Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Адаптивні моделі в економіці *
Вступ
РУС

Адаптивні моделі в економіці

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Дупляк О.М.
канд.екон.наук.
асист.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 884.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Зовнішні впливи, що задають збурюють поведінку соціально-економічної системи, безперервно змінюються в часі і не можуть бути визначені однозначно. Це призводить до необхідності залучення при управлінні соціально - економічними системами підходів, що враховують імовірнісний характер впливів. Ці підходи засновані на знанні статистичних характеристик випадкових функцій, які тим чи іншим чином мають бути визначені. Однак у сучасних економічних системах, що працюють в найрізноманітніших умовах, рівняння керованих об’єктів і зовнішні впливи або їх статистичні характеристики найчастіше невідомі. Можливість управління економічними об’єктами при неповній і навіть вельми малої апріорної інформації засноване на застосуванні адаптації, яка зменшує початкову невизначеність завдяки використанню інформації, одержуваної в процесі управління.

Побудова адаптивних систем управління в економіці базується на широкому використанні економіко-математичних методів і засобів обчислювальної техніки. При цьому повинен бути порушений традиційний підхід до використання економіко-математичних методів, що характеризується тим, що « копіюються » з об’єкта існуючі на ньому « принципи» планування і регулювання, які не пристосовані до змін, пов’язаних з появою нових видів продукції, проса, цінової політики і тощо.

Метою вивчення дисципліни є закріплення і розвиток знань щодо можливостей застосування методів економіко-математичного моделювання до аналізу складних економічних об’єктів, збагачених можливостями обліку еволюції даних про об’єкт, зміни моделей планування, оцінки втрат та аналізу реалізації плану шляхом їх адаптації на основі імітації та прогнозу впливу різних впливів.

Виходячи з програми курсу та кваліфікаційної характеристики фахівців, в результаті вивчення курсу « Адаптивні моделі в економіці», студент повинен

знати:

- основи методології адаптивного управління трансформаційної економікою;

- основні поняття адаптації, види адаптації,

- основні підходи до побудови математичних моделей адаптивного і координатно-параметричного управління;

- основні завдання та етапи побудови адаптивної системи управління підприємством;

- моделі реагування підприємства на зміни ринку ;

- основи методології індикативного планування;

- основи методу аналізу ієрархій ;

- адаптивні моделі прогнозування інвестицій;

- моделі впливу інвестицій на макроекономічні процеси ;

- адаптивні моделі вибору інвестиційно привабливих цінних паперів;

вміти :

- відбирати найбільш підходящі методи і моделі для вирішення різних завдань адаптивного управління;

- використовувати комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення для проведення розрахунків;

- проводити економічну інтерпретацію отриманих результатів.

Матеріал курсу «Маркетингове моделювання» спирається на знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: «Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання», «Економетричне моделювання».

Представлений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми. Зміст теми складають:

* стислі теоретичні відомості, достатні для успішного опанування курсу, виконання контрольної роботи та проходження тестування;

* приклади розв’язання завдань;

* питання для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни студенту доцільно и рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Матеріал курсу може бути використаний при вивченні фахових дисциплін економічного спрямування, у курсовому проектуванні та при виконанні розрахункової частини дипломного проектування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11