Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Для виконання лабораторної роботи слід користуватися мікрокалькулятором або табличним процесором Microsoft Excel 2007. Для проведення одиничних обчислень слід скористатися мікрокалькулятором. У випадку масових і багаторазових обчислень слід використовувати табличний процесор Microsoft Excel 2007. В даному випадку скористаємося табличним процесором Microsoft Excel 2007. Файл складається з двох блоків Вхідні дані та Порядок розрахунку. В блоці Вхідні дані використовуємо дані, на підставі яких виконується завдання. В блоці Порядок розрахунку отримуємо значення показників, обраховані за формулами (1-8), вказаними в теоретичній частині.

Визначення максимальної максимальної граничної концентрації шкідливої речовини в стічній воді

Для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран.необхідно враховувати такі параметри, як потужність стоку, параметри та гідрологічні характеристики водоймища (річки), а також фонову концентрацію даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі.

Для проточних водоймищ (річок) максимальна гранична концентрація шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран. визначається за формулою:

(1).

де: g - коефіцієнт змішування, що враховує особливості водотоку, Q - потік води в річці, м3/с, q - потік стічної води, м3/с,

Cф - концентрація шкідливої речовини в річці до скидання стічної води (фонова концентрація), мг/л.

ГДК - гранично допустима концентрація шкідливої речовини, мг/л.

Значення потоку води в річці Q, (м3/с) визначається за формулою:

Q = Vcp*S (2)

Для врахування ступеню очищення або розведення стічних вод до їх скидання в водотік, необхідно враховувати ряд гідрологічних характеристик, для чого існує інтегральний показник - коефіцієнт g, що визначається за формулою Фролова - Родзіллера:

(3),

Де

(4),

L - відстань по фарватеру від місця випускання стічних вод до найближчого створу водокористування, м;

е – основа натурального логарифма, е=2,718281828459045….

a - коефіцієнт, що враховує гідрологічні умови змішування та розраховується за формулою:

(5)

де j=L/Lmin - відношення відстаней між місцем випускання стічних вод та місцем водокористування по фарватеру та по прямій лінії;

x- коефіцієнт, що приймають рівним 1 при береговому та 1,5 при стрижневому випуску стічної води;

Е - коефіцієнт турбулентної дифузії, який для рівнинних річок розраховується по середній швидкості течії VCP, м/с, та по середній глибині радіусу НCP, м:

(6)

Остаточно, кратність розведення, або ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі:

(7)

Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку nmin:

(8)

Практична частина

Завдання 1. Визначити максимальну граничну концентрацію шкідливої речовини в стоках підприємства Сст.гран., користуючись даними табл. 1 та 2. Випуск стічної води - береговий.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку умов спуску стічних вод в водоймище.

ВаріантШвидкість течії VCP, м/сСередня глибина НСР, мВідстань до пункту водокористування по фарватеру L, кмВідстань до пункту водокористування по прямій Lmin, кмПлоща поперечного перерізу річки біля стоку S, м2Потік стічної води q, м3
00,24,23,52,9200,22

Завдання2. Визначити ступінь очищення стічної води за рахунок розведення річковою водою п за формулою (7).

Завдання 3. Згідно з даними табл. 2. за формулою (8) визначити мінімально необхідний ступінь очищення стічної води очисними спорудами перед скиданням в річку (nmin). Якщо nmin£ 1, то стічну воду можна спускати в річку без додаткового очищення, в іншому випадку скидання стічних вод без додаткового очищення не дозволяється.

Таблиця 2. ГДК та концентрації токсичних органічних сполук в водах.

Варі-антСполукаЛімітуючий показникГДК, мг/лКонцентрація в стічній воді до очищення на очисних спорудах С0, мг/лФонова концентрація в річці СФ, мг/л
0Аміни С78органолептичний0.10.90.005

Продовжити виконання лабораторної роботи