економіки

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1179.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

У курсі «Математичні моделі синергетичної економіки» розглядаються концептуальні засади та математичний апарат моделювання поведінки складних нелінійних динамічних систем, що ґрунтуються на синергетичному підході.

Мета вивчення дисципліни: Набуття теоретичних знань та практичних навичок, що є необхідними для виявлення нестійкості, нелінійності, хаотичності в динаміці економічних систем; вибору найбільш ефективних методів аналізу такої їх поведінки (наприклад, за даними динамічних рядів); побудови математичних моделей, які б адекватно її відображали; а також аналізу поведінки моделей та економічної інтерпретації його результатів.

Основні знання, які набуде студент після вивчення даної дисципліни:

- сутність синергетичного підходу в економіці та основні поняття синергетики й нелінійної динаміки;

- основні концепції самоорганізації;

- сутність фракталів, їх види та використання в економіці.

Основні уміння:

- виявляти елементи хаосу в економічних динамічних рядах;

- відтворювати атрактор за даними динамічного ряду;

- коректно будувати динамічні економічні моделі, що ґрунтуються на синергетичному підході;

- проводити аналіз поводження таких моделей;

- давати вірну економічну інтерпретацію такого аналізу.

«Стохастичне програмування» є однією з дисциплін вибіркового циклу підготовки фахівця за спеціальністю 7.03050201 – Економічна кібернетика.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11