Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт

0250-01-003-00.jpg

Теоретичні відомості. 2 Особливості розграфки листів карт більш великих масштабів

Розграфка листів карт більш великих масштабів будується так, що кожному листу карти масштабу 1:1 000 000 відповідає ціле число листів карт більших масштабів. Їхнє позначення утворені номенклатурою відповідного листа мільйонної карти з додатком українських букв і римських або арабських цифр.

Зі збільшенням чисельного масштабу в 2 рази площа зображення збільшується в 4 рази. Унаслідок цього буде дуже важко показати на одному листі в масштабі 1:500 000 ту ж територію, що і на листі карти мільйонного масштабу.

Для отримання карт у масштабі 1:500 000, територію, охоплювану трапецією карти масштабу 1:1000 000, поділяють середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частині. Розміри отриманих трапецій 2о по широті і 3о по довготі. Листи позначають українськими заголовними буквами А, Б, В, Г (як показано на рисунку 2), а номенклатура кожного з них складається з номенклатури вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000 і однієї з цих букв. Наприклад, на рисунку 2 позначення заштрихованого листа буде N-36-А.

Трапеції карти масштабу 1 :300 000 одержують шляхом поділу території трапеції мільйонної карти на 9 частин, як показано на рисунку 2. Листи позначаються римськими цифрами I…IX, що пишуться перед номенклатурою вихідного мільйонного листа. Звідси одержимо, наприклад, позначення V-N-36.

Зі збільшенням масштабу до 1:200 000 відбувається подальше зменшення розмірів зображуваної території по широті і довготі. Для цього вихідну трапецію, що покривається листом мільйонної карти, розбивають паралелями і меридіанами на 36 менших трапецій (рисунок 2). Позначення аркушів цього масштабу складається з номенклатури вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000 і римської цифри (I, II,…XXXVI). Так, на рисунку 2 заштрихований лист N-36-XV. Розміри території по широті 40`, по довготі 1о.

Трапеції карти масштабу 1:100 000 одержують шляхом розграфки трапеції охоплюваної листом мільйонної карти, на 144 частині. При цьому меридіани проводять через 30`, а паралелі через 20`. Ув’язнені в цих межах трапеції стотисячного масштабу нумеруються арабськими цифрами з ліва на право і зверху вниз, як показано на рисунку 2. Позначення листа стотисячної карти має, наприклад, такий вид: N-36-54, де N-36 - номенклатура вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000, а 54 - це номер листа стотисячної карти, розташованого на території зазначеної трапеції.

Трапеції карт масштабів крупніше 1:100 000 одержують шляхом поділу території, охоплюваної листом попереднього (більш дрібного) масштабу, на 4 частині. Таким чином, щоб одержати трапеції масштабу 1:50 000, територію, зображену на стотисячній карті, поділяють середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частини і кожну частину позначають однієї з букв А, Б, В, Г українського алфавіту. Розміри такої трапеції 10` по широті і 15` по довготі. Приклад номенклатури листа карти цього масштабу N-36-54-Г (лист заштрихований на рисунок 3-А).

Аналогічно одержують листи карти масштабу 1:25 000, виходячи з трапеції п’ятидесятитисячного масштабу. Територію листа масштабу 1:50 000 поділяють на 4 частини і кожну чверть позначають однією з букв а, б, в, г українського алфавіту. Розміри трапеції - 5` по широті і 7,5` по довготі. Позначення листа карти масштабу 1:25 000 складається з номенклатури п’ятидесятитисячного листа, у межах якого знаходиться трапеція даного двадцятип’ятитисячного листа і буквеного символу цієї трапеції. Так, лист, заштрихований на рисунку 3-Б, буде мати номенклатуру N-36-54-Г-а.

Рисунок 2 - Розподіл території, яка охоплена листом N-36 мільйонної карти, на трапеції листів карти масштабів 1:500 000, 1:200 000 і 1:100 000

Рисунок 3 - Схема розподілу території, охоплюваної листом N-36-54 масштабу карти 1:100 000, на трапеції аркушів карти масштабу 1:50 000 (А), 1:25 000 (Б) і 1:10 000 (В)

Трапеції аркушів десятитисячної карти одержують шляхом розподілу території, що покривається листом двадцятип’ятитисячної карти, середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частині. Розміри кожної такої частини 2,5` по широті і 3,75` по довготі.

Позначивши нову трапецію однієї з цифр 1, 2, 3, 4, додають це позначення до номенклатури того двадцятип’ятитисячного листа, у межі якого входить ця трапеція. Таким чином, лист, виділений штрихуванням на рисунку 3-В, має номенклатуру N- 36- 54- Г- а-2.

Зі зміною масштабу карт відповідно міняються розміри зображуваної території, тобто розмір рамок листа карти по широті і довготі. Завдяки цьому лінійні розміри листів карт різних масштабів залишаються майже без змін.

Номенклатури аркушів, суміжних з даним листом, звичайно підписують на рамці карти з відповідної сторони.

У таблиці 1 приведені дані про розграфку, номенклатуру і розміри листів оглядово-топографічних і топографічних карт України, а на рисунку 4 подана схема розграфки та номенклатури топографічних карт

Таблиця 1 - Дані про розграфку, номенклатуру і розміри листів оглядово-топографічних і топографічних карт України

Масштаб карти 

Отриманий від ділення трапеції 

На скільки частин ділиться трапеція карти

1:1000 000 

Додаткові позначення листа 

Приклад номенклатури 

Розміри рамок 

Площа території одного листа карти, км2 

По широті По довготі 
1:1 000 000  N-36 4° 6° 175104 
1:500 000 1:1000 000

на 4 частини 

А, Б, В, Г N-36-А 2° 3° 43776 
1:200 000 1:1000 000

на 36 частини 

36 I, II,…,XXXVI N-36-XV 40` 60` 4864 
1:300 000 1:1000 000

на 9 частин 

I, II, III,-IX II-N-36    
1:100 000 1:1000 000

на 144 частини 

144 1, 2,…,144 N-36-54 20` 30` 1216 
1:50 000 1:100 000

на 4 частини 

576 А, Б, В, Г N-36-54-Г 10` 15` 306 
1:25 000 1:50 000

на 4 частини 

2304 а, б, в, г N-36-54-Г-а 5` 7`30`` 76 
1:10 000 1:25 000

на 4 частини 

9216 1, 2, 3, 4 N-36-54-Г-а-2 2`30`` 3`45`` 19 

Рисунок 4 - Схема розграфки та номенклатури топографічних карт

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.

Матеріал засвоєний
Матеріал не засвоєний