Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

250. Топографія з основами картографії

2. Визначення координат точок місцевості та об’єктів за допомогою топографічної карти

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0250-02-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи!


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Иллюстрация к шагу0250-02-002-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 1 Прямокутні координати на картах

Прямокутні координати (плоскі) - лінійні величини: абсциса Х и ордината У, що визначають положення точок на площині (на карті) щодо двох взаємно перпендикулярних осей Х і У (рисунок 1).

Рисунок 1 - Прямокутні координати

Абсциса Х и ордината У точки А - це відстані від початку координат до основ перпендикулярів, опущених із точки А на відповідні, осі, із відповідним знаком.

У топографії і геодезії, а також на топографічних картах орієнтування проводиться по півночі з рахунком кутів по ходу годинникової стрілки, тому для збереження знаків тригонометричних функцій положення осей координат, які прийняті в математиці, повернене на 90°.

Прямокутні координати на топографічних картах застосовуються по координатних зонах. Координатні зони - частини земної поверхні, обмежені меридіанами з довготою, кратної 6о. Перша зона обмежена меридіанами 0о і 6о, друга – 6о і 12о, третя – 12о і 18о і т.д.

Рахунок зон проводиться від Гринвичського меридіана із заходу на схід. Довжина кожної зони з півночі на південь становить 20000 км. Ширина зони на екваторі близько 670 км, на широті 40о - 510 км, на широті 50о - 430 км, на широті 60о - 340 км.

Усі топографічні карти в межах даної зони мають загальну систему прямокутних координат. Початком координат у кожній зоні є точка перетину середнього (осьового) меридіана зони з екватором (рисунок 2), середній меридіан зони відповідає осі абсцис, а екватор - осі ординат. При такому розташуванні координатних осей абсциси точок, розташованих південніше екватора, і ординати точок, розташованих на захід середнього меридіана, будуть мати від¢ємні значення.

Рисунок 2 - Система прямокутних координат на топографічних картах:

а - однієї зони; б - частини зони

Для зручності користування координатами на топографічних картах прийнятий умовний розрахунок ординат, що виключає від’ємні значення ординат. Це досягнуто тим, що відлік ординат йде не від нуля, а від величини 500 км, тобто початок координат у кожній зоні як би перенесено на 500 км вліво уздовж осі У. Крім того, для однозначного визначення положення точки по прямокутних координатах на земній кулі до значення координати У ліворуч приписується номер зони (однозначне чи двозначне число).

Залежність між умовними координатами і їхніми дійсними значеннями виражається формулами:

Х` = Х;

У¢ = У - 500 000,

де X` і У¢ - дійсні значення ординат;

X, У - умовні значення ординат.

Наприклад, якщо точка має координати:

Х = 5 650 450;

У = 3 620 840,

то це значить, що точка розташована в третій зоні на віддалі 120 км 840 м від середнього меридіана зони (620 840 - 500 000) і до півночі від екватора на віддалі 5650 км 450 м.

Повні координати - прямокутні координати, записані (названі) цілком, без яких-небудь скорочень. У прикладі, приведеному вище, дані повні координати об’єкта:

Х = 5 650 450;

У = 3 620 840.

Скорочені координати застосовуються для прискореного використання топографічної карти, у цьому випадку вказуються тільки десятки й одиниці кілометрів і метри.

Наприклад, скорочені координати даного об’єкта будуть:

Х = 50 450;

У = 20 840.

Скорочені координати не можна застосовувати на стику координатних зон і якщо район перебування охоплює простір довжиною більш 100 км по широті чи довготі.

Координатна (кілометрова) сітка - сітка квадратів на топографічних картах, яка утворена горизонтальними і вертикальними лініями, проведеними паралельно осям прямокутних координат через визначені інтервали (таблиця 1).

Таблиця 1

Масштаби карт

Розміри сторін квадратів

Площі квадратів, км2

на карті, смна місцевості, км
1: 25 000411
1: 50 000211
1: 100 000224
1: 200 0002416

Ці лінії називаються кілометровими. Координатна сітка призначається для визначення координат об’єктів і нанесення на карту об`єктів за їхніми координатами, для орієнтування карти, виміру дирекціонних кутів і для наближеного визначення відстаней і площ.

Кілометрові лінії на картах підписуються в їхніх зарамкових виходах і в декількох перетинаннях усередині листа (рисунок 3). Крайні на листі карти кілометрові лінії підписуються повністю, інші - скорочено, двома цифрами (тобто вказуються тільки десятки й одиниці кілометрів). Підписи у горизонтальних ліній відповідають відстаням від осі ординат (екватора) у кілометрах.

Рисунок 3 - Координатна (кілометрова) сітка на листі карти

Наприклад, підпис 6082 у правому верхньому куті показує, що дана лінія знаходиться від екватора на відстані 6082 км.

Підписи вертикальних ліній означають номер зони (одна чи дві перших цифри) і відстань у кілометрах (завжди три цифри) від початку координат, умовно перенесеного на захід від середнього меридіана на 500 км.

Наприклад, підпис 4308 у лівому нижньому куті означає: 4 - номер зони, 308 - відстань від умовного початку координат у кілометрах.

Додаткова координатна (кілометрова) сітка може бути нанесена на топографічних картах масштабу 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 по виходах кілометрових ліній у суміжній західній чи східній зоні. Виходи кілометрових ліній у вигляді рисок з відповідними підписами даються на картах, розташованих протягом 20 до сходу і заходу від граничних меридіанів зони.

Додаткова координатна сітка призначається для перетворення координат однієї зони в систему координат іншої, сусідньої, зони.

Рисунок 4 - Додаткова координатна сітка

На рисунку 4 риски на зовнішній стороні західної рамки з підписами 81,6082 і на північній стороні рамки з підписами 3693, 94, 95 і т.д. Позначають виходи кілометрових ліній у системі координат суміжної (третьої) зони. При необхідності, додаткову координатну сітку креслять на листі карти шляхом з’єднання, однойменних рисок на протилежних сторонах рамки. Знову побудована сітка є продовженням кілометрової сітки листа карти суміжної зони і повинна цілком збігатися з нею при склейці карти.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний3
2Матеріал не засвоєний2
 
 • 3
Иллюстрация к шагу0250-02-003-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 2 Визначення прямокутних координат за топографічною картою та нанесення об’єктів на карту за координатами

Визначення прямокутних координат об’єкта по карті можливе з допомогою циркуля-вимірювача. Циркулем вимірюють по перпендикуляру відстань від даного об’єкта до нижньої кілометрової лінії і за масштабом визначають його дійсну величину. Потім цю величину в метрах приписують праворуч до підпису кілометрової лінії, а при довжині відрізка більш кілометра спочатку підсумовують кілометри, а потім також приписують число метрів праворуч. Це буде координата об’єкта Х (абсциса).

Таким же прийомом визначають і координату У (ординату), тільки відстань від об’єкта вимірюють до лівої сторони квадрата.

При відсутності циркуля відстані вимірюють лінійкою чи смужкою папера.

Приклад визначення координат об`єкта А показаний на рисунку. 5:

Х = 5 877 100; У = 3 302 700.

Рисунок 5 - Визначення прямокутних координат об’єктів за топографічною картою

Тут же даний приклад визначення координат об`єкта В, розташованого в рамки листа карти в неповному квадраті:

Х= 5 874 850; У =3 298 800.

Визначення прямокутних координат координатоміром

Координатомір - це пристосування для відліку координат. Найбільш розповсюджений координатомір у вигляді прямого кута прозорої лінійки, по сторонах якого нанесені міліметрові поділки. Такого типу координатомір є на командирській лінійці.

При визначенні координат координатомір накладають на квадрат, у якому розташовується об’єкт і, сполучивши вертикальну шкалу з його лівою стороною, а горизонтальну - з об’єктом, як показано на рис. 5, знімають показники.

Показники в міліметрах відповідно до масштабу карти перетворюють у дійсні величини - кілометри і метри, а потім величину, отриману по вертикальній шкалі, підсумовують (якщо вона більше кілометра) з оцифровкою нижньої сторони чи квадрата приписують до неї праворуч (якщо величина менше кілометра). Це буде координата Х об’єкта.

Таким же порядком одержують і координату У - величину, що відповідає відліку по горизонтальній шкалі, тільки підсумовування роблять з оцифровкою лівої сторони квадрата.

На рисунку. 5 показаний приклад визначення прямокутних координат об`єкта С:

Х = 5873300; У = 3 300 800.

Нанесення об’єкта на карту по прямокутних координатах циркулем чи лінійкою

Насамперед по координатах об’єкта в кілометрах і оцифровкам кілометрових ліній знаходять на карті квадрат, у якому повинен бути розташований об’єкт.

Квадрат місцезнаходження об’єкта на карті масштабу 1:50 000, де кілометрові лінії проведені через 1 км, знаходять безпосередньо по координатах об’єкта в кілометрах.

На карті масштабу 1:100 000 кілометрові лінії проведені через 2 км і підписані парними числами, тому якщо одна чи дві координати об`єкта в кілометрах непарні числа, то потрібно знаходити квадрат, сторони якого підписані числами на одиницю менше відповідної координати в кілометрах.

На карті масштабу 1:200 000 кілометрові лінії проведені через 4 км, тому сторони потрібного квадрата будуть підписані числами, кратними чотирьом, меншими відповідної координати об`єкта в кілометрах на один, два чи три кілометри.

Наприклад, якщо дані координати об’єкта (у кілометрах):

Х == 6755; У = 4613,

то сторони квадрата будуть мати оцифровки: 6752 і 4612.

Після знаходження квадрата, у якому розташований об’єкт, розраховують віддалення об’єкта від нижньої сторони квадрата і відкладають його в масштабі карти від нижніх кутів квадрата вверх. До отриманих точок прокладають лінійку і від лівої сторони квадрата, також у масштабі карти, відкладають відстань, яка рівна віддаленню об’єкта від цієї сторони.

На рисунку 6 показаний приклад нанесення на карту об`єкта А по координатах:

Х = 3 768 850, У = 29 457 500.

Нанесення об’єкта на карту координатоміром. За координатами об`єкта в кілометрах і оцифровці кілометрових ліній визначають квадрат, у якому знаходиться об’єкт. На цей квадрат накладають координатомір так само, як і при визначенні координат (див. Рисунок 5), сполучають його вертикальну шкалу з західною стороною квадрата так, щоб проти нижньої сторони квадрата був відлік, що відповідає координаті Х в масштабі карти мінус оцифровка цієї сторони квадрата. Потім, не змінюючи положення координатоміру, знаходять на горизонтальній шкалі відлік, що відповідає (також у масштабі карти) різниці координати У об’єкта й оцифровки західної сторони квадрата. Точка проти штриха в цього відліку буде відповідати положенню об’єкта на карті.

На рисунку 6 показаний приклад нанесення на карту об’єкта В, розташованого в неповному квадраті, за координатами:

Х =3 765 500;

У = 29 457 650.

Рисунок 6 - Нанесення об’єктів на карту по прямокутних координатах

У даному випадку координатомір накладений так, щоб горизонтальна шкала його була сполучена з північною стороною квадрата, а відлік проти західної його сторони відповідав різниці координати У об’єкта й оцифровки цієї сторони:

29 457 км 650 м - 29 456 км = 1 км 650 м.

Відлік, що відповідає різниці оцифровки північної сторони квадрата і координаті У об’єкта (3766 км — 3765 км 500 м), відкладений по вертикальній шкалі вниз. Точка проти штриха у відліку 500 м буде вказувати положення об’єкта на карті.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал не засвоєний3
 
 • 4
Иллюстрация к шагу0250-02-004-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 3 Географічні координати і визначення їх за топографічною картою

Географічні координати - кутові величини: широта j і довгота l визначальні положення об’єктів на земній поверхні і на карті (рисунок 7).

Широта - кут j між стрімкою лінією в даній точці і площиною екватора. Широта змінюється від 0 до 90о; у північній півкулі її називають північною, у південній - південною.

Довгота - двохгранний кут l між площиною початкового меридіана і площиною меридіана даної точки земної поверхні. За початковий меридіан (Гринвичським) прийнятий меридіан, що проходить через центр Гринвичській обсерваторії (район Лондона). Довгота змінюється від 0о до 180о. Довгота, яка відлічується на схід від Гринвичського меридіану, називається східною, а довгота, яка відлічуються на захід, - західною.

Географічні координати, які отримані з астрономічних спостережень, називаються астрономічними, а координати, які отримані геодезичними методами й визначаються по топографічних картах, - геодезичними. Значення астрономічних і геодезичних координат тих самих точок відрізняються незначно - у лінійних мірах у середньому на 60-90 м.

Географічна (картографічна) сітка утвориться на карті лініями паралелей і меридіанів. Вона використовується для визначення географічних координат об`єктів.

На топографічних картах лінії паралелей і меридіанів служать внутрішніми рамками листів карти; їхні широти і довготи підписуються на кутах кожного листа. На листах карт на західну півкулю в північно-західному куті рамки міститься напис «На захід від Гринвіча».

Рисунок 7 - Географічні координати:

j - широта точки A; l - довгота точки А

На аркушах карт масштабу 1:50 000, 1:100 000 і 1:200 000 показуються перетинання середніх паралелей і меридіанів і дається їх оцифровка в градусах і мінутах. По цим даним встановлюють підписи широти і довготи сторін рамок листа, зрізаних при склейці карти. Крім того, уздовж сторін рамок усередині листа зроблені невеликі (по 2…3 мм) штрихи через одну хвилину, по яких можна накреслити паралелі і меридіани на карті, склеєної з багатьох аркушів.

На картах масштабу 1:25 000, 1:50 000 і 1:200 000 сторони рамок розділені на відрізки, рівні в градусній мірі одній мінуті. Мінутні відрізки відтінені через один і розділені крапками (за винятком карти масштабу 1:200 000) на частини по 10".

На аркушах карти масштабу 1:500 000 паралелі проведені через 30`, а меридіани - через 20`; на картах масштабу 1:1 000 000 паралелі проведені через 1°, меридіани через 40¢. Усередині кожного листа карти на лініях паралелей і меридіанів підписані їхні широти і довготи, що дозволяють визначати географічні координати на великій склейці карт.

Визначення географічних координат об’єкта по карті здійснюється за найближчими до нього паралелям і меридіанам, широта і довгота яких відома. На картах масштабу 1:25 000…1:200 000 для цього приходиться, як правило, попередньо провести південніше об’єкта паралель і на захід - меридіан, з`єднавши лініями відповідні штрихи, що маються уздовж рамки листа карти.

Широту паралелі і довготу меридіана розраховують і підписують на карті (у градусах і мінутах). Потім оцінюють у кутовій мірі (у секундах чи частках мінути) відрізки від об’єкта до паралелі і меридіана (Аm1 і Ат2 на рис. 8), зіставивши їхні лінійні розміри з мінутними (секундними) проміжками на сторонах рамки. Величину відрізка Аm1 додають до широти паралелі, а відрізка Ат2 - до довготи меридіана й одержують шукані географічні координати об’єкта - широту і довготу.

На рисунку 8 показаний приклад визначення географічних координат об’єкта А; його координати: північна широта 54°35`40¢¢, східна довгота 37°41`30¢¢.

Нанесення об’єкта на карту по географічних координатах

На західній і східній сторонах рамки листа карти відзначають рисками дані, що відповідають широті об`єкта. Відлік широти починають від оцифровки південної сторони рамки і продовжують по мінутних і секундних проміжках. Потім через ці риски проводять лінію - паралель об’єкта.

У такий же спосіб будують і меридіан об’єкта, тільки довготу його відраховують по південній і північній сторонах рамки. Точка перетинання паралелі і меридіана вкаже положення об’єкта на карті.

На рисунку 8 даний приклад нанесення на карту об’єкта В по координатах:

j = 54°З8¢,3; l = 37°34¢,7.

Рисунок 8 - Визначення географічних координат по карті і нанесення об’єктів на карту по географічних координатах

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал не засвоєний4
 
 • 5
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний6
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПочаток тестування

Прpи проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий7, 8, 9, 10
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ топографії і геодезії, а також на топографічних картах орієнтування проводиться по:

1півночі з рахунком кутів по ходу годинникової стрілки11, 12, 13, 14
2півночі з рахунком кутів проти ходу годинникової стрілки32
3півдню з рахунком кутів по ходу годинникової стрілки32
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ топографії, для збереження знаків тригонометричних функцій положення осей координат, які прийняті в математиці, повернене на

190°11, 12, 13, 14
2180°32
3360°32
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПрямокутні координати на топографічних картах застосовуються по:

1чвертям32
2півкулям32
3координатних зонах11, 12, 13, 14
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРахунок зон в топографії проводиться від:

1Гринвичського меридіана із сходу на захід32
2Гринвичського меридіана із заходу на схід11, 12, 13, 14
3півночі із заходу на схід32
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗапис яких координат має вигляд: Х = 5 650 450; У = 3 620 840?

1полярних32
2скорочених32
3повних15, 16, 17, 18
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗапис яких координат має вигляд: Х = 50 450; У = 20 840?

1полярних32
2скорочених15, 16, 17, 18
3повних32
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкими формулами виражається залежність між умовними координатами і їхніми дійсними значеннями?

1Х` = Х - 500 000; У` = У32
2Х` = Х; У` = У + 500 00032
3Х` = Х; У` = У - 500 00015, 16, 17, 18
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку систему прямокутних координат в межах даної зони мають усі топографічні карти?

1загальну систему прямокутних координат15, 16, 17, 18
2скорочену систему прямокутних координат32
3повну систему прямокутних координат32
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозміри сторін квадратів, створених координатною сіткою, на карті масштабу 1:25 000 дорівнюють:

12 см32
24 см19, 20, 21, 22
38 см32
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозміри сторін квадратів, створених координатною сіткою, на карті масштабу 1:50 000 дорівнюють:

12 см19, 20, 21, 22
24 см32
38 см32
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозміри сторін квадратів, створених координатною сіткою, на карті масштабу 1:100 000 дорівнюють:

12 см19, 20, 21, 22
24 см32
38 см32
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозміри сторін квадратів, створених координатною сіткою, на карті масштабу 1:200 000 дорівнюють:

12 см19, 20, 21, 22
24 см32
38 см32
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВизначення прямокутних координат об’єкта по карті можливе за допомогою:

1курвіметра33
2теодоліту33
3циркуля-вимірювача23, 24, 25, 26
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧим можна вимірити відстань по карті при відсутності циркуля-вимірювача?

1лінійкою чи смужкою паперу23, 24, 25, 26
2компасом33
3транспортиром33
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоордината Х у північному напрямку:

1зменшується33
2збільшується23, 24, 25, 26
3не змінюється33
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоордината У в західному напрямку:

1зменшується23, 24, 25, 26
2збільшується33
3не змінюється33
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка вісь системи прямокутних координат спрямована на північ?

1вісь Х27, 28, 29, 30
2вісь У33
3вісь Z33
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка вісь системи прямокутних координат спрямована на схід?

1вісь Х33
2вісь У27, 28, 29, 30
3вісь Z33
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоордината Х у західному напрямку:

1зменшується33
2збільшується33
3не змінюється27, 28, 29, 30
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоордината У в північному напрямку:

1зменшується33
2зменшується33
3не змінюється27, 28, 29, 30
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииШирота змінюються від:

10о до 90о31
20о до 180о34
30о до 360о34
 
 • 28
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДовгота змінюється від:

10о до 90о34
20о до 180о31
30о до 360о34
 
 • 29
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких межах відрізняються значення астрономічних і геодезичних координат тих самих точок?

1від 10 м до 15 м34
2від 25 м до 50 м34
3від 60 м до 90 м31
 
 • 30
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДовгота, яка відлічується на схід від Гринвичського меридіану, називається:

1західною34
2східною31
3південною34
 
 • 31
Текст к ситуацииЗавершення тестування


Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи

1Початок самостійного виконання лабораторної роботи35
 
 • 32
Текст к ситуации Помилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування6
 
 • 33
Текст к ситуации Помилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування6
 
 • 34
Текст к ситуации Помилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування6
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0250-02-035.mp4
Текст к ситуацииТема: Визначення координат точок місцевості та об’єктів за допомогою топографічної карти

Мета: ознайомитися з видами координат, навчитися наносити точки на карту за допомогою різних приладів та оцінювати отримані данні


1Почати виконання лабораторної роботи36
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0250-02-036-00.jpg
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 навчальна карта У-34-37-В (СНОВ). При відсутності карти даної номеклатури, лабораторна робота може бути виконана на папері А4, з побудовою на ньому координатної сітки для даного масштабу з виконанням вимог талбиці 1 розілу 1 теоритичних відомостей;

2 «офіцерська лінейка», яка може бути використана як звичайна лінійка або як координатомір;

3 циркуль-вимірювач;

4 простий олівець;

5 гумка.

Для наннесення координат та визначення відстаней при роботі на карті , доцільно використовувати лінійний масштаб, який є на даному листі карти та на рисунку 2.

Рисунок 1 – Координатна сітка для масштабу 1:50 000

Рисунок 2 – Лінійний масштаб для карти масштабу 1:50 000


1Почати виконання лабораторної роботи37
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 37
Текст к ситуацииНанести на карту (координатну сітку) точку №1 з координатами:

Х = 70500; У = 09500


1завдання виконане38
 
 • 38
Текст к ситуацииНанести на карту (координатну сітку) точку №2 з координатами:

Х = 73000; У = 13000


1завдання виконане39
 
 • 39
Текст к ситуацииВимірити відстань з точки №1 на точку №2. Відстань на місцевості складає:

14150 м50
24250 м40
34350 м50
 
 • 40
Текст к ситуацииНанести на карту (координатну сітку) точку №3 з координатами:

Х = 69500; У = 16000


1завдання виконане41
 
 • 41
Текст к ситуацииВимірити відстань з точки №1 на точку №3. Відстань на місцевості складає:

16550 м42
26650 м51
36750 м51
 
 • 42
Текст к ситуацииНанести на карту (координатну сітку) точку №4 з координатами:

Х = 67250; У = 11750


1завдання виконане43
 
 • 43
Текст к ситуацииВимірити відстань з точки №1 на точку №4. Відстань на місцевості складає:

13800 м52
23900 м52
34000 м44
 
 • 44
Текст к ситуацииВимірити відстань з точки №2 на точку №4. Відстань на місцевості складає:

15800 м53
25900 м45
36000 м53
 
 • 45
Текст к ситуацииОцінити нанесену інформацію й визначити саму північну точку

1точка №154
2точка №246
3точка №354
 
 • 46
Текст к ситуацииОцінити нанесену інформацію й визначити саму південну точку

1точка №255
2точка №355
3точка №447
 
 • 47
Текст к ситуацииОцінити нанесену інформацію й визначити саму західну точку

1точка №148
2точка №356
3точка №456
 
 • 48
Текст к ситуацииОцінити нанесену інформацію й визначити саму східну точку

1точка №157
2точка №349
3точка №457
 
 • 49
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №250-2

Тема: Визначення координат точок місцевості та об’єктів за допомогою топографічної карти

Мета: ознайомитися з видами координат, навчитися наносити точки на карту за допомогою різних приладів та оцінювати отримані данні.

Матеріали, реактиви, устаткування:

1) навчальна карта У-34-37-В (СНОВ). При відсутності карти даної номеклатури, лабораторна робота може бути виконана на папері А4, з побудовою на ньому координатної сітки для даного масштабу з виконанням вимог таблиці 1 розілу 1 теоритичних відомостей;

2) «офіцерська лінейка», яка може бути використана як звичайна лінійка або як координатомір;

3) циркуль-вимірювач;

4) простий олівець;

5) гумка.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, заповнити таблицю 1.

Таблиця 1

Точки

Координати точок

ХУ
точка №1  
точка №2  
точка №3  
точка №4  

2 На підставі нанесення точок на карту (координатну сітку) та проведення розрахунків, заповнити таблицю 2.

Таблиця 2

Відстані, що визначаютьсяВідстань на карті, смВідстань на місцевості, м
з точки №1 на точку №2  
з точки №1 на точку №3  
з точки №1 на точку №4  
з точки №2 на точку №4  

3 Позначити на рисунку 1 крайні точки за сторонами світу.

Рисунок 1 - Розташування нанесених точок за сторонами світу


 
 • 50
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 51
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 52
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 53
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 54
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 55
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 56
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи47
 
 • 57
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи48