Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

261. Техноекологія

3. Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод

Автор: Міронова Н.Г.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0261-03-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.

Порядок виконання роботи

Виконання роботи полягає в проведенні очищення стічної води від катіонів міді Cu2+ іонообмінним методом і визначенні ефективності даного методу.

Робота складається з декількох стадій.

Перша стадія – побудова калібрувального графіка для визначення концентрації іонів міді на фотоелектроколориметрі (ФЕК).

Друга – визначення початкової концентрації катіонів міді у стічній воді.

Третя – проведення очистки стічної води в іонообмінні колонці.

Четверта – визначення кінцевої концентрації катіонів міді у стічній воді та розрахунок ефективності очистки.

Побудова калібрувального графіка

Готуємо р-н CuSO4∙5H2O з концентрацією 0,1 моль/дм3. Для цього визначаємо молекулярну масу CuSO4∙5H2O за таблицею Менделєєва – Mr(CuSO4∙5H2O) = 63,5 + 32 + 16 ∙ 4 + 5(2∙1 + 16) = 249,5 г/моль.

За пропорцією розраховуємо кількість речовини, необхідної для приготування 0,1 молярного розчину:

1М – 249,5 г/моль;

0,1М – Х г/моль.

Х = 0,1 ∙ 249,5 / 1 = 24,95 г/моль

На технічних терезах зважуємо наважку CuSO4∙5H2O масою 24,95 г і переносимо у мірну колбу місткістю 1 дм3. Поступово додаємо дистильовану воду і ретельно перемішуємо до розчинення речовини. Після цього об’єм розчину доводимо водою до мітки і ретельно перемішуємо.

З цього розчину для побудови калібрувального графіка готуємо серію з п’яти розчинів з відомою концентрацією шляхом розведення. Для цього у мірні колби на 25 см3 вносимо такі об’єми вихідного розчину CuSO4∙5H2O, концентрація якого складає 0,1 моль/дм3: V1 = 2,5 см3; V2 = 5 см3, V3 = 12,5 см3, V4 = 17,5 см3, V5 = 20 см3. Доводимо дистильованою водою об’єм колб до мітки.

Розраховуємо концентрацію (C) кожного з п’яти отриманих розчинів за формулою:

С1V1=C2V2,

де С1= 0,1 – концентрація вихідного розчину CuSO4∙5H2O,

V– об’єм 0,1 М р-ну CuSO4∙5H2O, який було взято при приготуванні кожного з п’яти розчинів;

V2 = 25 см3 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.

Потім на ФЕК вимірюємо оптичну густину кожного отриманого розчину розведення. Для цього наливаємо розчин у кювету, тримаючи її за ребра і слідкуючи за тим, щоб на її поверхні не лишалось крапель води чи розчину або відбитків пальців, оскільки це буде формувати похибку вимірювання. Вставляємо кювету у вимірювальне гніздо. У гніздо порівняння встановлюємо таку ж кювету, заповнену дистильованою водою. Виставляємо світлофільтр та довжину хвилі. Ручка повинна знаходитись у положенні «вліво». Виставляємо прилад на «ноль», повертаючи маховики «грубо» і «точно» таким чином, щоб стрілка прийняла положення по шкалі на позначці «0». Далі переводимо ручку в положення «вправо» і визначаємо по шкалі оптичної густини значення, біля якого зупинилась стрілка. Воно і буде відповідати значенню оптичної густини розчину. Процедуру повторюємо для всіх зразків. Визначення потрібно проводити у порядку збільшення концентрації зразків – від першого до п’ятого.

Будуємо графічну залежність оптичної густини (Dі) розчину від його концентрації (C). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це концентрація розчинів, вісь Y – оптична густина. Відкладаємо п’ять точок з координатами (C; Dі) та з’єднуємо їх у графік прямолінійної залежності оптичної густини від концентрації.

Визначення початкової концентрації катіонів міді у стічній воді.

Вимірюємо оптичну густину розчину до очистки на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі λ = 670, чутливостість – 2.

Використовуючи калібрувальний графік визначаємо початкову концентрацію у стічній воді. Для цього з точки по вісі Y (значення Dі), яка відповідає виміряній оптичній густині стічної води, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з прямою графіка. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо концентрацію (Сп).

Проведення очистки стічної води в іонообмінні колонці.

Збираємо іонообмінну установку, заповнюємо її катіонітом універсальним КУ-2-8 невеликими порціями до потрібного об’єму.

Поступово заливаємо 300 см3 стічної води в іонообмінну колонку. Час перебування розчину у катіонообмінній установці 10 хв.

Далі відбираємо порцію очищеної води.

Визначення кінцевої концентрації катіонів міді у стічній воді та розрахунок ефективності очистки.

Вимірюємо оптичну густину розчину на фотоелектроколориметрі при вищевказаних параметрах. Використовуючи калібрувальний графік визначаємо концентрацію очищених стоків (Ск).

За визначеними концентраціями до очистки і після очистки розраховуємо ефективність очистки за формулою:

.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМетод іонного обміну представляє собою взаємодію

1іонів розчину з твердою фазою9, 10, 11, 12
2іонів розчину з рідкою фазою25
3іонів розчину з газоподібною фозаю25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, які здатні до обміну з електролітами, - це

1іоніти9, 10, 11, 12
2адсорбенти25
3флокулянти25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГлинисті мінерали (алюмосилікати), польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу представляють собою

1неорганічні природні іоніти9, 10, 11, 12
2органічні природні іоніти25
3неорганічні синтетичні іоніти25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуациисинтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, нікелю) представляють собою

1неорганічні штучні іоніти9, 10, 11, 12
2неорганічні природні іоніти25
3органічні синтетичні іоніти25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКам’яне вугілля, буре вугілля, торф, целюлоза представляють собою

1неорганічні штучні іоніти25
2органічні штучні іоніти25
3органічні природні іоніти13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВисокомолекулярні органічні сполуки - це

1органічні синтетичні іоніти13, 14, 15, 16
2органічні природні іоніти25
3неорганічін природні іоніти25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на такі групи:

1порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані, волокнисті13, 14, 15, 16
2пресовані, окатиші, борошноподібні25
3крупно-, середньо- та дрібнодисперсні25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииІоніти, що здатні до обміну катіонів, - це

1катіоніти13, 14, 15, 16
2аніоніти25
3амфоліти25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииІоніти, що здатні до обміну аніонів, - це

1катіоніти25
2аніоніти17, 18, 19, 20
3амфоліти25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииІоніти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів

1катіоніти25
2аніоніти25
3амфоліти17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗалежно від типу протиіонів __________ можуть бути у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах - виберіть пропущене слово

1катіоніти17, 18, 19, 20
2аніоніти25
3амфоліти25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗалежно від типу протиіонів __________ можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах - виберіть пропущене слово

1катіоніти25
2аніоніти17, 18, 19, 20
3амфоліти25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗалежно від типу протиіонів __________ можуть бути у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах - виберіть пропущене слово

1катіоніти25
2аніоніти25
3амфоліти21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть марку катіоніту сильнокислотного

1КУ21, 22, 23, 24
2КБ25
3КФ25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть марку катіоніту слабкокислотного

1КУ25
2КБ21, 22, 23, 24
3КФ25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть марку аніоніту високоосновного

1АВ21, 22, 23, 24
2АН25
3АНКБ25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть марку аніоніту слабкоосновного

1АВ25
2АН26
3АНКБ25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть марку поліамфоліту

1КБ25
2КФ25
3АНКФ26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииС1V1=C2V2 – вказана формула використовується для розрахунку

1ефективності очистки стічних вод25
2концентрацій у розчинах серії розведення26
3об’ємів стічних вод25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0261-03-024-00.gif
Текст к ситуации- вказана формула використовується для розрахунку

1ефективності очистки стічних вод26
2концентрацій у розчинах серії розведення25
3об’ємів стічних вод25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод.

Мета: Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою катіонітового фільтру .


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0261-03-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 Катіонова колонка;

2 Терези;

3 Фотоелектроколориметр (ФЕК);

4 Піпетки;

5 Мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3;

6 Хімічні склянки місткістю 200-400 см3;

7 Катіоніт марки КУ-2-8.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииПобудова калібрувального графіка.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииПриготування вихідного розчину концентрацією 0,1 моль/л.

Для цього визначаємо молекулярну масу CuSO4 ∙ 5H2O за таблицею Менделєєва – Mr(CuSO4 ∙ 5H2O) = 63,5 + 32 + 16 ∙ 4 + 5(2 ∙ 1 + 16) = 249,5 г/моль.

За пропорцією розраховуємо кількість речовини, необхідної для приготування 0,1 молярного розчину:

1М – 249,5 г/моль;

0,1М – Х г/моль.

Х = 0,1 ∙ 249,5 / 1 = 24,95 г/моль


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0261-03-031.mp4
Текст к ситуацииЗважуємо наважку CuSO4 ∙ 5H2O в кількості 24,95 г.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0261-03-032.mp4
Текст к ситуацииПереносимо наважку у мірну колбу місткістю 1 дм3. Поступово додаємо дистильовану воду і ретельно перемішуємо до розчинення наважки. Після цього об’єм розчину доводимо водою до мітки і ретельно перемішуємо.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0261-03-033.mp4
Текст к ситуацииЗ цього розчину для побудови калібрувального графіка готуємо серію з п’яти розчинів з відомою концентрацією шляхом розведення. Для цього у мірні колби на 25 см3 вносимо такі об’єми вихідного розчину CuSO4 ∙ 5H2O, концентрація якого складає 0,1 моль/л: V1 = 2,5 см3; V2 = 5 см3, V3 = 12,5 см3, V4 = 17,5 см3, V5 = 20 см3. Доводимо дистильованою водою об’єм колб до мітки.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Текст к ситуацииРозраховуємо концентрацію (C) кожного з п’яти отриманих розчинів за формулою:

С1V=CV2,

де С1= 0,1 – концентрація вихідного розчину CuSO4 ∙ 5H2O,

V – об’єм 0,1 М р-ну CuSO4 ∙ 5H2O, який було взяти при приготуванні кожного з п’яти розчинів;

V2 = 25 см3 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 1-го розчину дорівнює, моль/л, (оберіть правильну відповідь):

1C21=0,0136
2C21=0,01557
 
 • 36
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 2-го розчину дорівнює, моль/л, (оберіть правильну відповідь):

1C22=0,0237
2C22=0,2058
 
 • 37
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 3-го розчину дорівнює, моль/л, (оберіть правильну відповідь):

1C23=0,0538
2C23=0,0659
 
 • 38
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 4-го розчину дорівнює, моль/л, (оберіть правильну відповідь):

1C24=0,0739
2C24=0,01760
 
 • 39
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 5-го розчину дорівнює, моль/л, (оберіть правильну відповідь):

1C25=0,0840
2C25=0,00861
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0261-03-040.mp4
Текст к ситуацииПідготовка фотоелектроколориметра (ФЕК) до вимірювання.

Включити прибор. Прогріти його протягом 30 хв.

Виставити довжину хвилі λ = 670, чутливість – 2.

Наливаємо дистильовану воду у кювету до мітки та вставляємо її у гніздо порівняння. У положенні ручки «вліво» виставляємо шкалу оптичної густини на «ноль», користуючись маховиками «грубо», «точно». Наливати рідину в кювету потрібно обережно, тримаючи кювету за ребра і слідкуючи за тим, щоб на її поверхні не лишалось крапель води чи розчину або відбитків пальців, оскільки це буде формувати похибку вимірювання.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0261-03-041.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 1-го розчину.

Наливаємо в кювету 1-ий розчин. Вставляємо її в гніздо.

Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 1-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D1 = 0,0642
2D1 = 0,0862
 
 • 42
Иллюстрация к шагу0261-03-042.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 2-го розчину.

Наливаємо в кювету 2-ий розчин. Вставляємо її в гніздо.

Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 2-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D2 = 0,0843
2D2 = 0,08263
 
 • 43
Иллюстрация к шагу0261-03-043.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 3-го розчину.

Наливаємо в кювету 3-ий розчин. Вставляємо її в гніздо.

Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 3-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D3 = 0,2444
2D3 = 0,18664
 
 • 44
Иллюстрация к шагу0261-03-044.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 4-го розчину.

Наливаємо в кювету 4-ий розчин. Вставляємо її в гніздо.

Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 4-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D4 = 0,3345
2D4 = 0,25565
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0261-03-045.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 5-го розчину.

Наливаємо в кювету 5-ий розчин. Вставляємо її в гніздо.

Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 5-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D5 = 0,3646
2D5 = 0,2966
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0261-03-046-00.gif
Текст к ситуацииБудуємо графічну залежність оптичної густини (Dі) розчину від його концентрації (C). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це концентрація, вісь Y – оптична густина. Відкладаємо п’ять точок з координатами (C; Dі) та з’єднуємо їх у графік прямолінійної залежності оптичної густини від концентрації.

1Продовжити виконання лабораторної роботи47
 
 • 47
Иллюстрация к шагу0261-03-047.mp4
Текст к ситуацииВизначення концентрації стічної води до очистки.

Наливаємо в кювету стічну воду до очистки. Вставляємо кювету в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.


1Продовжити виконання лабораторної роботи48
 
 • 48
Иллюстрация к шагу0261-03-048.mp4
Текст к ситуацииОптична густина стічної води до очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).

1Дпоч.=0,2149
2Дпоч.=0,18867
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0261-03-049-00.gif
Текст к ситуацииВикористовуючи калібрувальний графік визначаємо початкову концентрацію у стічній воді. Для цього з точки по вісі Y (значення Dі), яка відповідає виміряній оптичній густині стічної води, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з прямою графіка. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо концентрацію (Сп).

1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0261-03-050.mp4
Текст к ситуацииПідготовка установки іонообмінної очистки до роботи.

Збираємо іонообмінну установку, заповнюємо її катіонітом універсальним КУ-2-8 невеликими порціями до потрібного об’єму.

Поступово заливаємо 300 см3 стічної води в іонообмінну колонку. Час перебування розчину у катіонообмінній установці 10 хв.


1Продовжити виконання лабораторної роботи51
 
 • 51
Иллюстрация к шагу0261-03-051.mp4
Текст к ситуацииПроводимо вимірювання концентрації стічної води після очистки.

Відбираємо порцію очищеної води. Наливаємо в кювету очищену стічну воду. Вставляємо кювету в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають дистильованою водою.


1Продовжити виконання лабораторної роботи52
 
 • 52
Иллюстрация к шагу0261-03-052.mp4
Текст к ситуацииОптична густина стічної води після очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).

1Дкін.=0,02553
2Дкін.=0,10968
 
 • 53
Текст к ситуацииВикористовуючи калібрувальний графік визначаємо кінцеву концентрацію у стічній воді (Скін.).

1Продовжити виконання лабораторної роботи54
 
 • 54
Текст к ситуацииЗа визначеними концентраціями розраховуємо ефективність іонообмінної очистки по катіону міді (ŋ, %) очистки згідно формули:

ŋ=(Cпоч. - Cкін.) ∙ 100 / Cпоч.


1ŋ=89 %55
2ŋ=99 %40
 
 • 55
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та і відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


1Продовжити виконання лабораторної роботи56
 
 • 56
Текст к ситуацииОформіть протокол та видішліть його викладачу.

Лабораторна робота №1

Тема роботи. Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод.

Мета роботи: вилучення іонів двох-, трьохвалентних металів за допомогою катіонітового фільтра.

Матеріали, реактиви, устаткування: катіонітова колона, технічні терези, ФЕК, мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3, піпетки, хімічні склянки місткістю 200 – 400 см3, катіоніт марки КУ-2-8.

Обробка результатів

1. Результати для побудови калібрувального графіка занести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Значення концентрацій розчинів і їхніх оптичних густин для побудови каліброваного графіка


з/п
Об’єм розчину
розведення V1і, мл

Оптична густина
розчину Di

Концентрація катіонів
міді у розчині,
С2і, моль/л
1.2,5  
2.5,0  
3.12,5  
4.17,5  
5.20,0  

2. Побудувати калібрувальний графік, за отриманими Вами в процесі виконання роботи точками.

3. За визначеними концентраціями катіонів міді у стічній воді до очистки і після розрахувати ефективність очистки, використовуючи формулу:

;

4. Результати проведення іонообмінної очистки стічної води занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати проведення очистки стічної води

Оптична густина до очистки, DКонцентрація Сcu2+
до очистки,
моль/л
Оптична густина після очистки, DКонцентрація Сcu2+
після очистки,
моль/л
Час
іонного
обміну, хв.
Ефективність
очистки,
ŋ, %
      

5. Зробити висновок про ефективність методу для даного забруднювача.


 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 67
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи48
 
 • 68
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Одним із типових процесів технології водоочищення і водопідготовки є іонний обмін, який здійснюється із застосуванням іонообмінних матеріалів (іонітів).

Метод іонного обміну представляє собою взаємодію розчину з твердою фазою-іонітом, що має властивості обмінювати іони, які містяться в ньому, на іоні, що знаходяться у водному розчині.

Іоніти – це нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, здатні до іонізації та обміну з електролітами. Багато іонітів існують у природному вигляді (цеоліт, алюмосилікат) та більшу частину їх отримують синтетичним шляхом.

За природою іоніти поділяють на неорганічні (мінеральні) і органічні, природні і штучні (синтетичні). До неорганічних природних іонітів належать природні цеоліти, глинисті мінерали (алюмосилікати), в тому числі бентонітові глини, глауконіт, вермикуліт, польові шпати, фельдшпатоїди, слюди, оксиди, фосфати і силікати металів (титану, кальцію, цирконію та ін.), рудні мінерали змінного складу. До неорганічних штучних іонітів відносять синтетичні цеоліти, важкорозчинні солі гетерополікислот, фероціаніди, фосфати, гідрооксиди, оксиди, сульфіди металів (цирконію, алюмінію, феруми, титану, ніколу та ін.).

До органічних природних іонообмінних матеріалів належать кам’яне вугілля і буре вугілля, торф, целюлоза. Синтетичні органічні іоніти є високомолекулярними органічними сполуками, які спрямовано синтезовані, мають сталий склад і властивості, що відтворюються в результаті різних технологічних операцій. Для них характерна висока здатність до обміну іонами, хімічна стійкість і механічна міцність. Синтетичні іоніти знайшли найбільш широке застосування в технології водопідготовки і водоочищення.

За зовнішнім виглядом і ступенем дисперсності іоніти поділяють на порошкоподібні, зернисті, гранульовані, формовані і волокнисті.

За типом і знаком протиіонів іоніти поділяють на: а) катіоніти, що здатні до обміну катіонів; б) аніоніти, що здатні до обміну аніонів; в) амфоліти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів.

Катіоніти залежно від типу протиіонів можуть перебувати у водневій (Н-формі), сольовій ( натрієвій, кальцієвій, тощо) і змішаній формах.

Аніоніти можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах.

Амфоліти бувають у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах.

Іоніти, маркують так КУ (катіоніт універсальний) – сильнокислотний катіоніт; КБ (катіоніт буферний) – слабкокислотний катіоніт; КФ – катіоніт фосфатний; АВ – аніоніт високоосновний; АН – аніоніт слабкоосновний; АНКБ – аніоніт слабкоосновний, катіоніт буферний (поліамфоліт), який містить слабкоосновні і слабкокислотні групи; АНКФ – поліамфоліт, який містить слабкоосновні і фосфатні групи і тощо.

Для завантаження Н-катіонітових фільтрів при очищенні стічних вод на даний час переважно використовують катіоніти КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В якості слабо основних аніонітів можуть використовуватися: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, сильно основні аніоніти АВ-17-8, АВ-29-12П.

Регенерація іонообмінних смол полягає у відновленні початкової іонної форми смоли.


1Продовжити виконання лабораторної роботи52