Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначення приземної концентрації забруднюючої речовини

Максимальне значення приземної концентрації забруднюючої речовини (ЗР) См, (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші (ГПС) з одного точкового джерела з круглим перерізом жерла досягається при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) на відстані Хм, (м) від джерела викиду і визначається за формулою:

, (6)

де А – коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери, для України приймається рівним 200;

М (г/с) – потужність викиду забруднюючої речовини (ЗР);

F – коефіцієнт, який враховує швидкість осідання ЗР в атмосферному повітрі, для газоподібних ЗР та аерозолів = 1

m та n – коефіцієнти що враховують умови виходу газоповітряної суміші (ГПС) з жерла джерела викиду (ДВ);

H (м) – висота ДВ над поверхнею землі (висота труби);

h– безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, в випадку рівної або слабопересіченої місцевості з перепадом висот, що не перевищують 50 м на 1 км приймається h= 1;

DТ (°С) – різниця між температурою ГПС (Тг) та температурою навколишнього середовища (Тнс);

Vг 3/с) – витрата ГПС.

Значення коефіцієнтів m і п визначаються в залежності від параметрів f, nm, nm,fe:

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

Коефіцієнт m визначається в залежності від f за формулами:

при f< 100 (6.5.)

при f³ 100 (6.6)

Для значення m розраховується при f=fe . Коефіцієнт п при f<100 визначається в залежності від за формулами:

п =1 при vm ³2 (6.7)

при 0,5£vm<2 (6.8)

при vm<0,5 (6.9) Вкажіть значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо висоту джерела викиду збільшити в два рази?

5,720
2,750
11,030
22,061