Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасна українська літературна мова (ч.4) *
Вступ

Сучасна українська літературна мова

Кафедра Cлов’янської філології

Автор курсу

Торчинська Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 931.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

У процесі навчання і виховання підростаючого покоління важливу роль відіграє мова, для успішного оволодіння якою важливо осягти особливості функціонування мовних одиниць усіх рівнів, засвоїти закономірності різних аспектів мови – її звукової системи, словникового складу, граматичної будови. Особливе значення має вивчення синтаксису як завершального розділу курсу україністики, оскільки знання характерних ознак словосполучень і речень, їхніх типів у системі мови та особливостей реалізації у мовленні дає змогу користуватися синтаксисом як тонким механізмом, що приводить у дію фонетичну і лексико-фразеологічну систему мови.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” в цілому має на меті:

* з’ясування закономірностей будови синтаксичних одиниць (словосполучень, речень, зв’язного тексту) і правил їх використання;

* формування вмінь виконувати повний синтаксичний аналіз словосполучень і речень;

* вироблення навичок практичного володіння пунктуаційними правилами; формування високого рівня грамотності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати основні структурно-семантичні типи словосполучень, простих та складних речень; принципи класифікації синтаксичних конструкцій; диференційні ознаки різних типів синтаксичних одиниць; історію вивчення різних тем синтаксису; особливості функціонування чужого мовлення; основні структурні компоненти тексту та ССЦ; принципи і правила української пунктуації.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти виділяти в тексті різні типи синтаксичних одиниць; виконувати повний синтаксичний аналіз основних синтаксичних одиниць; правильно ставити і обґрунтовувати розділові знаки; використовувати теоретичний матеріал на уроках рідної мови у загальноосвітній школі.

Дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11