Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

261. Техноекологія

4. Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод

Автор: Міронова Н.Г.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0261-04-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Адсорбційне очищення базується на властивостях деяких твердих тіл з ультрамікроскопічною структурою (адсорбентів) селективно вилучати і концентрувати на своїй поверхні окремі компоненти розчинів.

Адсорбційний метод очищення широко застосовують для глибокої очистки стічних вод від розчинених органічних речовин (фенолів, гербіцидів, пестицидів, ароматичних нітросполук, ПАР, барвників).

Переваги методу: висока ефективність (80 – 95 %), можливість очистки стічних вод, які містять декілька речовин, а також рекуперації цих речовин.

Адсорбційна очистка води може бути регенеративною, тобто з вилученням забруднюючих речовин із адсорбенту з наступною їх утилізацією, та деструктивною, при якій вилучені із стічних вод речовини знешкоджуються разом з адсорбентом.

Ефективність адсорбційної очистки залежить від хімічної природи адсорбенту, величини адсорбційної поверхні та її доступності, від хімічного складу речовини та її стану в розчині.

Залежно від характеру адсорбційної взаємодії адсорбату (речовини, що поглинається) та адсорбенту (речовина, що поглинає) розрізняють фізичну адсорбцію, активовану адсорбцію і хемосорбцію.

Фізична адсорбція зумовлена силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер-Ваальса, не специфічна, повністю зворотня, протікає з великою швидкістю і має відносно низьку теплоту адсорбції – від кількох кДж до кількох десятків кДж на моль адсорбату. Фізична адсорбція характерна для речовин, що адсорбуються з парогазової фази. У разі адсорбції з розчинів цей процес ускладнюється фізико-хімічною взаємодією адсорбату, адсорбтиву (поглинена речовина) та адсорбенту.

Активована адсорбція характерна тим, що взаємодія адсорбату та адсорбенту відбувається з утворенням поверхневої сполуки особливого виду, а молекули адсорбенту, які взаємодіють з молекулами адсорбату (адсорбтиву), залишаються в кристалічних гратках адсорбенту. Активована адсорбція специфічна, необоротна, відбувається повільно, з підвищенням температури швидкість адсорбції помітно зростає, і для неї характерна велика теплота адсорбції – до декількох сотень кілоджоулів на 1 моль адсорбату.

Хемосорбція – це хімічна реакція, що відбувається на поверхні адсорбенту і супроводжується вивільненням теплоти, еквівалентної теплоті хімічної реакції.

Найчастіше для глибокого очищення стічних вод від органічних речовин застосовують процес фізичної адсорбції на вуглецевих сорбентах. Це зумовлено тим, що енергія вандерваальсової взаємодії молекул органічних речовин з атомами Карбону, які утворюють поверхню вуглецевих тіл, набагато більша, ніж енергія взаємодії цих атомів з молекулами води.

За характером пористості адсорбенти поділяють на чотири типи (за А.В. Кисельовим): непористі, однорідно-великопористі, однорідно-дрібнопористі і неоднорідно-пористі.

Пори вуглецевих сорбентів (за М.М. Дубініним) за величиною їх ефективного радіуса (ефективний радіус – це подвійне відношення площі нормального перерізу пори до її периметра) поділяють на такі групи:

- макропори - мають ефективний радіус , який перевищує 100 нм;

- перехідні пори - мають ефективний радіус від 15-16 нм до 100 нм;

- мікропори мають ефективний радіус менше 1,5 нм;

- субмікропори мають ефективний радіус менше 0,7 нм;

- супермікропори мають ефективний радіус до 0,7 нм.

Структура адсорбенту значною мірою визначає його питому витрату під час адсорбції розчинених речовин. Економічність адсорбційної технології повинна підвищуватись обґрунтованим вибором адсорбенту, оскільки витрати на адсорбційні матеріали займають найбільшу частину питомих витрат при використанні даного методу.

Порядок виконання роботи

Виконання роботи полягає в проведенні очищення стічної води від органічного барвника (метиленового синього) адсорбційним методом і визначенні ефективності даного методу.

Робота складається з декількох стадій.

Перша стадія – побудова калібрувального графіка для визначення концентрації барвника на фотоелектроколориметрі (ФЕК).

Друга – визначення початкової концентрації барвника у стічній воді.

Третя – проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці.

Четверта – визначення кінцевої концентрації барвника у стічній воді та розрахунок ефективності очистки.

Побудова каліброваного графіка

Для побудови калібрувального графіка необхідно приготувати вихідний розчин концентрацією 0,5 г/дм3. Для цього на технічних терезах зважуємо наважку барвника в кількості 500 мг і переносимо у мірну колбу місткістю 1 дм3, розчиняючи спочатку в невеликій кількості дистильованої води. Потім доводимо водою вміст колби до мітки і ретельно перемішуємо. З цього розчину готуємо серію розчинів з чотирьох зразків для побудови каліброваного графіка шляхом розведення. Для цього у мірні колби на 25 см3 вносимо такі об’єми вихідного розчину барвника, концентрація якого складає 0,5 г/ дм3: V1 = 5 см3; V2 = 10 см3, V3 = 15 см3, V4 = 20 см3. Доводимо дистильованою водою об’єм колб до мітки.

Розраховуємо концентрацію (C) кожного з чотирьох отриманих розчинів за формулою:

С1V=CV2,

де С1= 0,5 – концентрація вихідного розчину барвника,

V– об’єм розчину барвника, який було взято при приготуванні кожного з п’яти розчинів;

V2 = 25 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.

C – концентрація розчинів, які отримано для побудови калібрувального графіка.

Потім на ФЕК вимірюємо оптичну густину кожного отриманого розчину розведення. Для цього наливаємо розчин у кювету, тримаючи її за ребра і слідкуючи за тим, щоб на її поверхні не лишалось крапель води чи розчину або відбитків пальців, оскільки це буде формувати похибку вимірювання. Вставляємо кювету у вимірювальне гніздо. У гніздо порівняння встановлюємо таку ж кювету, заповнену дистильованою водою. Виставляємо світлофільтр та довжину хвилі. Ручка повинна знаходитись у положенні «вліво». Виставляємо прилад на «ноль», повертаючи маховики «грубо» і «точно» таким чином, щоб стрілка прийняла положення по шкалі на позначці «0». Далі переводимо ручку в положення «вправо» і визначаємо по шкалі оптичної густини значення, біля якого зупинилась стрілка. Воно і буде відповідати значенню оптичної густини розчину. Процедуру повторюємо для всіх зразків. Визначення потрібно проводити у порядку збільшення концентрації зразків – від першого до четвертого.

Будуємо графічну залежність оптичної густини (Dі) розчину від його концентрації (C). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це концентрація розчинів, вісь Y – оптична густина. Відкладаємо чотири точки з координатами (C; Dі) та з’єднуємо їх у графік прямолінійної залежності оптичної густини від концентрації.

Визначення початкової концентрації барвника у стічній воді.

Вимірюємо оптичну густину розчину до очистки на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі λ = 750 нм, чутливості – 2. Використовуючи калібрувальний графік визначаємо початкову концентрацію у стічній воді. Для цього з точки по вісі Y (значення Dі), яка відповідає виміряній оптичній густині стічної води, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з прямою графіка. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо концентрацію (Сп).

Проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці.

Збираємо адсорбційну установку, заповнюємо її активованим вугіллям невеликими порціями до потрібного об’єму. Поступово заливаємо 300 см3 стічної води. Час перебування розчину в адсорбційній установці – 10 хв.

Далі відбираємо порцію очищеної води.

Визначення кінцевої концентрації барвника у стічній воді та розрахунок ефективності очистки.

Вимірюємо оптичну густину розчину на фотоелектроколориметрі після очистки. Використовуючи калібрувальний графік визначаємо концентрацію очищених стоків (Ск).

За визначеними концентраціями до очистки і після очистки розраховуємо ефективність очистки за формулою:


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування.

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМетод очищення, що базується на властивостях деяких твердих тіл з ультрамікроскопічною структурою селективно вилучати і концентрувати на своїй поверхні окремі компоненти розчинів, називається

1адсорбція9, 10, 11, 12
2іонний обмін25
3фільтрація25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть переваги методу адсорбції

1селективна очистка стічних вод, які містять декілька речовин, з можливістю їх рекуперації9, 10, 11, 12
2невелика вартість адсорбенту25
3висока ефективність мембранних елементів25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАдсорбційний метод очищення широко застосовують для

1глибокої очистки стічних вод від розчинених органічних речовин9, 10, 11, 12
2глибокої очистки стічних вод від нерозчинених органічних речовин25
3глибокої очистки стічних вод від нерозчинених неорганічних речовин25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть чинник, що впливає на ефективність адсорбційної очистки

1хімічна природа адсорбенту9, 10, 11, 12
2витрата електроенергії25
3витрата стічних вод25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРегенеративна адсорбційна очистка стічної води супроводжується

1утворенням шламів25
2знешкодженням вилучених із стічних вод забруднювачів разом з адсорбентом25
3вилученням забруднюючих речовин із адсорбенту з наступною їх утилізацією13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДеструктивна адсорбційна очистка стічної води супроводжується

1знешкодженням вилучених із стічних вод забруднювачів разом з адсорбентом13, 14, 15, 16
2утворенням шламів25
3вилученням забруднюючих речовин із адсорбенту з наступною їх утилізацією25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФізична адсорбція – це вид адсорбції, зумовлений

1силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер-Ваальса13, 14, 15, 16
2утворенням поверхневої сполуки особливого виду25
3хімічною реакцією, що відбувається на поверхні адсорбенту25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАктивована адсорбція – це вид адсорбції, зумовлений

1утворенням поверхневої сполуки особливого виду13, 14, 15, 16
2силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер- Ваальса25
3хімічною реакцією, що відбувається на поверхні адсорбенту25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииХемосорбція – це вид адсорбції, зумовлений

1хімічною реакцією, що відбувається на поверхні адсорбенту17, 18, 19, 20
2силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер- Ваальса25
3утворенням поверхневої сполуки особливого виду25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАдсорбенти поділяють на чотири типи (непористі, однорідно-великопористі, однорідно-дрібнопористі і неоднорідно-пористі) за показником (виберіть правильну назву показника):

1гідравлічна крупність25
2лінійність25
3характер пористості17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПори вуглецевих адсорбентів (за М.М. Дубініним) поділяють на макропори, перехідні пори, мікропори, субмікропори і супермікропори згідно показника (виберіть правильну назву показника):

1величина ефективного радіуса пор17, 18, 19, 20
2величина радіуса пор25
3величина ефективного діаметра пор25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНайчастіше для глибокого очищення стічних вод від органічних речовин застосовують процес

1фізичної адсорбції17, 18, 19, 20
2хемосорбції25
3активованої адсорбції25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть другу стадію виконання лабораторної роботи

1побудова калібрувального графіка для визначення концентрації барвника на ФЕК25
2визначення початкової концентрації барвника у стічній воді21, 22, 23, 24
3проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці25
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть третю стадію виконання лабораторної роботи

1побудова калібрувального графіка для визначення концентрації барвника на ФЕК25
2визначення початкової концентрації барвника у стічній воді25
3проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці21, 22, 23, 24
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть четверту стадію виконання лабораторної роботи

1проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці25
2визначення кінцевої концентрації барвника у стічній воді та розрахунок ефективності очистки21, 22, 23, 24
3визначення початкової концентрації барвника у стічній воді25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиберіть першу стадію виконання лабораторної роботи

1побудова калібрувального графіка для визначення концентрації барвника на фотоелектроколориметрі (ФЕК)21, 22, 23, 24
2визначення початкової концентрації барвника у стічній воді25
3проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густину розчину з барвником на фотоелектроколориметрі здійснюється при чутливості

1125
2226
3325
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густину розчину з барвником на фотоелектроколориметрі здійснюється при довжині хвилі

1λ = 850 нм25
2λ = 800 нм25
3λ = 750 нм26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииС1V1=C2V2 – вказана формула використовується для розрахунку

1ефективності очистки стічних вод25
2концентрацій у розчинах серії розведення26
3об’ємів стічних вод25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0261-04-024-00.gif
Текст к ситуацииВказана формула використовується для розрахунку

1ефективності очистки стічних вод26
2концентрацій у розчинах серії розведення25
3об’ємів стічних вод25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Вивчення адсорбційного способу очищення стічних вод.

Мета: вивчити процеси очистки стічних вод від органічних барвників (на прикладі метиленового синього) за допомогою адсорбційного фільтра.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0261-04-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування.

1 Адсорбційна колонка.
2 Терези.
3 Фотоелектроколориметр (ФЕК).
4 Піпетки.
5 Мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3.
6 Хімічні склянки місткістю 200-400 см3.
7 Активоване вугілля.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииПобудова калібрувального графіка.

Етап лабораторної роботи, що передбачає побудову калібрувального графіка, включає такі стадії:

1. Приготування вихідного розчину з відомою концентрацією барвника (0,5 г/л).

2. Приготування серії розведення з чотирьох розчинів з вихідного розчину та розрахунок отриманих концентрацій розчинів.

3. Визначення оптичної густини кожного розчину з відомою концентрацією.

4. Побудова графіка залежності концентрації від оптичної густини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииПриготування вихідного розчину концентрацією 0,5 г/л.

В даній лабораторній роботі в якості органічного забруднювача модельної стічної води використано барвник метиленовий синій.

Для приготування розчину з відомою концентрацією слід використовувати мірний посуд – мірну колбу місткістю 1 дм3.


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0261-04-031.mp4
Текст к ситуацииНа технічних терезах зважуємо наважку барвника в кількості 500 мг.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0261-04-032.mp4
Текст к ситуацииПереносимо наважку у мірну колбу місткістю 1 дм3. Поступово додаємо дистильовану воду і ретельно перемішуємо до розчинення наважки. Після цього об’єм розчину доводимо водою до мітки і ретельно перемішуємо. Одержуємо вихідний розчин барвника з концентрацією 0,5 г/дм3.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0261-04-033.mp4
Текст к ситуацииЗ цього розчину для побудови калібрувального графіка готуємо серію з чотирьох розчинів з відомою концентрацією шляхом розведення. Для цього у мірні колби на 25 см3 вносимо такі об’єми вихідного розчину барвника концентрацією 0,5 г/л: V1 = 5 см3; V2 = 10 см3, V3 = 15 см3, V4 = 20 см3. Доводимо дистильованою водою об’єм колб до мітки.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Текст к ситуацииРозраховуємо концентрацію (C) кожного з чотирьох отриманих розчинів за формулою:

С1V=CV2,

де С1= 0,5 – концентрація вихідного розчину барвника;
V – об’єм розчину барвника, який було взято при приготуванні кожного з чотирьох розчинів;
V2 = 25 см3 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 1-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):

1C21=0,136
2C21=0,0155
 
 • 36
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 2-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):

1C22=0,237
2C22=0,0256
 
 • 37
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 3-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):

1C23=0,338
2C23=0,0357
 
 • 38
Текст к ситуацииРозрахункова концентрація 4-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):

1C24=0,439
2C24=0,0458
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0261-04-039.mp4
Текст к ситуацииПідготовка фотоелектроколориметра (ФЕК) до вимірювання.

Включити прибор. Прогріти його протягом 30 хв.

Виставити довжину хвилі λ = 750 нм, чутливість – 2.

Наливаємо дистильовану воду у кювету до мітки та вставляємо її у гніздо порівняння. У положенні ручки «вліво» виставляємо шкалу оптичної густини на «ноль», користуючись маховиками «грубо», «точно». Наливати рідину в кювету потрібно обережно, тримаючи кювету за ребра і слідкуючи за тим, щоб на її поверхні не лишалось крапель води чи розчину або відбитків пальців, оскільки це буде формувати похибку вимірювання.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0261-04-040.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 1-го розчину.

Наливаємо в кювету 1-ий розчин. Вставляємо її в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 1-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D1 = 0,1541
2D1 = 0,01559
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0261-04-041.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 2-го розчину.

Наливаємо в кювету 2-ий розчин. Вставляємо її в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 2-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D2 = 0,2142
2D2 = 0,02160
 
 • 42
Иллюстрация к шагу0261-04-042.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 3-го розчину.

Наливаємо в кювету 3-ий розчин. Вставляємо її в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 3-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D3 = 0,2843
2D3 = 0,02861
 
 • 43
Иллюстрация к шагу0261-04-043.mp4
Текст к ситуацииВимірювання оптичної густини 4-го розчину.

Наливаємо в кювету 4-ий розчин. Вставляємо її в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.

Оптична густина 4-го розчину дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).


1D4 = 0,4144
2D4 = 0,04362
 
 • 44
Иллюстрация к шагу0261-04-044-00.gif
Текст к ситуацииБудуємо графічну залежність оптичної густини (Dі) розчину від його концентрації (C). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це концентрація, вісь Y – оптична густина. Відкладаємо чотири точки з координатами (C; Dі) та з’єднуємо їх у графік прямолінійної залежності оптичної густини від концентрації.

1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0261-04-045.mp4
Текст к ситуацииВизначення концентрації стічної води до очистки.

Наливаємо в кювету стічну воду до очистки. Вставляємо кювету в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають спочатку дистильованою водою, а потім наступним розчином, який буде вимірюватись.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0261-04-046.mp4
Текст к ситуацииОптична густина стічної води до очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).

1Дпоч.=0,2747
2Дпоч.=0,2863
 
 • 47
Иллюстрация к шагу0261-04-047-00.gif
Текст к ситуацииВикористовуючи калібрувальний графік визначаємо початкову концентрацію у стічній воді. Для цього з точки по вісі Y (значення Dі), яка відповідає виміряній оптичній густині стічної води, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з прямою графіка. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо концентрацію (Сп).

1Продовжити виконання лабораторної роботи48
 
 • 48
Иллюстрация к шагу0261-04-048.mp4
Текст к ситуацииЗбираємо адсорбційну установку, заповнюємо її активованим вугіллям невеликими порціями до потрібного об’єму. Поступово заливаємо 300 см3 стічної води. Час перебування розчину в адсорбційній установці – 10 хв.

Далі відбираємо порцію очищеної води.


1Продовжити виконання лабораторної роботи49
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0261-04-049.mp4
Текст к ситуацииПроводимо вимірювання оптичної густини стічної води після очистки.

Наливаємо в кювету очищену стічну воду. Вставляємо кювету в гніздо. Переводимо ручку з положення «вліво» в положення «вправо» і визначаємо оптичну густину по шкалі, звертаючи увагу на ціну поділки. Визначення проводиться тричі. Після вимірювання розчин виливають. Кювету промивають дистильованою водою.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0261-04-050.mp4
Текст к ситуацииОптична густина стічної води після очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).

1Дкін.=0,00551
2Дкін.=0,00964
 
 • 51
Текст к ситуацииВикористовуючи калібрувальний графік визначаємо кінцеву концентрацію у стічній воді (Скін.).

1Продовжити виконання лабораторної роботи52
 
 • 52
Текст к ситуацииЗа визначеними концентраціями розраховуємо ефективність адсорбційної очистки по барвнику метиленового синього (ŋ, %) очистки згідно формули:

ŋ=(Cпоч. - Cкін.)∙100 / Cпоч.


1ŋ=9853
2ŋ=8865
 
 • 53
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


1Продовжити виконання лабораторної роботи54
 
 • 54
Текст к ситуацииОформіть протокол та видішліть його викладачу.

Лабораторна робота №2

Тема роботи. Вивчення адсорбційного способу очищення стічних вод.

Мета роботи: вивчити процеси очистки стічних вод від органічних барвників (на прикладі метиленового синього) за допомогою адсорбційного фільтра.

Матеріали, реактиви, устаткування: адсорбційна колона, технічні терези, ФЕК, мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3, піпетки, хімічні склянки місткістю 200 – 400 см3, активоване вугілля.

Обробка результатів

1. Результати для побудови калібрувального графіка занести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Значення концентрацій розчинів і їхніх оптичних густин для побудови каліброваного графіка

з/п

Об’єм розчину

розведення V1і, мл

Оптична густина розчину Di

Концентрація барвників у розчині,

С2і, г/л

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

2. Побудувати калібрувальний графік, за отриманими Вами в процесі виконання роботи точками.

3. За визначеними концентраціями барвника у стічній воді до очистки і після розрахувати ефективність очистки, використовуючи формулу:

;

4. Результати проведення адсорбційної очистки стічної води занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати проведення очистки стічної води

Оптична густина до очистки, DКонцентрація барвника до очистки,

г/л

Оптична густина після очистки, DКонцентрація барвника після очистки,

г/л

Час

адсорбції, хв.

Ефективність

очистки,

ŋ, %

      

5. Зробити висновок про ефективність методу для даного забруднювача.


 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи52