Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Практичний курс української мови *
Вступ

ПРАКТИЧНИЙ КУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра Української філології

Автор курсу

Терещенко Людмила Вікторівна
cтарший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1080.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

«Практичний курс з української мови» одна з перших мовознавчих дисциплін, що вивчаються на філологічних факультетах вищих навчальних закладів.

Мета дисципліни – систематизація знань з українського правопису, одержаних у школі, розширення та поглиблення їх; відновлення і закріплення орфографічних та пунктуаційних навичок.

Завдання навчальної дисципліни – допомогти студентам оволодіти необхідними орфоепічними, словотворчими, граматичними та окремими стилістичними нормами; вдосконалити орфографічну й пунктуаційну грамотність; готувати студентів до усвідомленого та серйозного сприйняття теоретичних дисциплін усього лінгвістичного курсу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

* основні теоретичні положення про принципи українського правопису;

* орфографічні, пунктуаційні та граматико-орфоепічні норми української літературної мови;

* усі лінгвістичні поняття і терміни, які вживаються у “ Практичному курсі” і будуть потрібні для свідомого сприйняття наступних лінгвістичних дисциплін;

* види орфограм та пунктограм, їх визначення;

* граматичні й стилістичні норми української літературної мови.

Студенти повинні вміти:

* швидко знаходити орфограми й пунктограми в тексті;

* чітко формулювати правила, що пояснюють написання орфограм чи пунктограм;

* самостійно перевіряти письмові роботи власні та роботи колег;

* користуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою;

* вільно висловлюватись з дотриманням граматико-орфоепічних норм української літературної мови;

* правильно використовувати мовні засоби, що відображають специфіку різних функціональних стилів.

Дисципліна є нормативною, вихідною. ЇЇ вивченню передує лише шкільний курс української мови. “ Практичний курс з української мови ” є пропедевтичним курсом, який забезпечує вивчення інших дисциплін лінгвістичного циклу: фонетики, морфеміки, морфології, синтаксису.

Загальноосвітнє значення вивчення практикуму з української мови полягає як у підвищенні орфографічної та пунктуаційної грамотності студентів, так і у формуванні загально мовної культури майбутнього вчителя-словесника.

У ході вивчення курсу здійснюється проміжний і рубіжний контроль. Після закінчення першого і другого семестрів студенти складають заліки.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Практичний курс з української мови «

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11