Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Оксигеновмiснi органiчнi сполуки

КАРБОНІЛЬНІ СПОЛУКИ

Карбонільні сполуки містять у молекулі карбоніль­ну групу С=О. Карбонільні сполуки поділяють на альдегіди і кетони.

АЛЬДЕГІДИ. НОМЕНКЛАТУРА, ВЛАСТИВОСТІ І ДОБУВАННЯ

У молекулах альдегідів карбонільна група сполучена з вуглеводневим радикалом і атомом Гідрогену (або з двома атомами Гідрогену), тобто загальна формула цих сполук

Номенклатура. Назви альдегідів за замісниковою но­менклатурою згідно з правилами ІUРАК будують з назви відповідного вуглеводню з додаванням закінчення -аль. Перед коренем назви записують бічні замісники, зазнача­ючи їх положення і кількість. Нумерацію атомів Карбону починають з атома карбонільної групи. Приклади:

Для альдегідів широко використовують тривіальні назви, які аналогічні назвам відповідних органічних кислот (вони розглядаються далі). У табл.3 наве­дено назви за замісниковою номенклатурою та тривіальні назви деяких насичених альдегідів.

Як видно з табл.3, починаючи з четвертого члена ряду насичених альдегідів, існують ізомери, які різняться розгалуженістю вуглецевого ланцюга.

Таблиця 3. Деякі насичені альдегіди

Формула

Назва

за замісниковою

номенклатурою

тривіальна
нсно

СН3–СНО

СН3–СН2–СНО

СН3–СН2–СН2–СНО

СН3–СН(СН3)–СНО

СН3–(СН2)3–СНО

СН3–СН(СН3)–СН2–СНО

СН3–С(СН3)2–СНО

Метаналь

Етаналь

Пропаналь

Бутаналь

2-Метилпропаналь

Пентаналь

3-Метилбутаналь

2,2-Диметилпропаналь

Формальдегід,

мураши­ний альдегід

Ацетальдегід,

оцтовий альдегід

Пропіоновнй альдегід

Масляний альдегід

Ізомасляний альдегід

Валеріановий альдегід

Ізовалеріановий альде­гід

Триметилоцтовий альде­гід

Властивості. Перший член гомологічного ряду насичених альдегідів НСНО – безбарвний газ, кілька наступних альдегідів – рідини. Вищі альдегіди – тверді речовини.

У карбонільній групі зв`язок між атомами Оксигену і Карбону сильно полярний: електронна густина зміщена в бік атома кисню

Для карбонільних сполук характерні реакції нуклеофільного приєднання. В цих реакціях нуклеофільні агенти (негативно заряджені частинки) приєднуються до атома Карбону карбонільної групи, а електрофільні агенти (позитивно заряджені частинки) приєднуються до атома Оксигену. Вплив атома Оксигену в карбонільних сполуках пере­дається по ланцюгу. Наприклад, у сполуці, що має фрагмент

внаслідок зміщення електронної густини до Оксигену атом Гідрогену, сполучений з другим атомом Карбону, виявлятиме підвищену рухливість – його легко відірвати або замістити.

Отже, карбонільна група обумовлює високу реакційну здатність альдегідів.

1. Реакції приєднання. Альдегіди легко при­єднують ціановодень НСN і гідросульфіт натрію NаНSО3:

Продукти приєднання NаНSО3 – кристалічні речови­ни, розчинні у воді. При нагріванні з кислотами вони роз­падаються з утворенням вихідного альдегіду. Тому остан­ню реакцію використовують для очистки альдегідів.

При наявності нікелевих або платинових каталізаторів альдегіди приєднують водень і відновлюються до первин­них спиртів, наприклад:

Приєднуючи спирти, альдегіди утворюють сполуки, що мають назву ацеталів. Реакція відбувається при наяв­ності кислот:

Ацеталі — це прості ефіри двохатомного спирту. Вони легко гідролізуються з утворенням вихідних речовин.

2. Реакції полімеризації і конденса­ції. Ці реакції характерні для альдегідів і обумовлені реакційною здатністю карбонільної групи. Процеси полі­меризації розглядаються далі, при вивченні властивостей формальдегіду і ацетальдегіду.


Дві молекули альдегіду можуть сполучатися одна з одною при наявності лугу з утворенням сполуки з довшим карбоновим ланцюгом, яка містить альдегідну і гідроксиль­ну групи:

Таку речовину називають альдолем. При відщеп­ленні молекули води від гідроксибутаналю утворюється альдегід, що містить подвійний зв`язок у ланцюгу: .

Подібні реакції конденсації альдегідів називаються реакціями альдольно-кротонової конденсації. При конденсації інших альдегідів реакція також завжди відбувається з участю другого атома Карбону однієї з молекул, наприклад:

3. Окислення. Під час окислення альдегідів, яке відбувається дуже легко, утворюються органічні кислоти або їхні солі. Наприклад, під час окислення оцтового альдегіду утворюється оцтова кислота:

Якісною реакцією на альдегіди є реакція срібно­го дзеркала – окислення їх аміачним розчином оксиду срібла при нагріванні:

Металічне срібло, яке виділяється, вкриває стінки по­судини тонким блискучим шаром.

Альдегіди окислюються також Купрум (II) гідроксидом, який відновлюється до червоно-коричневого Купрум (I) оксиду:

4. Заміщення Оксигену карбонільної групи. Атом Оксигену в молекулі альдегіду може бути заміще­ний на галоген під дією галогенідів Фосфору РСl5 або РВr5, наприклад:

Під дією гідроксиламіну NН2ОН на альдегіди карбо­нільний Оксиген заміщується на оксімідну групу =N–ОН:

Нітрогеновмісна органічна сполука, що утворюється, на­лежить до оксимів.

5. Взаємодія з галогенами. Як уже зазнача­лось, атом Гідрогену біля другого атома Карбону вугле­водневого ланцюга альдегідів має підвищену рухливість. Під час взаємодії альдегідів з хлором чи бромом цей водневий атом легко заміщується на галоген, наприклад:

Добування. 1. Альдегіди утворюються під час окислен­ня або каталітичного дегідрування (відщеплення водню) первинних спиртів:

Каталітичне дегідрування спиртів відбувається при наявності металічної міді:

2. Альдегіди можна добути гідролізом дигалогенопохідних алканів, наприклад:

3. Альдегіди утворюються під час взаємодії алкенів з оксидом Карбону(II) і воднем (оксосинтез):

Оксосинтез відбувається при наявності каталізато­рів – комплексних сполук кобальту під тиском 5–10 МПа.

ФОРМАЛЬДЕГІД, АЦЕТАЛЬДЕГІД, БЕНЗАЛЬДЕГІД

Формальдегід. Першим членом гомологічного ряду насичених альдегідів є формальдегід НСНО, який має будову:

Його називають також метаналем (міжнародні номенклатура) та мурашиним альдегідом.

Формальдегід – це безбарвний газ з характерним різким запахом. Добре розчиняється у воді, утворюючи гідрат НСНО·Н2О. Водний розчин з масовою часткою формальдегіду 30–40 % називається формаліном. Формалін є добрим дезинфікуючим та консервуючим засобом.

Формальдегід є важливим продуктом хімічної промис­ловості. Його добувають переважно окисленням метанолу киснем повітря при наявності каталізаторів:

2СН3ОН + О2® 2НСНО + 2Н2О.

Формальдегід виявляє загальні властивості альдегідів. Крім того, має і свої особливості. Так, він може самовільно тримеризуватися (сполучення трьох молекул), утворюючи параформальдегід (триоксиметилен):

Формальдегід взаємодіє з аміаком, утворюючи цикліч­ну сполуку гексаметилентетрамін, або уротропін:

Під дією лугів формальдегід окислюється і віднов­люється одночасно, утворюючи метиловий спирт та сіль мурашиної кислоти:

2НСНО + КОН ® СН3ОН + НСООК

Формальдегід є сировиною для синтезу ізопрену, з яко­го добувають штучний каучук.

Важлива галузь застосування формальдегіду – вироб­ництво полімерів. Формальдегід полімеризується з утво­ренням поліформальдегіду, або поліоксиметилену:

пНСНО ® (–СН2–О–)n

Поліформальдегід належить до гетероланцюгових полімерів, оскільки головний ланцюг його макро­молекули містить атоми двох типів: Карбону та Оксигену.

Поліформальдегід – безбарвна кристалічна речовина. Він має механічну міцність, є добрим діелектриком. Його використовують у машинобудуванні для виготов­лення різних деталей, для добування міцних синтетичних волокон і плівок.

Фенолоформальдегідні полімери. Формальдегід при на­явності кислот реагує з фенолом. Реакція відбувається зіа такою схемою:

Молекули фенолоспирту, який утворюється, сполучаються між собою з утворенням макромолекул:

Продукт, що утворюється, називається фенолоформальдегідним полімером. Реакції утворення полімерів, які супроводжуються виділенням низькомолекулярного продукту, називаються реакціями поліконденсації. Під час полімеризації формальдегіду з фенолом, взятим у надлишку, як правило, утворюються лінійні полі­мери, які називаються новолачною смолою. Ця смола добре розчиняється в органічних розчинниках, використовується для приготування лаків.

Якщо поліконденсація йде при надлишку формальдегі­ду, то утворюється резит – полімер, що має складну просторову структуру:

Під час добування резиту до реакційної суміші добав­ляють різні наповнювачі (скловолокно, азбест тощо), які надають полімеру необхідних властивостей. Загальна на­зва пластмас, які добувають з фенолоформальдегідного полімеру, – фенопласти.

Фенопласти є термореактивними полімерами, вони не плавляться при нагріванні, їх застосовують як конструкційний матеріал. На основі фенопластів добува­ють легкі пористі матеріали – пінопласти.

Ацетальдегід. Ацетальдегід (етаналь, оцтовий альдегід) – це безбарвна, рідина з різким запахом:

Добре розчиняється у воді.

Ацетальдегід у великих кількостях виробляє хімічна промисловість. Основний метод його промислового добу­вання заснований на гідратації ацети-лену. Для цього ацетилен з водяною парою пропускають над каталізато­ром (НgSО4 з сульфатною кислотою). В результаті приєднан­ня води до ацетилену утворюється вініловий спирт з гідро­ксильною групою біля подвійного зв`язку. Такі сполуки нестійкі, вініловий спирт піддається перегрупуванню в ацетальдегід:

Інший метод добування ацетальдегіду полягає в ката­літичному окисленні етилену киснем з участю каталіза­тора РdСl2 + СuСl2. Ацетальдегід добувають також окисленням чи каталі­тичним дегідруванням етанолу або ізомеризацією (пере­творення на ізомер) етиленоксиду.

Для ацетальдегіду характерні всі хімічні властивості альдегідів. Ацетальдегід може тримеризуватися, утворюючи паральдегід:

У промисловості основну кількість ацетальдегіду, який виробляють, окислюють до оцтової кислоти. Ацетальдегід використовують і для добування інших органічних продук­тів, у тому числі полімерів.

Бензальдегід. Бензальдегід С6Н5COH – це безбарвна рідина з запахом гіркого мигдалю, мало розчинна у воді.

Бензальдегід добувають лужним гідролізом дихлорпохідної толуену:

Бензальдегід застосовують у виробництві фарб, парфюмерних виробів і в харчовій промисловості.

КЕТОНИ

У молекулах кетонів карбонільна група сполучена з двома однаковими або різними вуглеводневими ра­дикалами :

Найпростішим кетоном є ацетон :

Номенклатура. Згідно з міжнародною номенклату­рою назви кетонів будують з назв відповідного вуглеводню з додаванням закінчення -он. На початку назви ставлять цифру, що зазначає положення в ланцюгу атома Карбону, з яким сполучений карбонільний кисень. Нумерацію голов­ного ланцюга починають, як завжди, з найбільш роз­галуженого кінця вуглецевого ланцюга. Якщо розгалуже­ність однакова, то нумерують з того кінця ланцюга, до якого ближче розташована карбонільна група. Назви кетонів за раціональною номенклатурою, які також ви­користовуються, будують з назв радикалів, сполучених з карбонільною групою з додаванням слова "кетон". При­клад:

Ізомерія. Ізомерія кетонів обумовлена розгалуженістю вуглецевого ланцюга вуглеводневих радикалів і різним положенням карбонільного Оксигену.

Властивості. Простіші кетони є безбарвними рідинами, які розчиняються у воді. Вищі кетони – тверді речовини. Багато які хімічні властивості, характерні для альдегі­дів, виявляються і у кетонів.

1. Реакції приєднання. Так само, як і альдегіди, кетони приєднують речовини, що містять нуклеофільні частинки, наприклад ціановодень і гідросульфіт натрію:

Гідрування кетонів при наявності каталізаторів приводить до утворення вторинних спиртів:

На відміну від альдегідів кетони не взаємодіють із спиртами, не вступають у реакції конденсації і полімеризації.

2. Окислення. Кетони окислюються значно важче, ніж альдегіди, і тільки сильними окислювачами. Під час окислення кетонів відбувається розрив (деструкція) вуглеводневого ланцюга і утворюється суміш продуктів. Кетони не вступають у реакцію срібного дзеркала.

3. Заміщення Оксигену карбонільної групи. Так само, як і в альдегідах, атом Оксигену в молекулі кетону може бути заміщений дією галогенідів фосфору (РСl5, РВr5) або гідроксиламіну NН2ОН:

У першій реакції утворюється дигалогенопохідна алкану, в другій – оксим.

4. Взаємодія з галогенами. Як і альдегіди, кетони легко реагують з хлором і бромом. Атом Гідрогену, сполучений з одним із атомів Карбону, сполученим з карбо­нільною групою, заміщується на галоген:

Добування. 1. Кетони утворюються під час окислення або каталітичного дегідрування вторинних спиртів, наприклад:

Каталітичне дегідрування проводять з використанням мідних каталізаторів.

2. Як і альдегіди, кетони можна добути гідролізом дигалогенопохідних алканів. Щоб утворився кетон, обидва атоми галогену у вихідній сполуці повинні знаходитись біля одного (не кінцевого) атома Карбону:

3. Кетони утворюються внаслідок приєднання води до гомологів ацети-лену при наявності каталізаторів – солей Гідраргіруму (II), наприклад:

Н3С–СºС—СН3 + Н2О –® СН3–СН2–СО–СН3

Ацетон. Ацетон (пропанон, диметилкетон) – безбарв­на рідина з характерним запахом. Температура кипіння ацетону 56,2°С. Добре розчиняється у воді і сам є розчин­ником органічних сполук.

Ацетон – важливий продукт хімічної промисловості. Його добувають разом з фенолом кумольним методом.

Інший промисловий спосіб полягає в гідратації пропі­лену до утворення спирту з наступним його каталітичним дегідруванням або окисленням:

СН3–СН=СН2 + Н2О ® СН3–СНОН–СН3;

СН3–СНОН–СН3® СН3–СО–СН32

Ацетон застосовують як розчинник. Він також є вихід­ною речовиною для синтезу багатьох органічних сполук.

Ацетофенон. Ацетофенон (метилфенілкетон) С6Н5–СО–СН3 – безбарвна речовина з температурою плавлення 19,6°С. У воді практично не розчиняється. Має запах черемхи. Застосовується при ви

Продовжити виконання лабораторної роботи