Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

194. Хімія

1. Класи неорганiчних сполук

Автор: Хрящевський В.М.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0194-01-001.mp4
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

з курсу "Хімія"

для студентів нехімічних спеціальностей

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виконання лабораторних робіт є невід’ємною частиною вивчення курсу хімії для студентів будь-якої спеціальності, тому що, за словами М.В.Ломо-носова, "…химию нико-им образом понять невозможно, не познав самой практики, не проделав самостоятельных опытов…"

Звичайно, ніякі віртуальні досліди не можуть замінити реальної роботи з справжніми реактивами, але, на наше сподівання, вони все ж таки дадуть можливість ознайомитися з основними прийомами роботи в хімічній лабораторії, опрацювати методику постановки хімічного експерименту, його виконання та осмислення.

Виконання лабораторної роботи починається з уважного опрацювання теоретичного матеріалу теми, короткий зміст якого наведено перед завданнями до роботи. Не познайомившись з цим матеріалом, студент не зможе вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки.

Тому перед безпосереднім виконанням роботи студент повинен відповісти на ряд запитань, які мають за мету перевірити ступінь засвоєння теми, і при достатньому рівні засвоєння одержати дозвіл на виконання роботи.

Після того, як всі досліди лабораторної роботи будуть виконані, зафіксовані і ос-мислені, студент повинен оформити журнал проведення дослідів, форму якого наведено нижче (на початку експериментальної частини лабораторної роботи)

Оформлений лабораторний журнал надсилається викладачу, який перевіряє його, робить зауваження, і зараховує (або не зараховує) лабораторну роботу, про що повідомляє студента.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииУважно опрацюйте теоретичний матеріал теми. Не познайомившись з цим матеріалом, Dи не зможете вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки.

Класифікація і номенклатура неорганічних сполук

Речовини

Прості (гомосполуки)

складаються з атомів одного елемента

Складні (гетеросполуки)

складаються з атомів різних елементів

метали, неметали, металоїди (перехідні елементи): 110 елементів, з них 88 металів і 22 неметали (діагональ від бору до астату).

Цей поділ умовний, оскільки деякі елементи мають фізичні властивості металів, а хімічні – неметалів (Германій, Арсен, Стибій, Телур та ін.) – металоїди (напівметали).

За кількістю елементів поділяють на:

- бінарні – 2 елемента;

- тринарні – 3 елемента і т.д.

За функціональними ознаками поділяють:

- оксиди;

- надпероксиди, пероксиди, озоніди;

- основи;

- амфотерні гідроксиди;

- кислоти;

- солі;

- інші.

Прості речовини: Zn, Cu, P, S, Cl2, O2
Алотропні відозміни (різна кількість однакових атомів): S4, S8; O2, O3.

В складних речовинах атоми з’єднуються згідно їх валентності.

Валентність – здатність атома утворювати певну кількість зв’язків з іншими атомами. Вища валентність дорівнює номеру групи, де міститься елемент; нижча=8 – вища валентність.

Різна будова кристалів:

С – графіт, С – алмаз.

Міжнародна номенклатура IUPAC

(Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії)

1. Хімічну формулу складної сполуки умовно поділяють на позитивно заряджену частинку (катіон) і негативну – аніон, позитивна частинка стоїть на першому місці.

Сa+2O-2 H2+SO4-2

2. Першим називають катіон, потім аніон – обидва у називному відмінку.

Якщо аніон складається з атомів одного елемента, то до його латинської назви додається суфікс –ід (-ид), якщо – з кількох, то суфікс –ат, вказується кількість і латинська назва елементів, в дужках можна вказувати валентність.

Числівникові префікси: 1 – моно; 2 – ди; 3 – три; 4 – тетра; 5 – пента;

6 – гекса; 7 – гепта; 8 – окта; 9 – нона.

CaO – кальцій оксид

H2SO4 – дигідроген тетраоксосульфат, гідроген сульфат (VI)

ICl3 – йод трихлорид, йод(ІІІ) хлорид

K2S – дикалій сульфід

K2Cr2O7 – дикалій гептаоксодихромат

Оксиди

Оксиди – це бінарні сполуки елементів з оксигеном:

- несолетворні (CO, NO, SiO);

- солетворні: основні, кислотні, амфотерні.

Одержання:

1. Взаємодія з киснем:

2 Cu + O2(t°) 2 CuO

4 P + 5 O2(t°) 2 P2O5

2 H2S + 3 O2 (t°) 2 SO2 + 2 H2O

2. Розклад складних речовин:

2 Fe(OH)3 (t°) Fe2O3 + 3 H2O

H2SO3 (t°) SO2 + H2O

CaCO3 (t°) CaO + CO2

Класифікація:

1. Основні оксиди – взаємодіють з кислотами з утворенням солей. Основним оксидам відповідають основи. Основні оксиди утворюють:

- метали з валентністю В=І: K2O, Cu2O, Ag2O.

- більшість металів з В=ІІ: CaO, FeO, CoO, MnO.

- деякі метали з В=ІІІ, IV: Tl2O3, Bi2O3, UO2.

K2O + H2SO4 K2SO4 + H2O

FeO + 2 HCl FeCl2 + H2O

Na2O + H2O 2 NaOH (лужні, лужноземельні метали)

2. Кислотні оксиди – взаємодіють з лугами з утворенням солі і води, їм відповідають кислоти. Кислотні оксиди утворюють:

- неметали: SO2, P2O5, CO2, Cl2O7.

- метали з В=V, VI, VII: V2O5, WO3, Mn2O7.

SO2 (H2SO3) + NaOH Na2SO3 + H2O

V2O5 (HVO3) + 2 KOH 2 KVO3 + H2O

N2O3 + H2O 2 HNO2 (більшість кислотних оксидів)

3. Амфотерні оксиди – взаємодіють з кислотами і лугами з утворенням солі і води. Амфотерні оксиди утворюють:

- деякі метали з В=ІІ: ZnO, BeO, SnO, PbO, GeO.

- більшість металів з В=ІІІ, ІV: Al2O3, In2O3, Co2O3, SnO2, PbO2, MnO2.

- деякі метали з В=V, VI: Nb2O5, UO3.

Основні властивості:

Al2O3 + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2O

Кислотні властивості:

Сплавлення: Al2O3 (HAlO2) + 2 NaOH2 NaAlO2 + H2O

Водний розчин: Al2O3 + 6 NaOH+ 3 H2O2 Na3[Al(OH)6]

Взаємодія між оксидами з утворенням солей:

- основний + кислотний: CaO + SO3 CaSO4

- основний + амфотерний: K2O + BeO K2BeO2

- амфотерний + кислотний: BeO + N2O5Be(NO3)2

Номенклатура:

Назви оксидів складаються з назви елемента у називному відмінку і слова „оксид” з використанням числівникових префіксів або вказуючи валентність елемента:

N2O5 – динітроген пентаоксид; нітроген (V) оксид

Гідроксиди (гідрати оксидів):

- основні (основи);

- амфотерні (амфоліти);

- кислотні (кислоти).

Основи

Основи – це сполуки, що містять негативно заряджену частинку (аніон) ОН- і катіон металу (NaOH, Cu(OH)2), катіон амоніаку (NH4OH) чи складну групу (ТіО2+: ТіО(ОН)2).

Основи

Розчинні у воді (луги):

NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2, NH4OH.

Нерозчинні у воді:

Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2…

Способи одержання

Метал (оксид металу) + вода

2 Li + 2 H2O2 LiOH + H2

Li2O + H2O 2 LiOH

Сіль + луг

FeCl2 + 2 NaOH Fe(OH)2 + 2 NaCl

CuSO4 + 2 KOH Cu(OH)2 + K2SO4

Хімічні властивості

Взаємодія з кислотними оксидами:

2 NaOH + SO3 Na2SO4 + H2O

NaOH (t°) – не розкладаються

Змінюють забарвлення індикатора

Сu(OH)2 + SO3не взаємодіють

Розкладаються при нагріванні:

Cu(OH)2 (t°) CuO + H2O

Не змінюють забарвлення індикаторів

Спільні властивості – взаємодія з кислотами з утворенням солі і води:

NaOH + HClNaCl + H2O

Cu(OH)2 + 2 HClCuCl2 + 2 H2O

Номенклатура:

Назва елемента (його валентність) + слово „гідроксид”

Сu(OH)2 – купрум дигідроксид, купрум (ІІ) гідроксид.

Амфотерні гідроксиди

Амфотерним оксидам відповідають амфотерні гідроксиди (називаються як основи):

Zn(OH)2 – цинк гідроксид

Sn(OH)2 – станум (ІІ) гідроксид

Всі вони нерозчинні у воді, тому їх добувають за реакцією солі з лугом:

SnCl2 + 2 KOHSn(OH)2 + 2 KCl

Взаємодіють з кислотами і лугами:

Основні властивості: Sn(OH)2 + 2 HNO3Sn(NO3)2 + 2 H2O

Кислотні властивості:

Сплавлення: Sn(OH)2 + 2 NaOHNa2SnO2 + 2 H2O

У водному розчині: Sn(OH)2 + 2 NaOHNa2[Sn(OH)4]

Кислоти

Кислоти – це сполуки, що містять гідроген-катіони, які здатні заміщуватися на метал і утворювати при цьому солі, і кислотний залишок.

За хімічним складом кислоти поділяють на:

- безоксигенові: HCl, HBr, H2S, HCN;

- звичайні оксигеновмісні – це гідрати кислотних оксидів: H2SO4 (SO3 + H2O), H3PO4 (P2O5 + H2O);

- полікислоти: H2Cr2O7, H4P2O7.

- тіокислоти – похідні звичайних оксигеновмісних кислот, в яких один або кілька атомів оксигену заміщені на атом сульфуру:

H2SO4 H2SO3S H2S2O3 - тіосульфатна кислота

- пероксокислоти: один або кілька атомів оксигену заміщені на пероксогрупу –О–О–:

H2SO4H2SO5 - пероксосульфатна кислота

За основністю, яка визначається кількістю атомів гідрогену, здатних заміщуватися на метал, кислоти поділяють на:

- одноосновні: HCl, HNO3

- двоосновні: H2S, H2CO3

- триосновні: H3PO4, H3PO3

- чотирьохосновні: H4P2O7, H4SiO4

- п’ятиосновні: H5IO6

- шестиосновні: H6TeO6

Одержання кислот:

1. Кислотний оксид + вода:

CrO3 + H2O H2CrO4

CO2 + H2O H2CO3

2. Сіль більш слабкої кислоти + більш сильна кислота:

FeS + 2 HCl FeCl2 + H2S

2 CH3COONa + H2SO42 CH3COOH + Na2SO4

Хімічні властивості кислот:

1. Всі кислоти реагують з речовинами основного характеру (основними і амфотерними оксидами, основами, амфотерними гідроксидами) з утворенням солей:

2 HCl + CuOCuCl2 + H2O

2 HCl + ZnOZnCl2 + H2O

2 HNO3 + Mg(OH)2 Mg(NO3)2 + 2 H2O

3 HNO3 + Al(OH)3Al(NO3)3 + 3 H2O

2. Взаємодія металів з найбільш важливими кислотами:

А)Метали, що стоять в електрохімічному ряді напруг до Гідрогену витісняють водень Н2 з розчинів кислот: HCl, H2SO4(розв.), H2CO3, H3PO4 (крім HNO3 та конц. H2SO4):

Mg + H2SO4MgSO4 + H2

Cu + H2SO4(розвед.) не реагує

Б) Концентрована H2SO4 та HNO3(розведена та концентрована) реагують з металами, які стоять в ряду напруг від Li до Ag включно. Газ водень при цьому не виділяється!!!Ферум , Хром, Алюміній не реагують з концентрованою HNO3на холоду!!! (пасивація металу). Метали середньої активності та малоактивні метали реагують з цими кислотами за схемами:

При взаємодії нітратної кислоти з металами можуть утворюватись іінші продукти відновлення Нітрогену(+5) :N2, N2O, NH4NO3.

Електрохімічний ряд напруг металів

Li,Rb,K,Ca,Na,Mg,Be,Al,Ti,Mn,V,Zn,Cr,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Bi,Cu,Hg,Ag,Pt,Au

3. Кислоти реагують з солями більш слабких або летких кислот:

2 HCl + Na2CO32 NaCl + H2CO3 (CO2 + H2O)

Номенклатура кислот

Назви кислот утворюють від назви аніонів кислотних залишків з додаванням закінчення „на” та слова „кислота”.

1. Назви безоксигенових кислот.

Назва аніона (латинська назва елемента + суфікс –ід (-ид)) + закінчення „на” + слово „кислота”:

HCl – хлоридна кислота

H2S – сульфідна кислота.

2. Назви оксигеновмісних кислот.

2.1. Назва аніона (латинська назва елеманта + суфікс –ат) + закінчення „на” + слово „кислота”. В дужках вказується валентність кислотоутворюючого елемента. Якщо елемент знаходиться у вищому ступені окиснення, то його валентність і кількість атомів оксигену можна не вказувати:

H2Se+4O3 – селенатна (IV) кислота

H2Se+6O4 – селенатна (VІ) кислота, селенатна кислота

H2Mn+6O4 – манганатна (VI) кислота

HSb+5O3 – стибатна (V) кислота, стибатна кислота

2.2. Кислоти можна називати по назвах аніонів з використанням префіксів і суфіксів без вказування валентності.

Якщо елемент утворює кислоти в двох ступенях окиснення (+2, +4; +4, +6; +3, +5), то до назви елемента додають суфікс –ат (у вищому ступені окиснення) і –іт(-ит) (у другому ступені окиснення):

H2Se+4O3 – селенітна кислота

H2Se+6O4 – селенатна кислота

HSb+5O3 – стибатна кислота

HSb+3O2 – стибітна кислота

Якщо елемент утворює кислоти більше ніж в двох ступенях окиснення, то використовують префікси і суфікси (Cl, Br, I, Mn):

Найменший пози-тивний ступінь окиснення

гіпо- … -іт (-ит)

… -іт (-ит)… -атВищий ступінь окиснення

пер- … -ат

+1+3+5+7
HClOHClO2HClO3HClO4
гіпохлоритнахлоритнахлоратнаперхлоратна

Якщо одному елементу з певним ступенем окиснення відповідають кілька кислот, то до назви додають префікс:

мета- для кислот з минимальним числом атомів гідрогену

орто- для кислот з максимальним числом атомів гідрогену.

НР+5О3 – метафосфатна кислота

Н3Р+5О4 – ортофосфатна кислота

Солі

Солі – це кристалічні речовини, що містять катіон металу або NH4 і кислотний залишок.

Найпоширеніший спосіб добування – реакція нейтралізації – взаємодія кислоти з основою:

кислота (Н+) + основа (ОН-) сіль + вода

Класифікація:

1. Середні (нормальні) солі – утворюються при повному заміщенні атомів гідрогену в кислоті на метал (Na2SO4, K2CO3, CuS):

H2SO4 + Mg(OH)2MgSO4 + 2 H2O

Назви середніх солей утворюють з назви катіона метала і аніона кислотного залишку у називному відмінку:

MgSO4 – магній сульфат

Fe(NO3)3 – ферум (ІІІ) нітрат

2. Кислі солі (гідрогенсолі) – утворюються при неповному заміщенні атомів гідрогену в кислоті на метал:

2 H2SO4 + Mg(OH)2 Mg(HSO4)2 + 2 H2O

надлишок недостача

Назви утворюються з назви середньої солі з додаванням до назви аніона слова „гідроген”:

Mg(HSO4)2 – магній гідрогенсульфат

Ba(H2PO4)2 – барій дигідрогенортофосфат

3. Основні солі (гідроксосолі) – утворюються при неповному заміщенні ОН--груп в основі на кислотні залишки:

H2SO4 + 2 Mg(OH)2(MgОН)2SO4 + 2 H2O

недостача надлишок

Назви утворюються з назви середньої солі з додаванням до назви катіона слова „гідроксо”:

(MgОН)2SO4 – гідроксомагній сульфат

Al(OH)2Cl – дигідроксоалюміній хлорид

Формули і назви кислот

Формула кисло-ти (стара назва)Назва кислотиНазва кислотного залишку (аніона)
Сірчана

H2SO4

Дигідроген тетраоксосульфат

Гідроген сульфат (VI)

Сульфатна (VI) кислота

Сульфатна кислота

Тетраоксосульфат

Сульфат (VI)

Сульфат

Сірчиста

H2SO3

Дигідроген триоксосульфат

Гідроген сульфат (IV)

Сульфатна (IV) кислота

Сульфітна кислота

Триоксосульфат

Сульфат (IV)

Сульфіт

Сірководнева

H2S

Дигідроген сульфід

Сульфідна кислота

Сульфід
Тіосірчана

H2S2O3

Тіосульфат на кислотаТіосульфат
Азотна

HNO3

Нітратна (V) кислота

Нітратна кислота

Нітрат (V)

Нітрат

Азотиста

HNO2

Нітратна (ІІІ) кислота (III)

Нітритна кислота

Нітрат (III)

Нітрит

Вугільна H2CO3Карбонатна кислотаКарбонат
Кремнієва H2SiO3Силікатна кислотаСилікат
Фосфорна, ортофосфорна

H3PO4

Ортофосфатна (V) кислота

Ортофосфатна кислота

Ортофосфат (V)

Ортофосфат

Метафосфорна

HPO3

Метафосфатна (V) кислота

Метафосфатна кислота

Метафосфат (V)

Метафосфат

Ортофосфориста

H3PO3

Ортофосфатна (III) кислота

Ортофосфітна кислота

Ортофосфат (III)

Ортофосфіт

Метафосфориста

HPO2

Метафосфатна (III) кислота

Метафосфітна кислота

Метафосфат (III)

Метафосфіт

Хлорна

HClO4

Хлоратна (VII) кислота

Перхлоратна кислота

Хлорат (VII)

Перхлорат

Хлорнувата

HClO3

Хлоратна (V) кислота

Хлоратна кислота

Хлорат (V)

Хлорат

Хлориста

HClO2

Хлоратна (III) кислота

Хлоритна кислота

Хлорат (III)

Хлорит

Хлорнуватиста

HClO

Хлоратна (I) кислота

Гіпохлоритна кислота

Хлорат (I)

Гіпохлорит

Хлороводнева

Соляна HCl

Гідроген хлорид

Хлоридна кислота

Хлорид
Марганцева

HMnO4

Манганатна (VII) кислота

Перманганатна кислота

Манганат (VII)

Перманганат

H2MnO4Манганатна (VI) кислота

Манганатна кислота

Манганат (VI)

Манганат

Хромова

H2CrO4

Хроматна (VI) кислота

Хроматна кислота

Хромат (VI)

Хромат

Дихромова

H2Cr2O7

Дихроматна кислотаДихромат

Оцтова

СН3СООН

Ацетатна кислота

Етанова кислота

Ацетат

Технічні і побутові назви деяких речовин

Їдкий натр NaOH Мідний купорос CuSO4 · 5 H2O

Сода Na2CO3 Натрієва селітра NaNO3

Кристалічна сода Na2CO3 · 10 H2O Вапняк, крейда, мармур CaCO3

Питна сода NaHCO3 Простийсуперфосфат Ca(H2PO4)2+CaSO4

Кухонна сіль NaCl Подвійний суперфосфат Ca(H2PO4)2

Сірчистий ангідрид SO2 Доломіт CaCO3 + MgCO3

Кварц SiO2 Поташ K2CO3

Мінерал корунд Al2O3 (+Cr) – рубін, (+Ti) – сапфір

Гашене вапно Ca(OH)2 Малахіт (CaOH)2CO3

Негашене вапно CaO Рідке скло Na2SiO3

Плавікова кислота HF Азбест CaO · 3 MgO · 4 SiO2

Соляна кислота HCl Ціаністий калій KCN

Глауберова сіль Na2SO4 · 10 H2O Сурік Pb3O4 (Pb2PbO4)

Гірка сіль MgSO4 · 7 H2O Бура Na2B4O7 · 10 H2O

Гіпс CaSO4 · 2 H2O Алебастр 2 CaSO4 · H2O


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииУВАГА! Для виконання лабораторної роботи Вам треба відповісти на декіль-ка запитань. Допуск на проведення дослідів Ви одержуєте тільки після вірних відповідей.

Далі Вам буде запропоновано 4 питання. У разі невірної відповіді хоч на одне питання результат не зараховується. Ви знову можете повернутись до теоретичних відомостей і краще підготуватись до тестування. Якщо Ви готові, починайте тесту-вання. Серед запропонованих варіантів відповідей тільки одна правильна.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7
 
 • 4
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно перег-лянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питан-ня тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 5
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу сульфур(ІV) оксиду

134
24
328, 9, 10
 
 • 6
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДо якого типу оксидів належить оксид SО2?

1кислотний8, 9, 10
2основний4
3амфотерний4
 
 • 7
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯка сполука утворюється при взаємодії сульфур(ІV) оксиду з водою?

1Н244
2Н224
3Н238, 9, 10
 
 • 8
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу магній оксиду

1МgО24
2МgО11, 12, 13
3Мg2О4
 
 • 9
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДо якого типу оксидів належить оксид МgО?

1кислотний4
2основний11, 12, 13
3амфотерний4
 
 • 10
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯка сполука утворюється при взаємодії магній оксиду з водою?

1Мg(ОН)211, 12, 13
2Мg(ОН)34
3МgОН4
 
 • 11
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯкий з вказаних гідроксидів належить до основних?

1Zn(ОН)24
2Nі(ОН)214, 15, 16
3Сr(ОН)34
 
 • 12
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯкі з вказаних гідроксидів реагують з лугом?

1Zn(ОН)2 тa Сr(ОН)314, 15, 16
2Zn(ОН)2 та Nі(ОН)24
3тільки Сr(ОН)34
 
 • 13
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть продукт взаємодії хром(ІІІ) гідроксиду з розчином лугу

1Сr(ОН)34
2Nа[Сr(ОН)4]14, 15, 16
32СrО44
 
 • 14
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу сульфатної (сірчаної) кислоти

1Н2417, 18, 19
2S(ОН)34
3Н234
 
 • 15
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯкі з наведених кислот не реагують з міддю?

1Н24 (конц.)4
2НNО34
3НСl17, 18, 19
 
 • 16
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииЯким буде продукт відновлення концентрованої сірчаної (сульфатної) кислоти при взаємодії з цинком?

134
224
3Н2S17
 
 • 17
Текст к ситуацииВи успішно завершили тестування.

Можна приступити до виконання лабораторної роботи № 1

"КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК"


1Продовжити виконання лабораторної роботи18
 
 • 18
Текст к ситуацииЛабораторнаробота № 1

"Класи неорганічних сполук"

Перед виконанням дослідів ознайомтесь з формою звіту, який Ви маєте за-повнити під час лабораторної роботи після виконання кожного досліду (або після виконання всієї роботи), та надіслати викладачу.

В першому досліді звіта подано зразок оформлення лабораторної роботи!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра хімії

З В І Т

ВИКОНАННЯ

ЛАБОРОТОРНОЇ РОБОТИ № 1

"КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК"

Виконав:

Студент_____________________________

Група___________________

Дослід 1. Одержання сульфур(ІV) оксиду та дослідження його властивостей.

S + О2 =2

Сірка,
Жовтий порошок

Кисень,
Безбарвний газ

Сульфур діоксид,
Білий дим
(Назва,
опис)

2 + Н2О =

––

–– 

Спостереження:

Фенолфталеїн змінює колір з _________________на ________________

Висновок: SО2 – оксид (кислотний, основний, амфотерний – підкреслити)

     

Дослід 2.Одержання магній оксиду та дослідження його властивостей.

Мg + О2 =

МgО + Н2О =

Фенолфталеїн змінює колір з ________________ на _________________

Мg(ОН)2 + НСl = … + …

 

 

Фенолфталеїн змінює колір з _________________ на ________________

 Висновок: МgОоксид – кислотний, основний, амфотерний – (підкреслити)

Мg(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

      

Дослід 3а. Одержання нікол гідроксиду, вивчення його властивостей.

NіSО4 + NаОН= … + …

    

Nі(ОН)2 + НСl = … + …

    

Nі(ОН)2 + NаОН = .?.

    

Висновок:

Nі(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

Дослід 3б. Одержання цинк гідроксиду, вивчення його властивостей.


ZnSО4 + NаОН= … + …

   

Zn(ОН)2 + НСl = … + …

   

––

Zn(ОН)2 + NаОН =

   

Висновок:

Zn(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

 
     

Дослід 3в. Одержання хром(ІІІ) гідроксиду, вивчення його властивостей.


Сr2(SО4)3 + NаОН= … + …

    

Сr(ОН)3 + НСl = + …

    

Сr(ОН)3 + NаОН =

   

Висновок:

Cr(ОН)3 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

Дослід 4а,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія цинку з розчином хлоридної кислоти.

Zn + НСl (р-н)= … + …

    

Електронний

баланс:

Висновок:

Цинк реагує з розчином хлоридної кислоти з виділенням _____________

Окисником в хлоридній кислоті є йон _____________________________

формула назва

Дослід 4б,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія міді з розчином сульфатної кислоти.

Сu + Н24 (р-н)= .?.

    

Висновок:

Мідь (реагує, не реагує підкреслити) з розчином сульфатної кислоти

Дослід 4в,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія міді з концентрованою сульфатною кислотою.

Сu + Н24 (конц.)= … + … + …

     

Електронний

баланс:

Висновок:

Мідь реагує з концентрованою сульфатною кислотою

з виділенням ___________________________________________

формула назва

Окисником в Н24 (конц.)є йон _____________________________

формула назва


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 19
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 20
Иллюстрация к шагу0194-01-020.mp4
Текст к ситуацииДослід 1. Одержання сульфур(ІV) оксиду та дослідження його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Иллюстрация к шагу0194-01-021-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 1.

В колбу наливаємо невелику кількість води, додаємо декілька краплин натрій гідроксиду та фенолфталеїну. В ложці для спалювання запалюємо сірку і вносимо в колбу, збираємо в колбі газ, збовтуємо.

Як змінюється забарвлення фенолфталеїну при розчиненні SО2 у воді?


1Рожевий → Безбарвний22
2Безбарвний → Рожевий19
3Жовтий → Рожевий19
 
 • 22
Текст к ситуацииНапишіть реакцію взаємодії SО2 з водою

12 + Н2О = Н2323
22 + Н2О = Н2419
32 + Н2О = Н2219
 
 • 23
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 1.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2.

Дослід 1. Одержання сульфур(ІV) оксиду та дослідження його властивостей.

S + О2 =2

Сірка,
Жовтий порошок

Кисень,
Безбарвний газ

Сульфур діоксид,
Білий дим
(Назва,
опис)

2 + Н2О =

––

–– 

Спостереження:

Фенолфталеїн змінює колір з _________________на ________________

Висновок: SО2 – оксид (кислотний, основний, амфотерний – підкреслити)


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 24
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Иллюстрация к шагу0194-01-025.mp4
Текст к ситуацииДослід 2. Одержання магній оксиду та дослідження його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 26
Иллюстрация к шагу0194-01-026-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 2.

У чистий залізній ложечці спалюємо декілька шматочків стружок магнію. Продукт реакції розчиняємо у воді, додаємо краплю фенолфталеїну, а потім приливаємо розчин хлоридної кислоти.

Якого кольору набуває розчин фенолфталеїну в присутності магній гідроксиду?


1Безбарвний24
2Рожевий27
3Жовтий24
 
 • 27
Текст к ситуацииНапишіть рівняння реакції магній оксиду з водою

1Мg2О + Н2О = 2МgОН24
2МgО + Н2О = Мg(ОН)228
3Мg2О3 + 3Н2О = 2Мg(ОН)324
 
 • 28
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 2.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3а.

Дослід 2.Одержання магній оксиду та дослідження його властивостей.

Мg + О2 =

МgО + Н2О =

Фенолфталеїн змінює колір з ________________ на _________________

Мg(ОН)2 + НСl = … + …

Фенолфталеїн змінює колір з _________________ на ________________

Висновок: МgОоксид – кислотний, основний, амфотерний – (підкреслити)

Мg(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

      

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 29
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0194-01-030.mp4
Текст к ситуацииДослід 3а. Одержання нікол(ІІ) гідроксиду, вивчення його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0194-01-031-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 3а.

Взаємодією розчину нікол сульфату з лугом одержуємо нерозчинний гідроксид ніколу. Розділимо осад на дві пробірки і досліджуємо відношення гідроксиду до дії кислоти і лугу.

Який колір має осад нікол(ІІ) гідроксиду?


1Рожевий29
2Синій29
3Зелений32
 
 • 32
Текст к ситуацииНапишіть рівняння реакції нікол(ІІ) гідроксиду з хлоридною кислотою

1Nі(ОН)2 + 2НСl = NіСl2 + 2Н2О33
2Nі(ОН)2 + 2НСlО4 = Nі(СlО4)2 + 2Н2О29
3Nі(ОН)3 + 3НСl = NіСl3 + 3Н2О29
 
 • 33
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 3а.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3б.

Дослід 3а. Одержання нікол гідроксиду, вивчення його властивостей.

NіSО4 + NаОН= … + …

Nі(ОН)2 + НСl = … + …

Nі(ОН)2 + NаОН = .?.

Висновок:

Nі(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 34
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0194-01-035.mp4
Текст к ситуацииДослід 3б. Одержання цинк гідроксиду, вивчення його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0194-01-036-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 3б.

Взаємодією розчину цинк сульфату з лугом одержуємо нерозчинний гідроксид цинку Розділимо осад на дві пробірки і досліджуємо відношення гідроксиду до дії кислоти і лугу.

Якого кольору осад утворюється при взаємодії розчинів цинк сульфату та натрій гідроксиду?


1Зеленкуватий34
2Блакитний34
3Білий37
 
 • 37
Текст к ситуацииВиберіть реакції, характерні для цинк гідроксиду

1Тільки
Zn(ОН)2 + 2НСl = ZnСl2 + 2Н2О
34
2Zn(ОН)2 + 2НСl = ZnСl2 + 2Н2О;
Zn(ОН)2 + 2NаОН = Nа2[Zn(ОН)4]
38
3Тільки
Zn(ОН)2 + 2NаОН = Nа2[Zn(ОН)4]
34
 
 • 38
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 3б.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3в.

Дослід 3б. Одержання цинк гідроксиду, вивчення його властивостей.


ZnSО4 + NаОН= … + …

Zn(ОН)2 + НСl = … + …

––

Zn(ОН)2 + NаОН =

Висновок:

Zn(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

     

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 39
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0194-01-040.mp4
Текст к ситуацииДослід 3в. Одержання хром(ІІІ) гідроксиду, вивчення його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0194-01-041-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 3в.

Взаємодією розчину хром(ІІІ) сульфату з лугом одержуємо нерозчинний гідроксид хрому. Розділимо осад на дві пробірки і досліджуємо відношення гідроксиду до дії кислоти і лугу.

Якого кольору осад утворюється при взаємодії розчинів хром(ІІІ) сульфату та натрій гідроксиду?


1Синій39
2Сіро-зелений42
3Блакитний39
 
 • 42
Текст к ситуацииВиберіть реакції, характерні для хром(ІІІ) гідроксиду

1Тільки
Сr(ОН)3 + 3НСl = СrСl3 + 3Н2О
39
2Сr(ОН)3 + 3НСl = СrСl3 + 3Н2О;
Сr(ОН)3 + 3NаОН = Nа3[Zn(ОН)6]
43
3Тільки
Сr(ОН)3 + 3NаОН = Nа3[Zn(ОН)6]
39
 
 • 43
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 3в.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 4а.

Дослід 3в. Одержання хром(ІІІ) гідроксиду, вивчення його властивостей.


Сr2(SО4)3 + NаОН= … + …

Сr(ОН)3 + НСl = + …

Сr(ОН)3 + NаОН =

Висновок:

Cr(ОН)3 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0194-01-045.mp4
Текст к ситуации

Вивчення властивостей кислот

Дослід 4а. Взаємодія цинку з хлоридною кислотою

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0194-01-046-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 4а.

Проводимо реакцію взаємодії цинку з розчином хлоридної кислоти.

Який газ виділяється при взаємодії цинку з хлоридною кислотою?


1Хлор44
2Водень47
3Кисень44
 
 • 47
Текст к ситуацииНапишіть рівняння реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою

1Zn + 2НСlО4 = Zn(СlО4)2 + Н244
2Zn + 2НСl = ZnСl2 + Н248
3Zn + НСl = ZnНСl44
 
 • 48
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 4а.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 4б.

Дослід 4а,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія цинку з розчином хлоридної кислоти.

Zn + НСl (р-н)= … + …

 

   

Електронний
баланс:

Висновок:

Цинк реагує з розчином хлоридної кислоти з виділенням _____________

Окисником в хлоридній кислоті є йон _____________________________

формула    назва


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0194-01-050.mp4
Текст к ситуации

Вивчення властивостей кислот

Дослід 4б. Взаємодія (?) міді з розведеною сульфатною кислотою

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи51
 
 • 51
Иллюстрация к шагу0194-01-051-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 4б.

До мідних стружок додаємо розчин сульфатної кислоти.

Чи реагує мідь з розведеною сульфатною кислотою?


1Реагує з виділенням водню49
2Не реагує52
3Реагує з виділенням газу SО249
 
 • 52
Текст к ситуацииВиберіть варіант, який відповідає вашим спостереженням

1Реакція відбувається за рівнянням
Сu + Н24 = СuSО4 + Н2
49
2Реакція не відбувається53
3Реакція відбувається за рівнянням
Сu + Н24 = СuSО4 + SО2↑ + Н2О
49
 
 • 53
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 4б. Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи. Далі можна приступити до виконання Досліду 4в.

Дослід 4б,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія міді з розчином сульфатної кислоти.

Сu + Н24 (р-н)= .?.

    

Висновок:

Мідь (реагує, не реагує підкреслити) з розчином сульфатної кислоти


1Продовжити виконання лабораторної роботи55
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи55
 
 • 55
Иллюстрация к шагу0194-01-055.mp4
Текст к ситуации

Вивчення властивостей кислот

Дослід 4в. Взаємодія міді з концентрованою сульфатною кислотою

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи56
 
 • 56
Иллюстрация к шагу0194-01-056-00.jpg
Текст к ситуацииСхема досліду 4в.

До мідних стружок додаємо концентровану сульфатну кислоту.

Який запах має газ, що виділяється при взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою?


1Запах тухлих яєць54
2Немає запаху54
3Запах палених сірників57
 
 • 57
Текст к ситуацииНапишіть рівняння реакції взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою

1Сu + Н24 = СuSО4 + Н254
2Сu + 2Н24 = СuSО4 + SО2 + 2Н2О58
32Сu + 3Н23 = 2СuSО3 + S + 3Н2О54
 
 • 58
Текст к ситуации

Ви успішно завершили виконання Досдіду 4в.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до завершення заповнення протоколу виконання лабораторної роботи.

Дослід 4в, Вивчення властивостей кислот. Взаємодія міді з концентрованою сульфатною кислотою.

Сu + Н24 (конц.)= … + … + …

     

Електронний
баланс:

Висновок:

Мідь реагує з концентрованою сульфатною кислотою

з виділенням ___________________________________________

формула      назва

Окисником в Н24 (конц.)є йон _____________________________

формула      назва


1Продовжити виконання лабораторної роботи59
 
 • 59
Текст к ситуации

ВІТАЄМО ВАС!

Ви успішно закінчили лабораторну роботу № 1

Перевірте правильність заповнення протоколу виконання лабораторної роботи № 1 та надішліть його викладачу для перевірки (на адресу деканату заочного дистанційного навчання)