Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
Вкажіть речовини, внесок яких в загальний рівень забруднення складає більше 15 %?

Визначення розміру санітарно-захисної зони промислових підприємств

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини. Їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами і чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. В СЗЗ дозволяється розміщувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні. Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості. Відповідно до цього розрізняють п’ять класів СЗЗ.

Санітарно-захисна зона визначається також в залежності від КНП. Розрізняються вони за розміром санітарно-захисної зони.

І клас – 1000 м; ІІ клас – 500 м; ІІІ клас – 300 м; IV клас – 100 м;

V клас – 50 м.

До першого класу належать такі підприємства: хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні комбінати, алюмінієві та металоплавильні заводи; до другого – цементні, акумуляторні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи; до третього – керамзитові, скловатні заводи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні; до четвертого – підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість; до п’ятого – підприємства легкої промисловості, консервні, електролампово-ліхтарні заводи.

СЗЗ не повинні використовуватися для розширення виробництва, розміщення шкіл, зон відпочинку, лікарень. Вони повинні бути озеленені й упорядковані. В цих зонах насаджують переважно пилостійкі дерева та дерева, що мають бактерицидні властивості (біла акація, береза, канадська тополя, шовковиця, дуб, грецький горіх, сосна, піхта).

Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за формулою:

(1),

де: Mj - маса викиду j-ї речовини, т/рік (таблиця 3);

ГДКj- середньодобова ГДК j-ї речовини, мг/м3 (таблиця 2);

n - кількість ЗР, що викидається підприємством (таблиця 4);

aj - безрозмірна константа, що дозволяє співвідносити ступінь шкідливості j-oї речовини з шкідливістю сірчистого ангідриду (SO2). Визначається за таблицею 1.

Азоту двоокис
Аерозоль лакофарбувальних матеріалів
Бутилацетат
Марганець і його сполуки
Сажа