Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Методи і алгоритмічні обробки екологічних даних

Теоретичні відомості

Методика визначення фонової концентрації за даними спостережень

1. Загальні положення

Фонова концентрація (мг/м3) є однією із характеристик забруднення атмосфери на території, яка розглядається.

Для кожного джерела викидів фонова концентрація характеризує сумарну концентрацію, яка створюється усіма іншими джерелами, за винятком того, що розглядається і визначається для всієї території, яка попадає в зону впливу джерела забруднення атмосфери.

Врахування фону для даної речовини при розробці проектної документації забезпечують проектні організації.

Фонова концентрація встановлюється для кожної забруднюючої речовини за даними спостережень. При відсутності необхідних даних врахування фонового забруднення повітря від сукупності джерел викидів проводиться розрахунковим шляхом.

За фонову концентрацію приймається статистично достовірна максимально разова концентрація (середня за 20 хвилин), яка визначається за даними спостережень, як значення концентрації, що перевищується не більш, ніж в 5% випадків загальної кількості спостережень.

За розрахункову фонову концентрацію приймається значення, що визначаться множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (згідно ОНД-86) з подальшим усередненням по території.

Фонова концентрація по території, яка визначена за даними спостережень, встановлюється Республіканським центром спостережень за станом природного середовища Держкомгідромету України за узгодженням з Центральною СЕС Міністерства охорони здоров`я України або іншими організаціями за їх дорученням. Встановлені значення фонових концентрацій доводяться до відома органів Мінприроди і установ Міністерства охорони здоров`я України.

Фонова концентрація по території, яка визначається розрахунковим методом, встановлюється місцевими органами Мінприроди України за узгодженням з установами Міністерства охорони здоров`я України.

Значення фонових концентрацій в зонах впливу конкретних джерел викидів розробляються на основі фонових концентрацій по території компетентними організаціями, які мають відповідний дозвіл органів

Мінприроди України та Міністерства охорони здоров`я України, та видаються на запити зацікавлених організацій, установ в тримісячний строк.

Значення фонової концентрації по території переглядаються не рідше, чим один раз на три роки. Питання необхідності перегляду значення фону вирішують органи Мінприроди України разом з установами Міністерства охорони здоров`я України.

Замовником на визначення фонових концентрацій по території населених пунктів є місцеві органи влади та самоврядування.

Призначено для визначення значень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і використовуються при проектуванні нових або реконструкції, техпереобладнанні діючих промислових та інших об`єктів, які є джерелами викидів в атмосферу.

Організація, яка подає запит на отримання значень фонових концентрацій, у встановленому порядку сплачує вартість їх розробки.

Вимоги до матеріалів спостережень для визначення фонової концентрації"

Для визначення фонової концентрації домішки використовується тільки кліматологічно однорідні ряди спостережень за період, на протязі якого додержувались такі умови:

- не змінювались методики відбору та аналізу проб повітря;

- не змінювалось (або змінювалось не більш, ніж на 0.5 км) місце знаходження поста, за даними якого визначався фон;

- суттєво не змінювався характер забудови поблизу поста (в радіусі 50 м);

- суттєво не змінювались характеристики викидів джерел, розташованих в радіусі до 5 км від поста (для особливо великих підприємств, ця відстань може бути збільшена місцевими органами Держкомгідромету і установами Міністерства охорони здоров`я України).

Визначення фону на усіх постах по одній домішці проводиться за даними спостережень за один і той же період. Визначення фону проводиться по п`яти градаціям швидкості і напрямку вітру: швидкість 0-2 м/с (при будь-якому напрямку), швидкість 3 м/с і більше (при північному, східному, південному і західному напрямках).

Значення метеорологічних параметрів для визначення фонових концентрацій приймається за матеріалами метеорологічної станції, репрезентативної для міста в цілому. Якщо в якій-небудь градації виявиться менше 100 спостережень, то отримане для цієї території значення фонової концентрації приймається як орієнтовне і уточнюється з накопиченням даних.

Для врахування сумації шкідливого впливу декількох забруднюючих речовин допускається визначення єдиного значення фону СФ для усіх речовин.

При цьому для кожного пункту спостережень і одних тих самих термінів спостережень концентрації речовин приводяться, згідно (С), до концентрації найбільш розповсюдженої однієї з цих речовин. Наприклад, у випадку сумації дії концентрації діоксиду сірки SО2 і діоксиду азоту NO2 приведена концентрація визначається за формулою:

(2.10)

де ГДК SO2 і ГДК NO2 - максимальні разові гранично допустимі концентрації цих речовин.

Подальша обробка виконується так, як і у випадку однієї речовини.

Продовжити виконання лабораторної роботи