Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

265. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

1. Визначення приземної концентрації забруднюючих речовин , створеної викидами від одного джерела

Автор: Матеюк О.П.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0265-01-001.mp4
Текст к ситуации

Вступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Аналіз розсіювання в атмосфері шкідливих речовин нагрітих промислових викидів є одним з основних завдань екологічної служби підприємства. Для оцінки заходів для захисту атмосфери проводять порівняння очікуваних приземних концентрацій шкідливих речовин в повітрі (у шарі заввишки до двох метрів) з їх гранично допустимою концентрацією (ГДК). При цьому концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати ГДК.

Основним документом, що регламентує розрахунок розсіювання і визначення приземних концентрацій викидів промислових підприємств, є «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. ОНД-86».

Гранично допустима концентрація (ГДК)– така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму (в мг на 1 м3повітря, 1 л рідини чи 1 кг твердої речовини) окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь.

Максимально разова концентрація (ГДКмр)– це найвище значення забруднюючих речовин у повітрі (мг/м3), отримане завдяки аналізу багаторазово відібраних проб; встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень. Поняття ГДКмр використовується при встановленні науково-технічних нормативів обсягів викидів (гранично допустимих викидів – ГДВ) забруднюючих речовин. В результаті розсіювання шкідливих домішок у повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємства концентрація шкідливої речовини в будь-який момент часу не повинна перевищувати ГДКмр.

Рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств визначається за максимальною розрахованою величиною приземної концентрації шкідливих речовин m, мг/м³), яка може встановлюватись на деякій відстані від джерела викиду (Х, м) і відповідає найбільш несприятливим метеорологічним умовам (НМУ), тобто коли швидкість повітря досягає небезпечного значення.

Максимальна концентрація домішок у приземному шарі атмосфери прямо пропорційна продуктивності джерела (масі шкідливих речовин, які викидаються за одиницю часу) і обернено пропорційна квадрату його висоти над землею. Концентрація забруднень у повітрі біля земної поверхні, обумовлена викидами промислових підприємств, не є постійною в часі та змінюється залежно від метеорологічних умов, рельєфу місцевості, характеру викиду (температури газоповітряної суміші (ГПС), висоти джерела викиду, витрати ГПС).

У промислових викидах з низьких джерел (заводських труб) найбільше забруднення спостерігається при слабких вітрах в межах 0...1 м/с. У викидах з високих джерел максимальні концентрації забруднення спостерігаються при швидкостях вітру в межах 3...6 м/с залежно від швидкості виходу газоповітряної суміші з отвору джерела.

Для того щоб концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала гранично допустиму максимальну разову концентрацію, викиди ГПС піддаються розсіюванню в атмосфері через високі труби. Технологічні гази і вентиляційне повітря після виходу з труб або вентиляційних отворів, підкоряються законам турбулентної дифузії. На рис. 1 показаний розподіл концентрації шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду.

Рисунок 1 – Схема розподіл концентрації шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду

У міру видалення від труби у напрямі поширення промислових викидів можна умовно виділити три зони забруднення атмосфери :

1) зона перекиду факела викиду, яка характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі;

2) зона задимлення із максимальним вмістом шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери;

3) зона поступового зниження рівня забруднення.

Зона задимлення найбільш небезпечна для населення і має бути виключена із селітебної забудови. Розміри цієї зони залежно від метеорологічних умов знаходяться в межах 10..40 висот труби.

Залежно від розташування та організації викидів джерела забруднення повітряного простору підрозділяють на затінені і незатінені, лінійні і точкові. Точкові джерела використовують тоді, коли забруднення, що видаляються, зосереджені в одному місці (викидні труби, шахти, дахові вентилятори тощо). Шкідливі речовини, що виділяються з них, при розсіюванні не накладаються одне на одне на відстані двох висот будівлі Нб (із завітреного боку). Лінійні джерела мають значну протяжність у напрямі, перпендикулярному до вітру (аераційні ліхтарі, відкриті вікна, близько розташовані витяжні шахти дахові вентилятори). Незатінені, або високі джерела вільно розташовані у недеформованому потоці вітру (високі труби, а також точкові джерела, що видаляють забруднення на висоту, що перевищує 2,5 Нб). Затінені, або низькі джерела розташовані в зоні підпору або аеродинамічної тіні, що утворюється на будівлі або за нею (в результаті обдування її вітром) на висоті h < 2,5 Нб. В залежності від висоти (Н) джерела викиду забруднюючих речовин поділяють на чотири види: високі джерела (Н =50 м); середні (Н = 10…50 м); низькі (Н = 2…10 м); наземні (Н =2 м).

Рельєф місцевості відіграє велику роль при розсіюванні шкідливих викидів. Навіть при наявності на місцевості порівняно невисоких підвищень вони суттєво змінюють мікроклімат та характер розсіювання забруднюючих речовин. На пересічній місцевості розповсюдження шкідливих домішок носить нерівномірний характер і в понижених місцях утворюються зони, які погано провітрюються, в них значно вища концентрація шкідливих речовин.

Метеорологічні умови мають суттєвий вплив на переміщення і розсіювання природних мас в атмосфері. Найбільший вплив здійснюють режим вітру і температури (температурна стратифікація), сонячна радіація.

Напрямок та сила вітрових потоків може по різному впливати на процес розсіювання домішок в залежності від типу джерела і характеристики викидів. Якщо вихідні гази перегріті відносно навколишнього повітря, то вони наділенні початковою висотою підйому. В зв’язку з цим поблизу джерела створюється поле вертикальних швидкостей, які сприяють підніманню факелу і переносу домішок вверх. Це підняття обумовлює зменшення концентрації домішок при землі. Концентрація зменшується і при дуже сильних вітрах, однак це відбувається за рахунок швидкого переносу домішок у горизонтальному напрямку. У результаті найбільші концентрації домішок у приземному шарі формуються при деякій швидкості, що називають «небезпечною».

Якщо температура навколишнього повітря знижується з висотою, нагріті струмені повітря піднімаються нагору (конвекція), а холодні опускаються. Такі умови називаються конвективними.

Якщо вертикальний градієнт температури буде негативним (температура зростає з висотою), то потік, що піднімається вертикально стає холоднішим від навколишніх мас і його рух згасає. Такі умови називаються інверсійними. В інверсійних умовах ослаблюється турбулентний потік, який призводить до погіршення розсіювання промислових викидів і накопичення шкідливих речовин в приземному шарі.

Сонячна радіація обумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто більш токсичними властивостями, ніж речовини, що надходять від джерел викидів.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГранично допустима концентрація - це

1така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь9, 10, 11, 12
2така кількість шкідливої речовини, яка встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень25
3така кількість шкідливої речовини, яка при щоденному 8-годинному перебуванні на робочому місці протягом усього робочого стану не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗона перекиду факела викиду характеризується:

1невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі9, 10, 11, 12
2мінімальним вмістом шкідливих в приземному шарі25
3максимальним вмістом шкідливих в приземному шарі25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі метеорологічні умови мають суттєвий вплив на переміщення і розсіювання природних мас в атмосфері:

1режим вітру та температура9, 10, 11, 12
2вологість та сонячна радіація25
3тиск та опади25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть умови, за яких температура навколишнього повітря знижується з висотою, при цьому нагріті струмені повітря піднімаються нагору, а холодні опускаються:

1конвективні9, 10, 11, 12
2інверсійні25
3конверсійні25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОдиниці вимірювання максимально разової концентрації:

1мг/л25
2мг/с25
3мг/м313, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДжерела викидів, через які забруднюючі речовини надходять у певному зосередженому місці - це

1точкові13, 14, 15, 16
2лінійні25
3незатінені25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі значення концентрацій є характерними для пересічної місцевості, в понижених місцях, тобто зонах, які погано провітрюються:

1максимальні13, 14, 15, 16
2мінімальні25
3на рівні ГДК25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКонцентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі визначаються у приземному шарі на висоті:

1до двох метрів13, 14, 15, 16
2до одного метра25
3до трьох метрів25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПротягом якого періоду максимальна разова концентрація не повинна викликати небажаних реакцій організму:

1доби25
2до 20 хв17, 18, 19, 20
3до 8 год25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка із зон розподілу концентрацій шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду характеризується максимальним вмістом шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери:

1зона перекиду факела викиду25
2зона поступового зниження рівня забруднення25
3зона задимлення17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть умови, за яких температура зростає з висотою, а потік, що піднімається вертикально стає холоднішим від навколишніх мас і його рух згасає:

1інверсійні17, 18, 19, 20
2конвективні25
3конверсійні25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть висоту, яка характерна для низьких джерел викидів забруднюючих речовин:

1від 10 м до 20 м25
2від 2 м до 10 м17, 18, 19, 20
3від 10 м до 50 м25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть, як залежить максимальна концентрація домішок у приземному шарі атмосфери від продуктивності джерела та його висоти:

1прямо пропорційна продуктивності джерела і його висоті над землею25
2обернено пропорційна продуктивності джерела і прямо пропорційна квадрату його висоти25
3прямо пропорційна продуктивності джерела і обернено пропорційна квадрату його висоти над землею21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть розміри зони задимлення:

1в межах 10..40 Н21, 22, 23, 24
2в межах 10..20 Н25
3в межах 4..20 Н25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть до якого типу джерел викидів відносять аераційні ліхтарі та відкриті вікна:

1точкові25
2лінійні21, 22, 23, 24
3незатінені25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть умови, за яких послаблюється турбулентний потік, що призводить до погіршення розсіювання промислових викидів і накопичення шкідливих речовин у приземному шарі:

1інверсійні21, 22, 23, 24
2конверсійні25
3конвективні25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть чинник, який обумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто більш токсичними властивостями, ніж речовини, що надходять від джерел викидів:

1вітер25
2сонячна радіація26
3рельєф25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого виду відносять джерела із висотою від 10 м до 50 м:

1високі25
2низькі25
3середні26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких значеннях вітру у промислових викидах з низьких джерел спостерігається найбільше забруднення

1в межах 3...6 м/с25
2в межах 0...1 м/с26
3в межах 0...3 м/с25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких значеннях вітру спостерігаються максимальні концентрації забруднення з високих джерел викидів:

1в межах 3...6 м/с26
2в межах 6...8 м/с25
3в межах 0...3 м/с25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Визначення приземної концентрації забруднюючих речовин , створеної викидами від одного джерела

Мета: знайомство із методами розрахунку забруднення атмосфери викидами одного джерела


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0265-01-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 Барометр-анероїд М 67;

2 Вимірювач швидкості газових потоків ИС-1;

3 Рулетка Р20 УЗК;

4 Секундомір «Агат» 4295 Б;

5 Газоаналізатор ОКСИ 5М-5НД;

6 Вимірювач температури ИТ-1 ;

7 Мікрокалькулятор.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуации

Здійснення відбору проб викидів паливовикористовуючого обладнання (котельні)

Для визначення оптимальних еколого-технологічних характеристик обладнують місця відбору проб від кожної одиниці паливовикористовуючого обладнання (котла). Місця відбору проб на металевих димових трубах обладнують, якщо до труби надходять димові гази тільки окремої одиниці паливовикористовуючого обладнання. Загальна площа площадки для відбору проб повинна бути не меншою, ніж 2 м2. Площадка повинна бути захищена від впливу атмосферних і шкідливих виробничих факторів (опадів, температури, прямих сонячних променів тощо). На площадці обладнують місця для встановлення необхідних приладів та пристроїв для їх надійного закріплення.

Під час проведення вимірювань досить важливими є показники навколишнього середовища (НС) (температура, відносна вологість, тиск), які суттєво впливають на умови експлуатації приладів (у випадку вимірювання димових газів – газоаналізатор ОКСИ 5М-5). Саме тому перед початком вимірювань необхідно перевірити зазначені показники НС та переконатись у можливості використання приладу та достовірності вимірювань. Параметри, що визначаються при відборі проб наведено у таблиці 1.

Таблиці 1 – Параметри, що визначаються при відборі проб

Назва параметраПозначенняОдиниця вимірюванняНазва приладу та його місце у схемі відбору проб
Атмосферний тискРкПа (мм.рт.ст.)Барометр-анероїд, встановлюється поблизу місця відбору проб
Температура газуt гоСПрилад ОКСИ 5М-5, безпесередньо у місці відбору проб
Час відбору пробиtсек (хв)Секундомір
Діаметр газоходуDмМеталева рулетка, розраховується після вимірювання довжини кола
Температура навколишнього середовищаt нсоСВимірювач температури

ИТ-1

Об’ємна концентрація киснюО2 % Прилад ОКСИ 5М-5, безпесередньо у місці відбору проб

Вхідні отвори для відбору проб та вимірювань параметрів газового потоку виконують на газоходах у спеціально визначених місцях (за котлоагрегатом). Вхідний отвір повинен бути достатнім для введення пробозабірного зонда: під час проведення вимірювання параметрів газопилового потоку не повинно спостерігатись витоку газу або підсосу повітря.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0265-01-030.mp4
Текст к ситуацииВимірювання атмосферного тиску за допомогою барометра.

На початку вимірювань атмосферний тиск дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню)


1726 мм.рт.ст.31
2725 мм.рт.ст.53
3727 мм.рт.ст.53
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0265-01-031.mp4
Текст к ситуацииЗа допомогою секундоміра фіксуємо час вимірювання

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0265-01-032.mp4
Текст к ситуацииДля визначення витрати палива фіксуємо показники газового лічильника (за нормальних умов - w) на початку вимірювань (виберіть значення, що відповідає зображенню)

123938,533
217817,354
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0265-01-033.mp4
Текст к ситуации

Визначення діаметра труби.

Згідно ГОСТ 17.2.4.06 у випадках, коли неможливо безпосередньо виміряти внутрішні розміри труби, дозволяється визначати розміри перерізу вимірюванням зовнішніх розмірів газоходу та товщини його стінки. Вимірювання зовнішніх розмірів газоходу проводять металевою рулеткою.

Визначення діаметра труби

Довжина зовнішнього перерізу дорівнює 81,5 см; товщина стінки труби (en) - 0,2 см.

За формулою (1) довжини кола визначимо його зовнішній діаметр:

l = 2 π R = π D (1)

Таким чином, обчислимо внутрішій діаметр труби, враховуючи товщину її стінок:

D = l/ π - 2 en (1.1)


10,258 м55
20,256 м34
30,255 м55
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0265-01-034.mp4
Текст к ситуацииДля визначення витрати палива фіксуємо показники газового лічильника (за нормальних умов - w) наприкінці вимірювань (виберіть значення, що відповідає зображенню)

123943,535
217822,056
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0265-01-035.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо температуру навколишнього середовища за допомогою вимірювача температури ИТ-1 (виберіть значення, що відповідає зображенню)

1-1 оС36
2- 0,1 оС57
31 оС57
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0265-01-036.mp4
Текст к ситуацииПроводимо вимірювання об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД. Встановлюємо датчики приладу на 1/3 газоходу та вмикаємо прилад. Вимірювання проводимо тричі по 20 хв. Результати вимірювань заносимо у таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

* – Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій монооксиду азоту (ρ NО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 37
Текст к ситуации

Для кожної проби розраховуємо коефіцієнт надлишку повітря h у відхідних газах за формулою (2) :

де pO2% = 3% – вміст О2 у природному газі (саме цей вид палива використовують у котельні); О2% – вміст концентрації О2 у точковій пробі. Знаходимо середнє значення коефіцієнту надлишку повітря h для кожної об’єднаної проби. Результати заносимо у таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій монооксиду азоту   NО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 38
Текст к ситуацииКористуючись даними таблиці 2, знаходимо середнє значення об’ємної концентрації оксиду вуглецю (як середнєарифметичне значення точкових проб ∑(1-4)/4) для об’єднаних проб (вкажіть отримані значення кожної із трьох проб).

Таблиця 2 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій монооксиду азоту   NО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


155,75 млн-1 , 9,5 млн-1 ,8 млн-158
253,75 млн-1 , 9,75 млн-1 , 6 млн-139
 
 • 39
Текст к ситуацииПереводимо значення об’ємних концентрацій оксиду вуглецю по кожній об’єднаній пробі у концентрації, виміряні в мг/м3 (ρ, мг/м3) тобто середнє значення концентрації об’єднаної проби множимо на коефіціент К ρСО = 1,25 (вкажіть отримані значення кожної із трьох проб). Результати заносимо у таблицю 2.1

Таблиця 2 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій монооксиду азоту   NО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


167,1875; 12,1875; 7,5 (мг/ м3)40
266,1275; 22,5; 12,125 (мг/ м3)59
 
 • 40
Текст к ситуацииВизначаємо заміряну концентрацію оксиду вуглецю при процесах горіння (ρ . H) для кожної об’єднаної проби та визначаємо середнє значення концентрації СО (вкажіть отримане середнє значення концентрації СО як середньоарифметичне значення об’єднаних проб)

Таблиця 2.1 – Результати обчислень концентрацій СО, коефіцієнта надлишку повітря h та температури димових газів


129,0841
226,0560
323,0760
 
 • 41
Текст к ситуацииКористуючись даними таблиці 2, знаходимо середнє значення температури димових газів (tг) (вкажіть розраховане значення – середнє для об’єднаних проб)

Таблиця 2.1 – Результати обчислень концентрацій СО, коефіцієнта надлишку повітря h та температури димових газів


199,9561
298,43 оС42
3100,2 оС61
4101,1 оС61
 
 • 42
Текст к ситуации

Визначаємо об’ємну витрату димових газів (Vг, м3/с). У разі конструктивних особливостей газоходів, що унеможливлюють інструментальне вимірювання необхідних параметрів для визначення об’ємної витрати димових газів від паливовикористовувального обладнання, її значення розраховується на основі обсягів витраченого палива (показників газового лічильника). Розрахунок проводимо за формулою (3):

Vг = В ∙( Vг0 + Vв0 ∙ (α-1)) / 3600,                                  (3)

де В – витрата палива (різниця показників газового лічильника), м3/год;

Vг0 – теоретичний об’єм продуктів горіння (димових газів), м3/ м3, для природного газу Vг0 = 10,52 м33;

Vв0 – теоретичний об’єм повітря, необхідний для спалювання 1 м3 при α=1, для природного газу  Vв0 = 9,52 м3;

α – коефіцієнт надлишку повітря ( α залежить від  h,α= 1,01).

Вкажіть отримане значення об’ємної витрати димових газів.


10,0144 м343
21,23 м362
30,0345 м362
40,68 м362
 
 • 43
Текст к ситуации

Розраховуємо швидкість виходу газоповітряної суміші з отвору джерела викиду (w0, м/с) за формулою (4):

w0 = Vг / S тр ,                                                                         (4)

де Vг – об’ємна витрата димових газів г, м3/с;

S тр = 2 π R 2 = π D 2 /4.

Вкажіть отримане значення.


10,56 м/м63
20,28 м/с44
30,025 м/с63
40,43 м/с63
 
 • 44
Текст к ситуации

Визначаємо потужність викиду оксиду вуглецю (М, г/с) за формулою  (5):

М = (С ∙ Vг)∙ 10-3,                                                (5)

де С – середнє значення концентрації  СО (ρ ∙ h), мг/м3;

Vг – об’ємна витрата димових газів, м3/с.


10,004664
20,0004245
30,04464
40,004564
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0265-01-045-00.jpg
Текст к ситуацииВисоту труби (Н, м) визначають за проектними даними котельні. Н = 10 м.

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 46
Текст к ситуацииВизначення приземної концентрації забруднюючої речовини (оксиду вуглецю) (мг/м3).

Визначення приземної концентрації забруднюючої речовини (оксиду вуглецю)

Максимальне значення приземної концентрації забруднюючої речовини (ЗР) См, (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші (ГПС) з одного точкового джерела з круглим перерізом жерла досягається при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) на відстані Хм, (м) від джерела викиду і визначається за формулою:

,                                             (6)

де А – коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери, для України приймається рівним 200;

М (г/с) – потужність викиду забруднюючої речовини (ЗР);

F – коефіцієнт, який враховує швидкість осідання ЗР в атмосферному повітрі, для газоподібних ЗР та аерозолів = 1

m та n – коефіцієнти що враховують умови виходу газоповітряної суміші (ГПС) з жерла джерела викиду (ДВ);

H (м) – висота ДВ над поверхнею землі (висота труби);

h – безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, в випадку рівної або слабопересіченої місцевості з перепадом висот, що не перевищують 50 м на 1 км приймається h= 1;

DТ (°С) – різниця між температурою ГПС (Тг) та температурою навколишнього середовища (Тнс);

Vг 3/с) – витрата ГПС.

Значення коефіцієнтів m і п визначаються в залежності від параметрів f, nm, nm,fe:

                                             (6.1)

                                             (6.2)

                                             (6.3)

                                             (6.4)

Коефіцієнт m визначається в залежності від f за формулами:

при f< 100                                             (6.5.)

при f³ 100                                             (6.6)

Для значення m розраховується при f=fe . Коефіцієнт п при f<100 визначається в залежності від за формулами:

n =1 при vm ³2                                             (6.7)

при 0,5 £vm<2                                             (6.8)

при vm < 0,5                                             (6.9)


1Продовжити виконання лабораторної роботи47
 
 • 47
Текст к ситуацииВкажіть розраховане значення коефіцієнта f:

15,265
233265
34,3165
40,00248
518165
 
 • 48
Текст к ситуацииВкажіть розраховані значення коефіцієнта m та n:

12,5 та 1,765
23,7 та 1,0265
31,394 та 1,549
40,68 та 2,5565
511,4 та 2,865
 
 • 49
Текст к ситуацииВкажіть отримане значення приземної концентрації Сm оксиду вуглецю:

10,02 мг/м353
20,5 мг/м353
30,00156 мг/м350
41,3 мг/м353
52,85 мг/м353
 
 • 50
Текст к ситуацииОтримане значення приземної концентрації оксиду вуглецю порівняйте із значенням ГДКсд = 1,0 мг/м3. Зробіть висновок щодо шкідливості даної концентрації оксиду вуглецю для атмосферного повітря. Вкажіть у скільки разів більшою (меншою) є приземна концентрація від ГДК.

1Є меншою у 50 разів66
2Є меншою у 2 рази66
3Є меншою у 641,03 разів51
4Є більшою у 1,3 рази66
5Є більшою у 2,85 рази66
 
 • 51
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!


 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50