Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системи прийняття рішень *
Вступ

Системи прийняття рішень

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук П. М.
докт. екон. наук
проф.

Щука В. Г.
канд. техн. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1326.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Дисципліна «Системи прийняття рішень» містить необхідну теоретичну та методологічну базу для опанування методами прийняття рішень і розв’язання проблем прийняття рішень за допомогою інформаційних систем нового покоління - систем прийняття рішень (СПР).

Мета вивчення курсу полягає у формуванні системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; опанування методами і системами прийняття рішень в економіці та бізнесі.

Основними завданнями курсу є: вивчення теоретичних засад створення СПР, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів та засобів інформаційних технологій; набуття вмінь створення, використання й адаптації СПР.

Поставлені в курсі завдання вимагають аналізу інформаційних систем і технологій, організаційно-технологічних засад прийняття рішень та їх комп’ютерної підтримки, розвитку та застосування СПР. Тому основну увагу приділено питанням розробки, впровадження й оцінювання СПР, орієнтованих на знання, дані, групових СПР і виконавчих інформаційних систем, а також дослідженню прикладних аспектів застосування результатів їхнього функціонування.

Предметом вивчення курсу є методи і процеси підвищення ефективності праці у бізнесовій сфері та в управлінні економікою.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

* основні терміни та положення в галузі систем підтримки рішень;

* стан та перспективи розвитку СПР в Україні та за її межами;

* класифікацію, структуру, основні характеристики і властивості СПР;

* основні прийоми роботи з найпоширенішими СПР;

* основні прийоми експорту та імпорту даних при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем і СПР;

уміти:

* використовувати СПР з метою підвищення ефективності рішень, які приймаються;

* експортувати та імпортувати дані та моделі при комплексуванні додатків багатозадачних операційних систем і СПР;

* комплексувати роботу додатків багатозадачних операційних систем і СПР;

мати уявлення про:

* стратегії оцінювання та вибору методів прийняття рішень;

* структуру сучасних СПР, галузі та особливості їхнього застосування;

* базові компоненти систем СПР, інструментарій та технологію їх розробки;

* застосування СПР для аналізу реальних соціально-економічних систем.

Матеріал курсу спирається на знання, отримані в процесі вивчення дисциплін “Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання”, “Вища математика”, “Економіко-математичні моделі”, “Економічна кібернетика”, “Дослідження операцій”. Набуті знання використовуються під час опанування дисципліни “Інформаційні системи і технології в економіці”, дипломного проектування, а також – у практичній роботі випускників.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11