Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стохастичне програмування *
Вступ

Стохастичне програмування

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1325.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

У курсі «Стохастичне програмування» розглядається математичний апарат для вирішення проблем прийняття рішень в умовах дії випадкових факторів.

Мета вивчення дисципліни: Набуття теоретичних знань та практичних навичок, що є необхідними для виявлення елементів випадковості в економічній задачі; вибору найбільш ефективного методу її вирішення; побудови математичної моделі, яка б відображала проблему, що вирішується, й відповідала обраному методу розв’язання задачі; отримання числових розв’язків на моделі та правильного їх тлумачення.

Основні знання, які набуде студент після вивчення даної дисципліни:

- область застосування методів та моделей стохастичного програмування (СП);

- структура моделей СП та їх класифікація;

- методи розв’язання різних типів задач СП.

Основні уміння:

- виявляти елементи випадковості в економічній проблемі та класифікувати тип моделі СП, що їй відповідає;

- вибирати найбільш ефективний метод розв’язання стохастичної задачі;

- правильно будувати модель СП;

- знаходити числові розв’язки на моделях;

- давати вірну економічну інтерпретацію отриманих розв’язків.

«Стохастичне програмування» є однією з дисциплін, що завершує цикл професійної підготовки фахівця за спеціальністю 7.03050201 – Економічна кібернетика.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11