Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

194. Хімія

2. Окисно-відновні реакції

Автор: Бубенщикова Галина Тихонiвна

 
 • 1
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ"

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виконання лабораторної роботи починається з уважного опрацювання теоретичного матеріалу теми, короткий зміст якого наведено перед завданнями до роботи. Не познайомившись з цим матеріалом, студент не зможе вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки.

Тому перед безпосереднім виконанням роботи студент повинен відповісти на ряд запитань, які мають за мету перевірити ступінь засвоєння теми, і при достатньому рівні засвоєння одержати дозвіл на виконання роботи.

Після того, як всі досліди лабораторної роботи будуть виконані, зафіксовані і осмислені, студент повинен оформити журнал проведення дослідів, форму якого наведено нижче.

Оформлений лабораторний журнал надсилається викладачу, який перевіряє його, робить зауваження, і зараховує (або не зараховує) лабораторну роботу, про що повідомляє студента. В даній лабораторній роботі до кожного рівняння окисно-відновної реакції треба скласти електронні рівняння !!! Без них робота не буде зарахована викладачем.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииУважного опрацюйте теоретичний матеріал теми, короткий зміст якого наведено у файлі "Теорія". Не познайомившись з цим матеріалом, ви не зможете вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки, пройти тестування і одержати допуск до виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота № 2

"Окисно-відновні процеси"

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Хімічний процес, який призводить до зміни ступенів окиснення атомів реагентів, називають окисно-відновним.

Ступінь окиснення – це умовний заряд атома, який визначається кількістю електронів, зміщених від менш електронегативного атома елемента до більш електронегативного атома. Атом елемента, від якого зміщено електрони, набуває позитивного значення ступеня окиснення. Атом елемента, до якого зміщено електрони, набуває негативного його значення.

При визначенні ступеней окиснення елементів користуються наступними основними правилами:

1) ступені окиснення елементів в простих речовинах дорівнюють нулю:

2) алгебраїчна сума ступенів окиснення усіх атомів молекули дорівнює нулю: Н2SO4: (2 ∙ 1 + 6 + 4 ∙(–2)) = 0;

3) сталий ступінь окиснення в сполуках виявляють

· елементи І групи головної підгрупи (+1):

· елементи ІІ групи головної підгрупи, а також Цинк та Кадмій (+2):

· Гідроген (+1):за винятком гідридів металів (–1):

· Флуор (–1):

· Оксиген (–2): за винятком пероксидів (–1):та оксиген флуориду (+2):

· Алюміній (+3):

4) максимальний ступінь окиснення хімічних елементів (за винятком елементів І групи побічної підгрупи та VІІІ групи крім Os, Ru, Xe, а також Флуору і Оксигену) дорівнює номеру групи в періодичній системі:

5) мінімальний ступінь окиснення металів дорівнює нулю:

6) мінімальний ступінь окиснення неметалів дорівнює номеру групи періодичної системи, в якій знаходиться елемент, мінус число вісім: наприклад, для Сульфуру (VІ гр.) і Нітрогену (V гр.) мінімальні ступені окиснення відповідно дорівнюють 6 – 8 = –2 та 5 – 8 = –3:

7) слід пам’ятати, що ступінь окиснення кислотоутворюючого елемента в кислоті та будь-якій її солі − однаковий:

Окиснення – це процес, що супроводжується підвищенням ступеня окиснення елемента (віддавання електронів). Відновлення – це процес зниження ступеня окиснення (приєднання електронів).

Окисниками називають речовини, що містять елементи, атоми яких приймають електрони і при цьому відновлюються. До окисників відносяться: неметали (F2, O2), мінеральні кислоти, що містять кислотоутворювальні елементи у вищому ступені окиснення (HNO3, H2SO4), солі, що містять катіони у вищих ступенях окиснення (KMnO4, Fe2(SO4)3, K2Cr2O7) і ін.

Відновники – це речовини, що містять елементи, атоми яких віддають електрони і при цьому окиснюються. Відновні властивості характерні майже всім металам (Mg, Al), неметалам (S, C, P), сполукам, що містять метали або неметали у нижчому ступені окиснення (Na2S, NH3, CH4).

Речовини, що містять елементи у проміжному ступені окиснення, можуть проявляти окисно-відновну двоїстість, тобто бути і окисниками і відновниками (H2O2, SO2 та ін.).

Метод електронного балансу

При знаходженні стехіометричних коефіцієнтів окисно-відновних реакцій виходять з того, що кількість електронів, які віддає відновник, повинна дорівнювати кількості електронів, що приймає окисник. Складаючи рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу, дотримуються такої послідовності дій. Спочатку визначають ступені окиснення елементів, що входять в окисно-відновну реакцію, знаходять окисник і відновник.

Наприклад:

Mg0 + HN+5O3®Mg+2(NO3)2 + N+2O + H2O.

Ступені окиснення змінюють Магній і Нітроген, інші елементи не змінюють свої ступені окиснення. Далі складають рівняння електронного балансу, в яких число електронів, що приєднуються (віддаються), визначається за різницею між ступенями окиснення окисника (чи відновника) до реакції і після неї:

(відновник) Mg0 – 2 ē ®Mg+2 ½2 ½3 (окислюється)

(окисник) N+5 + 3 ē ®N+2½3 ½2 (відновлюється)

Кількість електронів, які віддає Магній Mg0, повинна дорівнювати кількості електронів, які приймає Нітроген N+5. Визначають найменше спільне кратне (6) та обчислюють коефіцієнти, ділячи найменше спільне кратне на кількість електронів у рівнянні окиснення і відновлення. Одержані цифри (3 і 2) і є реальними коефіцієнтами, які необхідно поставити перед Магнієм і Нітрогеном:

3 Mg + 2 HNO3®3 Mg(NO3)2 + 2 NO + H2O.

ОскількиНітрогенуправійчастинірівняннявходитьдоскладуоднієїсполуки (HNO3), авлівійчастині – доскладудвохсполук [Mg(NO3)2іNO], токоефіцієнтпередHNO3требазмінитина 8, щобурівнятикількістьатомівНітрогену. ПотімтребаурівнятикількістьатомівГідрогенуіОксигену. Повнерівняннязапишемотак:

3 Mg + 8 HNO3®3 Mg(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O.

Приклад 2. На основі електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні реакції:

КІ + КМnО4 + Н24® І2 + МnSО4 + К24 + Н2О

Розв’язання.

1) Виявляємо елементи, які змінюють ступінь окиснення:

до реакції (в КІ), (в КМnО4);

після реакції (в І2), Мn2+ (в МnSО4).

2) Складаємо електронні рівняння окиснення та відновлення:

– ē®

Коли в рівняннях реакцій після символу окисника або відновника стоїть індекс, наприклад, 2: (І2 або О2 тощо), застосовують правило подвоєння. Перед символом Іоду ставимо коефіцієнт два: 2І в правій та лівій частинах рівняння. Тоді кількість переданих електронів також подвоюється – два атоми Іоду віддають не один, а два електрони:

– 2ē®

Це електронне рівняння можна записати і в такому вигляді:

– 2ē®(1)

Запишемо електронне рівняння для Мангану:

+ 5ē® Мn2+ (2)

3) Складаємо електронний баланс, на основі того, що кількість електронів, вивільнена у окисно-відновному процесі відновником, дорівнює кількості електронів, приєднаних окисником. Для цього знайдемо найменше спільне кратне чисел, які показують кількість відданих та приєднаних електронів (2 і 5), з електронних рівнянь. Це десять (10). Число 10 показує, скільки електронів віддає відновник і, відповідно, приєднує окисник. Щоб досягнути цієї рівності, домножуємо рівняння (1) на 5, а − на 2. Не слід забувати, що в електронних рівняннях сума зарядів та кількість атомів елементів повинна бути однаковою в обох частинах рівняння:

– 2ē® 5

+ 5ē® Мn2+ 2

4) Перед речовинами, котрі містять Манган, ставимо коефіцієнт 2 в обох частинах рівняння. З електронного рівняння реакції окиснення Іоду видно, що коефіцієнт 5 ставиться перед двома атомами Іоду (права частина рівняння). Отже, перед одними атомом Іоду (ліва частина рівняння) ставимо вдвічі більший коефіцієнт 2 ∙ 5 = 10:

10КІ + 2КМnО4 + Н24®2 + 2МnSО4 + К24 + Н2О

5) Підбираємо коефіцієнти до інших членів рівняння у такому порядку: метали, кислотні залишки, йони Гідрогену:

10КІ + 2КМnО4 + 8Н24 = 5І + 2МnSО4 + 6К24 + 8Н2О

6) Щоб переконатись у правильності розставлених коефіцієнтів, порівняємо кількість атомів Оксигену в обох частинах рівняння: 40 = 40.

Типи окисно-відновних реакцій

Окисно-відновні процеси бувають − міжмолекулярного окиснення-відновлення, коли окисник і відновник належать до складу різних речовин:

+

+ 2ē →окисник (процес відновлення)

– 2ē → Fe2+ відновник (прцес окиснення)

В цій реакції залізо є відновником, а сірка − окисником.

Реакції, в яких окисник і відновник входять до складу одної речовини, називаються − внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення:

+ + 4Н2О

+ 3ē → окисник (процес відновлення)

– 3ē → відновник (процес окиснення)

В цій реакції у складі молекули амоній дихромату Нітроген є відновником, а Хром − окисником.

Реакції, в яких той самий елемент і окиснюється, і відновлюється, називаються самоокиснення-самовідновлення (диспропорціювання). Щоб мати можливість диспропорціювання, елемент повинний перебувати у стані проміжного ступеня окиснення:

+

+ 6ē → процес відновлення (окисник)

– 2ē → процес окиснення (відновник)

У цій реакції Фосфор має проміжний ступінь окиснення +3, отже він здатний віддати ще два електрони або приєднати ще шість електронів (окисно-відновна двоїстість). З рівняння реакції видно, що три з чотирьох молекул H3РО3 є відновниками, а одна молекула є окисником.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииУВАГА! Для виконання лабораторної роботи Вам треба відповісти на декілька запитань у вигляді тестування. Допуск на виконання лабораторної роботи Ви одержуєте тільки після вірних відповідей.

Далі Вам буде запропоновано 4 питання по темі «Окисно-відновні реакції». У разі невірної відповіді хоч на одне питання результат не зараховується і Ви повертає-тесь на початок тестування.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7
 
 • 4
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно перег-лянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питан-ня тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 5
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті:

1+44
2+34
3+58, 9, 10
 
 • 6
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть ступінь окиснення Сульфуру в сульфатній кислоті

1+68, 9, 10
2+44
3+74
 
 • 7
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВкажіть ступінь окиснення хрому у кальцій дихроматі CaCr2O7 :

1+124
2+ 74
3+ 68, 9, 10
 
 • 8
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДля перетворенні S-2 → S+6 вкажіть Сульфур (-2) : а) віддає або приєднує певну кількість електронів ; б) виконує роль окисника або відновника

1а) віддає електрони 4 електрони; б) окисник4
2а) віддає 8 електронів; б) відновник11, 12, 13
3а) приєднує 4 електрони; б) окисник4
4а) приєднує 8 електронів; б) відновник4
 
 • 9
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДля перетворенні Р-3 → р+5 вкажіть Фосфор (-3): а) віддає або приєднує певну кількість електронів ; б) виконує роль окисника або відновника

1а) віддає електрони 4 електрони; б) окисник4
2а) віддає 8 електронів; б) відновник11, 12, 13
3а) приєднує 4 електрони; б) окисник4
4а) приєднує 8 електронів; б) відновник4
 
 • 10
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДля перетворенні Р+5 → р-3 вкажіть Фосфор (+5): а) віддає або приєднує певну кількість електронів ; б) виконує роль окисника або відновника

1а) віддає електрони 4 електрони; б) відновник4
2а) віддає 8 електронів; б) відновник4
3а) приєднує 4 електрони; б) окисник4
4а) приєднує 8 електронів; б) окисник11, 12, 13
 
 • 11
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииМетали у вільному стані в окисно-відновних реакціях виявлять властивості:

1окисника4
2відновника14, 15, 16
3окисника і відновника4
 
 • 12
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииДо типових окисників належать складні речовини, які містять елемент у ступені окиснення:

1вищому14, 15, 16
2нижчому4
3проміжному4
 
 • 13
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВиходячи із ступеня окиснення Сульфуру у калій сульфіті, вкажіть які властивості в окисно-відновних реакціях може виявляти K2SO3:

1окислювальні (вищий ступінь окиснення)4
2окислювальні і відновлювальні (проміжний ступ. ок.)14, 15, 16
3відновлювальні (нижчий ступінь окиснення)4
 
 • 14
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВиходячи із змін ступенів окиснення елементів, вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2 H2O = 2 H2O + O2


1диспропорціювання17
2внутрішньомолекулярна4
3міжмолекулярна4
 
 • 15
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВиходячи із змін ступенів окиснення елементів, вкажіть тип окисно-відновної реакції:

4 AgNO3 = 4 Ag + 4 NO2 + O2


1диспропорціювання4
2міжмолекулярна4
3внутрішньомолекулярна17
 
 • 16
Ограничение времени5 минут
Текст к ситуацииВиходячи із змін ступенів окиснення елементів, вкажіть тип окисно-відновної реакції:

2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2


1диспропорціювання4
2міжмолекулярна4
3внутрішньомолекулярна17
 
 • 17
Текст к ситуации

Ви успішно завершили тестування.

Можна приступити до виконання лабораторної роботи № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ".


1Продовжити виконання лабораторної роботи18
 
 • 18
Текст к ситуации

Лабораторна робота № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ"

Звіт лабораторної роботи заповнюється у формі таблиці після виконання лабораторної роботи або після виконання кожного досліду. Ми рекомендуємо заповняти таблицю звіту після виконання кожного досліду! Ознайомтесь з повною формою оформлення звіту. На прикладі першого досліду подано зразок оформлення лабораторних дослідів.

Починайте виконувати досліди. Бажаємо успіху!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра хімії

З В І Т

ВИКОНАННЯ

ЛабораторнОЇ роботИ № 2

"ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ"

Виконав:

Студент_____________________________

Група___________________

Дослід 1. Відновлювальні властивості металів.

а) 3 Сu + 8 НNО3 (РОЗВЕД.) = 3 Сu(NО3)2 + 2 NО + 4 Н2О

Мідь,
Червонуваті ошурки
Нітратна кислота,
Безбарвний розчин
Купрум(ІІ) нітрат,
Блакитний розчин
Нітроген(ІІ) оксид,
безбарвний газ
(Назва,
  опис)
Електронний
баланс:

Спостереження:

Утворюється розчин блакитного кольору – купрум(ІІ) сульфату,
виділяється газ NO , який на повітрі набуває бурого кольору,
окиснюючись до NO2

б) СuSО4 (РОЗЧИН) + Zn= … + …

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: метали у вільному стані в окисно-відновних реакціях можуть проявляти властивості (окисників, відновників – підкреслити)

Дослід 2. Окиснювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.

а) КМnО4 + Nа23 + Н24 = МnSО4 + Nа24 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

б) КМnО4 + Nа23 + Н2О= МnО2 + Nа24 + КОН

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

в) КМnО4 + Nа23 + КОН= К2МnО4 + Nа24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок:

Дослід 3. Окисно-відновна двоїстність.

а) КМnО4 + NаNО2 + Н24 = МnSО4 + NаNО3 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

б) КІ+ NаNО2 + Н24 = І2 + NО + К24 + Nа24

     

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: натрій нітрит виявляє властивості:

в реакції (а) – ________________

в реакції (б) – ________________

Дослід 4. Реакції внутрішньомолекулярного окиснення – відновлення.

(NН4)2Сr2О7 = N2 + Сr2О3 + Н2О

   

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: амоній дихромат може вступати в реакцію внутрішньомолеку-лярного окиснення – відновлення тому, що _____________________________

________________________________________________________


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 19
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 20
Иллюстрация к шагу0194-02-020.mp4
Текст к ситуации

Дослід 1(а). Відновлювальні властивості металів. Взаємодія міді з розведеною нітратною кислотою

Хід виконання досліду. В пробірку з розведеною нітратною кислотою поміщаємо шматочок міді та нагріваємо до початку реакції. Який газ виділяється ? Якого ко-льору буде розчин ?

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції втаблицю звіту виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакції!


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Иллюстрация к шагу0194-02-021-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження, відповівши на наступні питання. Який газ є продуктом відновлення нітратної кислоти міддю? Який колір і чому має розчин після реакції?

1NO2 – газ інтенсивно бурого кольору; розчин блакитний, змінюється забарвлення HNO319
2NO – безбарвний газ, який трохи буріє на повітрі; розчин блакитний, утворюються гідратовані йони Cu2+, блакитного кольору22
3Н2 – безбарвний газ без запаху; розчин блакитний, внаслідок розчинення міді19
 
 • 22
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії міді з розведеною нітратною кислотою

13 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O23
2Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O19
3Cu + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + H219
 
 • 23
Текст к ситуации

Ви успішно завершили виконання Досдіду 1(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 1(б).

Дослід 1.Відновлювальні властивості металів.

а) Сu + НNО3 (РОЗВЕД.) = Сu(NО3)2 + NО + Н2О

Мідь,
Червонувата стрічка
Нітратна кислота,
Безбарвний розчин
Купрум(ІІ) нітрат,
Блакитно-зелений розчин
Нітроген(ІІ) оксид,
безбарвний газ
(Назва,
опис)

Електронний
баланс:

Спостереження:

Утворюється розчин _____________________ кольору,

виділяється газ ______ , який на повітрі набуває ________________ кольору,

окиснюючись до ___________


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 24
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Иллюстрация к шагу0194-02-025.mp4
Текст к ситуацииДослід 1(б). Відновлювальні властивості металів. Взаємодія цинку з розчином купрум(ІІ) сульфату.

Хід виконання досліду. В пробірку з розчином Купрум (ІІ) сульфату поміщаємо шматочок цинку і витримуємо 3 – 5 хвилин. Що спостерігається ?

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 26
Иллюстрация к шагу0194-02-026-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Що утворюється на поверхні цинкової гранули; як і чому змінюється забарвлення розчину у пробірці?

1На гранулі - червоний осад міді; блакитний розчин (Cu2+) знебарвлюється, утворюються безбарвні йони Zn2+27
2На гранулі - червоний осад цинк сульфату; знебарвлення розчину внаслідок розчинення цинку24
3На гранулі - червоний осад купрум(ІІ)сульфату; знебарвлення розчину, утворюється цинк сульфат (безбарвний)24
 
 • 27
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії цинку з купрум(ІІ) сульфатом

1Zn + Cu2SO4 = ZnSO4 + 2 Cu24
2Zn + CuSO4 = CuSO4 + Cu28
3Cu + ZnSO4 = CuSO4 + Zn24
 
 • 28
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 1(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2.

б) СuSО4 (РОЗЧИН) + Zn= … + …

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: метали у вільному стані в окисно-відновних реакціях можуть проявляти властивості (окисників, відновників – підкреслити)


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 29
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0194-02-030.mp4
Текст к ситуации

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
а) в кислому середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в кислому середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій пе-рманганату та доливаємо 2 краплі розведеної сульфатної кислоти (кисле середовище). Далі всипаємо декілька кристаликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0194-02-031-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Як і чому відбувається зміна забарвлення розчину?

1Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий KMnO4 окиснюється до безбарвного MnSO429
2Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий Na2SO3 окиснюється до безбарвного Na2SO429
3Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий (MnO4)--йон відновлюється до безбарвного йону Mn2+32
 
 • 32
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції (з вірними коефіцієнтами) взаємодії калій перманганату з натрій сульфітом в кислому середовищі

12KMnO4+5Na2SO3+3H2SO4=2MnSO4+5Na2SO4+K2SO4+3H2O33
22KMnO4+3Na2SO3+3H2SO4=2MnSO4+3Na2SO4+K2SO4+3H2O29
35KMnO4+2Na2SO3+3H2SO4=5MnSO4+2Na2SO4+5K2SO4+3H2O29
 
 • 33
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 2(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2(б).

 

Дослід 2. Окиснювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.

а) КМnО4 + Nа23 + Н24 = МnSО4 + Nа24 + К24 + Н2О

Електронний
баланс:

Спостереження:


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 34
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0194-02-035.mp4
Текст к ситуации

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
6) в нейтральному середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в нейтральному середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій перманганату (не додаємо ні кислоти, ні лугу, тобто залишаємо середовище нейтральним). Далі всипаємо декілька кристаликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0194-02-036-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Які зміни відбуваються у пробірці (зміна звбарвлення, утворення малорозчинних сполук)?

1Розчин змінюється з фіолетового (перманганат-йон) на бурий внаслідок утворення розчину MnO234
2Розчин змінюється з фіолетового (перманганат-йон) на бурий внаслідок утворення розчину MnSO434
3Червоно-фіолетове забарвлення перманганат-йону зникає внаслідок утворення MnO2 – бурого осаду37
 
 • 37
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій перманганату з натрій сульфітом в нейтральному середовищі

13 KMnO4 +2 Na2SO3 + 3 H2O = 3 К2MnO4 + 2 Na2SO4 + 3 KОН34
22 KMnO4 + 3 Na2SO3 + H2O = 2 MnO2 + 3 Na2SO4 + 2 KОН38
32 KMnO4 + 3 Na2SO3 +2 H2O = 2 MnSO4 + 3 Na2SO4 + 2 KОН34
 
 • 38
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 2(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2(в).

б) КМnО4 + Nа23 + Н2О= МnО2 + Nа24 + КОН

    

Електронний
баланс:

Спостереження:


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 39
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0194-02-040.mp4
Текст к ситуации

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
в) в лужному середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в лужному середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій пе-рманганату, доливаємо 2 краплі KOH (лужне середовище). Далі всипаємо декілька криста-ликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0194-02-041-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Як і чому відбувається зміна забарвлення розчину:

1Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий (MnO4)--йон відновлюється до безбарвного йону Mn2+39
2Забарвлення розчину змінюється з червоно-фіолетового (MnO4-) на зелене (манганат-йон MnО42-)42
3Забарвлення розчину змінюється з червоно-фіолетового (MnO4-) на буре (манганат-йон MnО42-)39
 
 • 42
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій перманганату з натрій сульфітом в лужному середовищі

12 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 MnSO4 + Na2SO4 + 2 KОН39
22 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 K2MnO4 + Na2SO4 + H2O43
32 KMnO4 + Na2SO3 +2 KОН = 2 K2MnO4 + Na2SO4 + 2H2O39
 
 • 43
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 2(в).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3

в) КМnО4 + Nа23 + КОН= К2МnО4 + Nа24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок:                              


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0194-02-045.mp4
Текст к ситуацииДослід 3(а). Окисно-відновна двоїстність натрій нітриту

Хід виконання досліду. В пробірку наливаємо розчин калій перманганату, підкислюємо його розчином сульфатної кислоти і додаємо розчин Натрій нітриту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0194-02-046-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Як і чому змінюється забарвлення розчину?

1Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий KMnO4 окиснюється до безбарвного MnSO444
2Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий NaNO2 окиснюється до безбарвного NaNO344
3Розчин знебарвлюється, тому що червоно-фіолетовий (MnO4)--йон відновлюється до безбарвного йону Mn2+47
 
 • 47
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій перманганату з натрій нітритом в кислому середовищі. Вкажіть які властивості (окисника чи відновника) виявляє натрій нітрит в цій реакції.

15NaNO2+ 2KMnO4+ 2H2SO4= 5 NaNO3+ 2MnSO4+K2SO4+3H2O
NaNO2 – окисник
44
25NaNO2+ 2KMnO4+ 3H2SO4= 5 NaNO3+ 2MnSO4+K2SO4+3H2O
NaNO2 – відновник
48
32NaNO2+ 5KMnO4+ 3H2SO4= 2 NaNO3+ 5MnSO4+K2SO4+3H2O
NaNO2 – відновник
44
 
 • 48
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 3(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3(б)

Дослід 3. Окисно-відновна двоїстність.

а) КМnО4 + NаNО2 + Н24 = МnSО4 + NаNО3 + К24 + Н2О

    

Електронний
баланс:

Спостереження:


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0194-02-050.mp4
Текст к ситуацииДослід 3(б). Окисно-відновна двоїстність натрій нітриту

Хід виконання досліду. До підкисленого розчином сульфатної кислоти розчину калій йоди-ду додаємо декілька крапель розчину натрій нітриту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи51
 
 • 51
Иллюстрация к шагу0194-02-051-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження. Які зміни відбуваються у пробірці (зміна забарвлення, утворення малорозчинних сполук, виділення газу)?

1Виділяється бурий газ NO і утворюється темно-коричневий осад йоду I249
2Виділяється безбарвний (трошки буріє) газ NO і утворюється темно-коричневий осад йоду I2.52
3Виділяється бурий газ I2 і утворюється темно-коричневий осад нітроген(ІІ) оксиду.49
 
 • 52
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції взаємодії калій йодиду з натрій нітритом в кислому середовищі. Вкажіть які властивості (окисника чи відновника) виявляє натрій нітрит в цій реакції.

12NaNO3+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO3 - окисник
49
22NaNO2+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO2 - окисник
53
32NaNO2+2KI+H2SO4= 2NO+I2+K2SO4+Na2SO4+H2O
NaNO2 - відновник
49
 
 • 53
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 3(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 4

б) КІ+ NаNО2 + Н24 = І2 + NО + К24 + Nа24

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: натрій нітрит виявляє властивості:

в реакції (а) – ________________

в реакції (б) – ________________


1Продовжити виконання лабораторної роботи55
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей дослід лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи55
 
 • 55
Иллюстрация к шагу0194-02-055.mp4
Текст к ситуацииДослід 4. Внутрішньомолекулярні окисно-відновні реакції

Хід виконання досліду. У фарфорову чашку насипаємо гіркою трохи амоній дихромату. Вносимо в нього розжарену скляну паличку. При цьому відбувається бурхлива реакція „вулкан” з утворенням зелених кристалів та виділенням газу.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.


1Продовжити виконання лабораторної роботи56
 
 • 56
Иллюстрация к шагу0194-02-056-00.jpg
Текст к ситуацииПоясніть спостереження

1Зелені кристали – Cr2O3; безбарвний газ – NO54
2Зелені кристали – CrO3; безбарвний газ – N254
3Зелені кристали – Cr2O3; безбарвний газ – N257
 
 • 57
Текст к ситуацииВиберіть правильне рівняння реакції розкладу амоній дихромату. Вкажіть які властивості (окисника чи відновника) виявляють атоми Хрому та Нітрогену в цій реакції.

1(NH4)2Cr2O7 = 2 NO + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – відновник, Сr+6 – окисник
54
2(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – відновник, Сr+6 – окисник
58
3(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O
N-3 – окисник, Сr+6 – відновник
54
 
 • 58
Текст к ситуацииВи успішно завершили виконання Досдіду 4.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до завершення заповнення таблиці звіту виконання лабораторної роботи.

 

Дослід 4. Реакції внутрішньомолекулярного окиснення – відновлення.

(NН4)2Сr2О7 = N2 + Сr2О3 + Н2О

   

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: амоній дихромат може вступати в реакцію внутрішньомолеку-лярного окиснення – відновлення тому, що _____________________________

________________________________________________________


1Продовжити виконання лабораторної роботи59
 
 • 59
Текст к ситуации

ВІТАЄМО ВАС!

Ви успішно закінчили лабораторну роботу № 2

Перевірте правильність заповнення звіту виконання лабораторної роботи № 2 та надішліть його викладачу для перевірки