Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції

Лабораторна робота № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ"

Звіт лабораторної роботи заповнюється у формі таблиці після виконання лабораторної роботи або після виконання кожного досліду. Ми рекомендуємо заповняти таблицю звіту після виконання кожного досліду! Ознайомтесь з повною формою оформлення звіту. На прикладі першого досліду подано зразок оформлення лабораторних дослідів.

Починайте виконувати досліди. Бажаємо успіху!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра хімії

З В І Т

ВИКОНАННЯ

ЛабораторнОЇ роботИ № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ"

Виконав:

Студент_____________________________

Група___________________

Дослід 1. Відновлювальні властивості металів.

а) 3 Сu + 8 НNО3 (РОЗВЕД.) = 3 Сu(NО3)2 + 2 NО + 4 Н2О

Мідь,
Червонуваті ошурки
Нітратна кислота,
Безбарвний розчин
Купрум(ІІ) нітрат,
Блакитний розчин
Нітроген(ІІ) оксид,
безбарвний газ
(Назва,
  опис)
Електронний
баланс:

Спостереження:

Утворюється розчин блакитного кольору – купрум(ІІ) сульфату,
виділяється газ NO , який на повітрі набуває бурого кольору,
окиснюючись до NO2

б) СuSО4 (РОЗЧИН) + Zn= … + …

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: метали у вільному стані в окисно-відновних реакціях можуть проявляти властивості (окисників, відновників – підкреслити)

Дослід 2. Окиснювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.

а) КМnО4 + Nа23 + Н24 = МnSО4 + Nа24 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

б) КМnО4 + Nа23 + Н2О= МnО2 + Nа24 + КОН

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

в) КМnО4 + Nа23 + КОН= К2МnО4 + Nа24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок:

Дослід 3. Окисно-відновна двоїстність.

а) КМnО4 + NаNО2 + Н24 = МnSО4 + NаNО3 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

б) КІ+ NаNО2 + Н24 = І2 + NО + К24 + Nа24

     

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: натрій нітрит виявляє властивості:

в реакції (а) – ________________

в реакції (б) – ________________

Дослід 4. Реакції внутрішньомолекулярного окиснення – відновлення.

(NН4)2Сr2О7 = N2 + Сr2О3 + Н2О

   

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: амоній дихромат може вступати в реакцію внутрішньомолеку-лярного окиснення – відновлення тому, що _____________________________

________________________________________________________

Продовжити виконання лабораторної роботи