Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони

Теоретичні відомості

Скидання стічних вод в каналізацію дозволяється за таких умов:

— якщо не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;

— кількість завислих та тих, що спливають, часток в стічних водах не перевищує 500 мг/л;

— фізичні та механічні забруднення виробничих стоків не засмічують труби та не відкладаються на них;

— хімічні забруднення виробничих стоків не руйнують матеріал труб та елементи споруд каналізації;

— домішки горючих речовин у стоках не утворюють вибухонебезпечних сумішей в каналізаційних мережах;

— шкідливі речовини стоків не перешкоджають їхньому біологічному очищенню, температура води не перевищує 40 °С;

— домішки не вступають у хімічні з`єднання з побутовими стоками і не виділяють отруйних та вибухонебезпечних газів;

— об`єм скидів не перевищує ГДС або ТПС, погоджених з Водоканалом.

Необхідний ступінь очищення стічних вод перед скиданням визначається.

Забороняється скидати у водні об`єкти стічні води, що містять шкідливі речовини, для котрих не встановлено ГДК і для котрих відсутні методи аналітичного контролю.

Не допускається скидати стічні води, котрі після очищення можна використовувати в оборотних та в повторних схемах водопостачання підприємств або для зрошення в сільському господарстві.

Не можна скидати неочищені або недостатньо очищені виробничі, господарсько-побутові стічні води та стоки із заводських територій.

Не допускається скидати у водоймища стічні води, що містять збудників інфекційних захворювань, а також стічні води, що містять радіонукліди, сміття, неочищені стоки, стоки з нафтопродуктами. Не можна скидати води, що використовуються для водо- та грязелікування.

Забороняється здійснювати залпові скиди сильно концентрованих виробничих стічних вод у водоймища та в каналізацію, а також стоки з вище встановленими значеннями ГДВ, ТПС. Для зниження концентрації шкідливих речовин необхідно передбачати ємності-усереднювачі, в котрих слід змішувати концентровані стоки з менш концентрованими або з водою.

Виробничі стоки, котрі не відповідають перерахованим вимогам, повинні підлягати попередньому очищенню на очисних спорудах підприємств.

Допускається сумісне очищення виробничих стічних вод при дотриманні таких вимог:

— температура стоків — 60—30 *С;

— активна реакція — 6,5—8,5 рН;

— загальна концентрація розчинних солей — не більше 10 г/л;

— показник БПК повне при надходженні на біологічні повне фільтри та аеротенки-витіснювачі — не вище 500 мг/л;

— відсутність нерозчинних масел, смоли та СПАР, що не окислюються.

Місце спуску стічних вод має бути розташоване за течією поза населеним пунктом і місцями водокористування населенням з врахуванням можливої зворотної течії при нагінних вітрах. Умови відведення стічних вод у водні об`єкти встановлюються з врахуванням можливого змішування та розчинення, фонової якості води, нормативів її якості.

Для кожної забруднюючої речовини за допомогою розрахунків встановлюються ГДС у водоймища, дотримання котрих повинне забезпечувати якість води в контрольних пунктах.

У загальному випадку при спуску виробничих стічних вод у водоймища в розрахункових зонах слід дотримуватися умови

де С j — концентрація і-ї шкідливої речовини в стічній воді;

ГДКj — гранично допустима концентрація і-ї речовини;

n — кількість шкідливих речовин.

Розрахунки з визначення можливості спуску виробничих стічних вод у водоймища повинні виконуватися для найсприятливіших умов (найменший рівень води в році, несприятлива течія відносно пункту водокористування тощо).

Продовжити виконання лабораторної роботи