Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

257. Моніторинг довкілля

4. Визначення радіаційного фону (рівня радіації) та ступеню радіоактивного забруднення різних об’єктів

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0257-04-001.mp4
Текст к ситуацииВступ

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні лабораторної роботи.


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 1 Методи індикації іонізуючих випромінювань

Принцип виявлення іонізуючих випромінювань заснований на здатності цих випромінювань іонізувати речовину, в якій вони поширюються. Іонізація, в свою чергу, є причиною фізичних та хімічних змін в речовині, які можуть бути виявлені та виміряні. Для виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання використовують такі методи: фотографічний, сцинтиляційний, хімічний, іонізаційний.

Фотографічний метод оснований на ступені почорніння фотоемульсії. Під впливом іонізуючого випромінювання молекули бромистого срібла, що містяться у фотоемульсії, розпадаються на срібло і бром із утворенням кристаликів срібла, що й спричиняють почорніння фотоплівки під час її проявлення. Густина почорніння пропорційна поглинутій енергії випромінювання. Порівнюючи густину почорніння з еталоном, визначають дозу випромінювання, одержану плівкою.

Сцинтиляційний метод. Деякі речовини (сірчаний цинк, йодистий натрій) під впливом іонізуючого випромінювання світяться. Кількість спалахів пропорційна потужності дози випромінювання і реєструється за допомогою спеціальних приладів - фотоелектронних помножувачів.

Хімічний метод. Деякі хімічні речовини під впливом іонізуючого випромінювання змінюють свою структуру. Так, тривалентне залізо з індикатором дає кольорову реакцію. Хлороформ у воді за опромінення розкладається з виникненням соляної кислоти, яка утворює кольорову реакцію з індикатором добавленим до хлороформу. За густиною забарвлення можна судити про дозу випромінювання.

Іонізаційний метод. Під впливом іонізуючого випромінювання в ізольованому об’ємі виникає іонізація газу. Електрично нейтральні атоми газу поділяються на позитивні та негативні іони. Якщо в цей об’єм вмістити два електроди, до яких прикласти напругу постійного струму, то між ними виникне електричне поле, в якому виникає направлений рух заряджених частинок, тобто - іонізаційний струм, вимірюючи який можна визначити інтенсивності іонізуючих випромінювань.


1Матеріал засвоєний3
 
 • 3
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Принцип загальної будови дозиметричних приладів. Класифікація дозиметричних приладів

Прилади, які працюють на основі іонізаційного методу мають однакову принципову схему, яка включає:

- сприймаючий пристрій (іонізаційна камера або газорозрядний лічильник);

- підсилювач іонізаційного струму (електрична схема, яка включає в себе електрометричну лампу, навантажувальний опір та ін.);

- реєструвальний пристрій (мікро-амперметр);

- джерело живлення (сухі елементи або акумулятор).

Іонізаційна камера являє собою заповнений повітрям замкнений об’єм, всередині якого містяться два ізольованих один від одного електроди, до яких прикладається напруга від джерела постійного струму. За відсутності іонізаційного випромінювання у мережі іонізаційної камери струму не буде, оскільки повітря є ізолятором. За дії іонізуючого випромінювання в іонізаційній камері молекули повітря іонізуються, і в мережі виникає іонізаційний струм, який реєструється мікроамперметром.

Числове значення іонізаційного струму пропорційне потужності випромінювання. Таким чином, за іонізаційним струмом можна визначити потужність дози випромінювання, яка діє на камеру. Газорозрядний лічильник являє собою герметичний циліндр, заповнений сумішшю інертних газів (аргон, неон) з деякими додатками парів спирту. Всередині циліндра, ізольовано власне від нього, розміщена тонка металева нитка (анод). Катодом є металевий корпус. До металевої нитки та струмопровідного прошарку (катоду) підводять напругу електричного струму. За дії іонізуючого випромінювання в робочому об`ємі лічильника виникають заряджені частини. Електрони, рухаючись в електричному полі до аноду лічильника, площа якого значно менша від площі катода, одержують кінетичну енергію, достатню для додаткової іонізації атомів газового середовища. Таким чином, одна частинка радіоактивного випромінювання, яка потрапила в об’єм суміші газорозрядного лічильника, спричиняє виникнення вільних електронів, позитивний потенціал різко зменшується і виникає електричний імпульс. Реєструючи кількість імпульсів струму, що виникають у одиницю часу, можливо визначити інтенсивність радіоактивних випромінювань.

Дозиметричні прилади можна класифікувати за призначенням, типом датчиків, вимірюванням виду випромінювання, характером електричних сигналів, перетворюваних схемою приладу.

За призначенням всі прилади розподіляються на такі групи:

- індикатори - для визначення випромінювань і орієнтовної оцінки потужності дози, головним чином, бета і гамма-випромінювань. За їх допомогою можна встановити збільшення або зменшення потужності дози;

- рентгенометри - для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання;

- радіометри - для визначення ступеню радіоактивного зараження поверхонь, устаткування, майна, повітря, харчових продуктів і води альфа- і бета-частинками;

- дозиметри - для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження.


1Матеріал засвоєний4
 
 • 4
Иллюстрация к шагу0257-04-004-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 3 Нормування впливу радіації на людину в Україні

Наскільки відповідають дійсності щоденні повідомлення метеослужби щодо рівню радіаційного фону?

Метеослужба вимірює рівень радіаційного фону лише в одному місці. І говорити, що його рівень скрізь однаковий по місту, не можна. Щодня фіксують показники фону - дозиметр встановлено на території санстанції. Радіаційний фон, який ми вимірюємо, - це сукупність природного та техногенного (того фону, який виник у результаті життєдіяльності людини).

Який рівень радіації може загрожувати здоров’ю людини?

Україна має законодавчий документ, де зафіксовані норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Так річна норма допустимого опромінення мешканця України не повинна перевищувати 0,2 бера (бер - біологічний еквівалент рентгена). Для спеціалістів, які працюють, наприклад, з рентген обладнанням чи іншою апаратурою, яка опромінює, - 2 бера. Окрім цього документа, існує ще один – «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві» (ДБН В. 1.4-2.04-97). Відповідно до нього, показники радіоактивного випромінювання у житлових приміщеннях, громадських місцях, на дорогах, які були збудовані до першого січня 1992 року, не повинні перевищувати 50 мікрорентген на годину, а якщо після першого січня - то 30 мікрорентген на годину.

Між іншим, усі будівельні організації, які видобувають, виробляють та реалізують будівельні матеріали, обов`язково повинні мати радіаційний сертифікат якості на продукцію. Коли здаються нові будівельні об’єкти, вимірюється рівень радіоактивного фону.

Яка доза опромінення загрожує здоров’ю людини?

Рішення про евакуацію населення приймається тоді, коли протягом десяти днів радіаційний фон тримається на позначці 0,02 рентгена на годину.


1Матеріал засвоєний5
 
 • 5
Иллюстрация к шагу0257-04-005-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 4 Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 «СТОРА-М»

ПРИЗНАЧЕННЯ

Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 «СТОРА-М» (далі радіометр) призначений для індивідуального і колективного користування при вимірюванні потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, а також щільності потоку бета-частинок. Радіометр призначений для вимірювання радіаційного фону в місцях проживання і праці населення, контролю радіаційної чистоти житлових і виробничих приміщень, будівель та споруд, території, що до них прилягає, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобів.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Радіометр призначений для експлуатації за температури від 0 до 35 °С і відносній вологості 75% за температури +30 °С.

Примітка. При необхідності роботи з радіометром в місцях з великою запорошеністю і сирістю, необхідно помістити радіометр в захисний чохол.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Радіометр РКС-01 «СТОРА-М» - 1 шт.

Керівництво з експлуатації - 1 шт.

Пакувальна коробка - 1 шт.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Діапазон вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД), мР/год. - 0,01 – 100;

Границі відносної основної похибки вимірювання ПЕД при градуюванні по зразковому джерелу 137Сs, з довірчою ймовірністю 0,95, %;

Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ - 0,05 - 3,00;

Енергетична залежність в діапазоні енергій, %:

(0,05-0,66) МеВ ±25;

(0,66-3,00) МеВ +40, -25;

Діапазон вимірювання щільності потоку бета-частинок, част. /(хв.·см2) - 10-40·103;

Границі відносної основної похибки вимірювання щільності потоку бета-частинок для 90Sr+90Y з довірчою ймовірністю 0,95, % - ±25;

Час встановлення робочого режиму не більше, сек. – 10;

Часові інтервали вимірювання, сек. - 1; 10; 100;

Піддіапазони вимірювання – х1; х10; х100;

Час безперервної роботи від свіжо зарядженої батареї акумуляторної типу «7Д-0,125» не менше, год. – 30;

Габаритні розміри радіометра не більше, мм – 220 x 80 x 35;

Маса радіометра не більше, г – 400.

КОРОТКИЙ ОПИС РАДІОМЕТРА

Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 «СТОРА-М» являє собою малогабаритний переносний вимірювальний прилад.

Універсальність схеми радіометра забезпечує простоту в управлінні, можливість застосування будь-яких типів лічильників Гейгера-Мюллера, що дає можливість широкого вжитку радіометра.

Радіометр «СТОРА-М» з установленим в ньому лічильником СБМ-20 дає можливість оцінити рівень гамма-фону і радіаційної чистоти житлових і виробничих приміщень, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту і т.д.

Широкий діапазон вимірюваної ПЕД з високою оперативністю (всього за 1 с. При ПЕД від 5 мР/год. І вище) і достатньою точністю роблять можливим застосування приладу спеціалістами в різноманітних галузях.

Живлення радіометра здійснюється від батареї акумуляторної типу «7Д-0,125».

В приладі передбачені три інтервали: «1s», «10s», «100s», а також три піддіапазони: «1», «10», «100» вимірювань.

Детектор іонізуючого випромінювання (СБМ-20) і цифровий індикатор розміщені в одному корпусі.

Результати вимірювання зчитуються з цифрового індикатора-дисплея в стандартних одиницях «мР/год.», що відповідає 10-1 мкЗв/год. Чи 10-1 мкГр/год.

Для приблизної оцінки рівня радіації в приладі передбачена звукова сигналізація.

Повірка радіометра-дозиметра не рідше 1 разу на рік.

ПІДГОТОВКА РАДІОМЕТРА ДО РОБОТИ

Установіть елемент живлення, для чого зніміть кришку відсіку живлення, установіть у відсік елемент живлення, дотримуючись полярності. Ущільніть елемент живлення поролоновою подушечкою і закрийте відсік живлення кришкою.

Увімкніть радіометр, перемістивши повзунок перемикача УВМК (OFF-ON) в крайнє праве положення. Відсутність інформації або мерехтіння індикатора свідчить про те, що напруга елемента живлення знаходиться нижче мінімально допустимого значення і необхідна його заміна чи підзарядка.

Більш точно контролювати напругу джерела живлення можна по комі між розрядами. Про падіння напруги нижче допустимого рівня, в першу чергу, можна судити по мерехтінню чи повному зникненню коми між розрядами по закінченні інтервалу вимірювання.

ПОРЯДОК РОБОТИ З РАДІОМЕТРОМ

Вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання

Для вимірювання ПЕД різних рівнів використовуються п’ять режимів роботи. Для вибору відповідного режиму роботи перемикачі ІНТЕРВАЛ (INTERVAL) та ДІАПАЗОН (RANGE) необхідно розташувати згідно таблиці 1.

Таблиця 1

Номер режиму роботиВимірюваний рівень ПЕД,

мР/год.

Положення перемикача ІНТЕРВАЛПоложення перемикача ДІАПАЗОН
10,010-0,500100 с.1
20,500-5,00010 с.1
35,000-9,9991 с.1
49,999 - 99,991 с.10
5> 99,991 с.100

Зазначені вище режими роботи дозволяють точно і, при потребі, оперативно з достатньою точністю визначати ПЕД з різними рівнями і є обов’язковими в застосуванні.

Увімкніть радіометр, перемістивши повзунок перемикача ЖИВЛЕННЯ (POWER) в положення УВМК (OFF-ON). При цьому на цифровому індикаторі (дисплеї) висвітиться випадкова інформація і буде чути звуковий сигнал.

Для вимірювання ПЕД необхідно повзунками перемикачів ІНТЕРВАЛ (INTERVAL) і ДІАПАЗОН (RANGE) установити інтервал вимірювання і діапазон у відповідності з вибраним режимом роботи. Потім натиснути кнопку СТАРТ (START). Про закінчення інтервалу вимірювання свідчить поява коми після першого зліва розряду в режимах «1», «2», «3» і після другого чи третього в режимах «4», «5», відповідно.

Примітки. 1. Радіометр дозволяє приблизно оцінювати значення ПЕД до 140 мР/год., але похибка показів після 100 мР/год. Буде вище 25%. 2. В усіх режимах роботи радіометра вимірювання потрібно проводити не менше ніж по три рази і результатом вимірювань вважати середнє арифметичне з трьох значень. 3. Після закінчення режиму вимірювань (поява коми) наступне вимірювання можна проводити не раніше, ніж через 5 секунд.

Вимірювання щільності потоку бета-частинок

Вимірювання щільності потоку бета-частинок здійснюється в тому ж порядку, як і вимірювання ПЕД, з тою різницею, що вимірювання здійснюють двічі: один раз із відкритим вікном детектора, а другий раз із закритим за допомогою бета-екрана вікном детектора. Результат вимірювання щільності потоку бета-частинок в одиницях «част./(хв.·см2)» розраховується за формулою:

П = (Р1 - Р2)·К, (1)

де Р1, Р2 - (мР/год.) результати першого вимірювання (вікно детектора відкрите) та другого вимірювання (вікно детектора закрите), відповідно;

К - част./((хв.·см2)(мР/год.)) - калібровочний коефіцієнт, значення якого визначено при первинній повірці.

Порядок роботи в автоматичному режимі

В приладі передбачено режим автоматичного перезапуску відліку по закінченні попереднього інтервалу вимірювання. При цьому прилад буде протягом 5 сек. Висвічувати результат вимірювань, а потім автоматично переходити в режим вимірювання.

Для увімкнення цього режиму перемикач УВМК (OFF-ON) необхідно поставити в середнє положення.


1Матеріал засвоєний6
 
 • 6
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний7
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 7
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий8, 9, 10, 11
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки існує методів для виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання?

1два29
2чотири12, 13, 14, 15
3шість29
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа чому оснований фотографічний метод виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання?

1на визначенні ступеню почорніння фотоемульсії12, 13, 14, 15
2на визначенні зміни структури речовини29
3на визначенні ступеню іонізації газу29
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа чому оснований хімічний метод виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання?

1на визначенні ступеню почорніння фотоемульсії29
2на визначенні зміни структури речовини12, 13, 14, 15
3на визначенні ступеню іонізації газу29
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа чому оснований іонізаційний метод виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання?

1на визначенні ступеню почорніння фотоемульсії29
2на визначенні зміни структури речовини29
3на визначенні ступеню іонізації газу12, 13, 14, 15
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені індикатори?

1для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання30
2для визначення випромінювань і орієнтовної оцінки потужності дози, головним чином, бета і гамма-випромінювань16, 17, 18, 19
3для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження30
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені радіометри?

1для визначення ступеню радіоактивного зараження поверхонь, устаткування, майна, повітря, харчових продуктів і води альфа- і бета-частинками16, 17, 18, 19
2для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження30
3для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання30
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені дозиметри?

1для визначення випромінювань і орієнтовної оцінки потужності дози, головним чином, бета і гамма-випромінювань30
2для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання30
3для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження16, 17, 18, 19
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені рентгенометри?

1для визначення ступеню радіоактивного зараження поверхонь, устаткування, майна, повітря, харчових продуктів і води альфа- і бета-частинками30
2для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання16, 17, 18, 19
3для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження30
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе у містах ведеться постійне спостереження за рівнем радіаційного фону?

1у місцях масового відпочинку громадян31
2на території шкіл та дитячих садочків31
3на території санстанції20, 21, 22, 23
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка річна норма допустимого опромінення мешканця України?

1не більше 0,1 бера31
2не більше 0,2 бера20, 21, 22, 23
3не більше 0,5 бера31
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі допустимі показники радіоактивного випромінювання у житлових приміщеннях, громадських місцях, на дорогах, які були збудовані до першого січня 1992 року?

1не більше 30 мікрорентген на годину31
2не більше 50 мікрорентген на годину20, 21, 22, 23
3не більше 100 мікрорентген на годину31
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі допустимі показники радіоактивного випромінювання у житлових приміщеннях, громадських місцях, на дорогах, які були збудовані після першого січня 1992 року?

1не більше 30 мікрорентген на годину20, 21, 22, 23
2не більше 50 мікрорентген на годину31
3не більше 100 мікрорентген на годину31
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких одиницях зчитуються з цифрового індикатора-дисплея радіометру «СТОРА-М» результати вимірювання?

1мкР/год.32
2мР/год.24, 25, 26, 27
3бер32
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий встановлений термін перевірки для радіометра-дозиметра «СТОРА-М»?

1не рідше 1 разу на півріччя32
2не рідше 1 разу на рік24, 25, 26, 27
3не рідше 1 разу на 2 роки32
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки режимів роботи передбачено для радіометра-дозиметра «СТОРА-М»?

1два32
2три32
3п’ять24, 25, 26, 27
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки вимірювань на усіх режимах робот потрібно проводити при використанні радіометра-дозиметра «СТОРА-М»?

1одне вимірювання32
2не менше ніж два32
3не менше ніж три24, 25, 26, 27
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа результат вимірювання, при використанні радіометра-дозиметра «СТОРА-М», приймається:

1найменше значення32
2найбільше значення32
3середнє арифметичне з трьох значень28
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПісля закінчення режиму вимірювань (поява коми) радіометром-дозиметром «СТОРА-М», наступне вимірювання можна проводити:

1не раніше, ніж через 2 секунди32
2не раніше, ніж через 5 секунд28
3не раніше, ніж через 10 секунд32
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри вмиканні радіометра-дозиметра «СТОРА-М», відсутність інформації або мерехтіння індикатора свідчить про те, що:

1прилад готовий до роботи32
2напруга елемента живлення знаходиться нижче мінімально допустимого значення28
3прилад підлягає ремонту32
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля початку вимірювання радіометром-дозиметром «СТОРА-М» потрібно натиснути кнопку:

1ІНТЕРВАЛ (INTERVAL)32
2ДІАПАЗОН (RANGE)32
3СТАРТ (START)28
 
 • 28
Текст к ситуацииЗавершення тестування
Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи

1Початок самостійного виконання лабораторної роботи33
 
 • 29
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування7
 
 • 30
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування7
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування7
 
 • 32
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу5
2Почати тестування7
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0257-04-033.mp4
Текст к ситуацииТема: Визначення радіаційного фону (рівня радіації) та ступеню радіоактивного забруднення різних об’єктів

Мета: вивчити методи та порядок проведення вимірювання рівня радіації з метою контролювання ступеню радіоактивного забруднення відповідної території


1Почати виконання лабораторної роботи34
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 34
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 «СТОРА-М» у комплекті;

2 папір для проведення робочих записів.


1Почати виконання лабораторної роботи35
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 35
Текст к ситуацииДля проведення вимірювань необхідно підготувати РКС-01 «СТОРА-М» до роботи. При включенні приладу спостерігається мерехтіння індикатора. Який висновок?

1Замінити прилад або здати у ремонт46
2Перевірити якість елементів живлення, при необхідності замінити або підзарядити36
 
 • 36
Текст к ситуацииЯким номером режиму роботи приладу ми будемо користуватися в звичайних умовах?

1номер 137
2номер 247
3номер 347
 
 • 37
Текст к ситуацииНа точці №1 «Навчальний корпус №1» були отримані наступні значення гамма-фону: Р1 = 0,017; Р2 = 0,019; Р3 = 0,087 мР/год. Який порядок подальшої роботи?

1Визначити середнє значення показника з трьох вимірів48
2Визначити середнє значення показника з двох вимірів48
3Провести додаткове вимірюванн для уточнення Р338
 
 • 38
Текст к ситуацииПісля додаткового вимірювання Р3 = 0,024 мР/год. Визначити чому дорівнює радіаційний фон на точці №1.

10,018 мР/год.49
20,019 мР/год.49
30,020 мР/год.39
 
 • 39
Текст к ситуацииПри організації вимірювання на точці №2 «Територія ботанічного саду», радіометр через 5 сек. «скинув» значення параметру. Які подальші дії користувача?

1замінити прилад50
2замінити елемент живлення50
3перевірити у якому положенні встановлено перемикач «OFF-ON», якщо в середньому, - поставити у крайнє праве40
 
 • 40
Текст к ситуацииНа точці №2 «Територія ботанічного саду» були отримані наступні значення гамма-фону: Р1 = 0,012; Р2 = 0,017; Р3 = 0,016 мР/год. Яким буде значення гамма-фону на даній точці?

10,014 мР/год.51
20,015 мР/год.41
30,016 мР/год.51
 
 • 41
Текст к ситуацииНа точці №3 «Граніт на території Японського саду» рентгенометр після закінчення режиму вимірювань був включений через 3 сек. Яка помилка користувача?

1після закінчення режиму вимірювань наступне вимірювання можна проводити не раніше, ніж через 5 секунд42
2після закінчення режиму вимірювань наступне вимірювання можна проводити не раніше, ніж через 10 секунд52
3після закінчення режиму вимірювань наступне вимірювання можна проводити не раніше, ніж через 15 секунд52
 
 • 42
Текст к ситуацииНа точці №3 «Граніт на території Японського саду» були отримані наступні значення гамма-фону: Р1 = 0,021; Р2 = 0,024; Р3 = 0,018 мР/год. Яким буде значення гамма-фону на даній точці?

10,019 мР/год.53
20,020 мР/год.53
30,021 мР/год.43
 
 • 43
Текст к ситуацииНа точці №4 «Навчальний корпус №5» були отримані наступні значення гамма-фону: Р1 = 0,010; Р2 = 0,008; Р3 = 0,018 мР/год. Яким буде значення гамма-фону на даній точці?

10,010 мР/год.54
20,012 мР/год.44
30,014 мР/год.54
 
 • 44
Текст к ситуацииЧи є допустимими показники радіоактивного фону на території Хмельницького національного університету за результатами проведених вимірювань на точках №№1-4?

1ні55
2так45
 
 • 45
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №257-1

Тема: Визначення радіаційного фону (рівня радіації) та ступеню радіоактивного забруднення різних об’єктів

Мета: вивчити методи та порядок проведення вимірювання рівня радіації з метою контролювання ступеню радіоактивного забруднення відповідної території.

Матеріали, реактиви, устаткування:

1) радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 «СТОРА-М» у комплекті;

2) папір для проведення робочих записів.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних щодо вимірів рівню гамма-фону у визначених точках Хмельницького національного університету, заповнити таблицю 1.

Таблиця 1 - Протокол вимірювання гамма-фону на території ХНУ

точки

Район вимірювання

Показання приладу, мР/год.

Середнє значення показань

Висновок щодо значення гамма-фону для людини

першедругетретє
1Навчальний корпус №1     
2Територія ботанічного саду     
3Граніт на території «Японського саду»     
4Навчальний корпус №5     

2 провести аналіз одержаних результатів і зробити висновки.


 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи44