Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

271. Банки екологiчної iнформацiї

2. Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0271-02-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

СУБД MS Access є системою реляційного типу. В основу її побудови покладено реляційну модель зв’язку між даними, поданими у вигляді таблиць. Комерційна привабливість СУБД MS Access пояснюється простотою її експлуатації та фіксованою структурою даних. Система забезпечує виконання наступних функцій:

- створення таблиць БД;

- додання, вилучення даних;

- зміну структури БД без втрати інформації;

- моделювання логічних структур даних;

- впорядкування (сортування та індексування) даних за певними критеріями (ключами), ведення розрахунків та ін.

БД MS Access зберігається в одному файлі <ім’я>.mdb (або <ім’я>.mde, якщо до БД відносяться приєднані таблиці).

Об’єкти БД MS Access

Логічна структура БД MS Access представлена об’єктами наступних типів.

Таблиці. Таблиціце основні об’єкти будь-якої реляційної БД. По-перше, у таблицях зберігаються всі дані, що є в БД, а по-друге, таблиці зберігають і структуру БД (поля, їх типи та властивості).

Запити. Ці об’єкти слугують для пошуку, відбору та сортування даних з таблиць і подання їх користувачу в зручному вигляді. За допомогою запитів також можна виконувати перетворення даних за заданим алгоритмом, створювати нові таблиці, виконувати автоматич­не наповнення таблиць даними, імпортованими з інших джерел, вико­нувати найпростіші обчислення і багато чого іншого.

Початківці не відразу розуміють роль запитів, оскільки ті ж самі операції можна робити і з таблицями. Це дійсно так, але є розуміння зручності (у першу чергу швидкодії) та розуміння безпеки. З розумінь безпеки, чим менше доступу до базових таблиць мають кінцеві користувачі, тим краще. По-перше, надавши різним користувачам різні запити, можна ефективно розмежувати їх доступ до даних у строгій відповідності з колом персональних обов’язків. У банках, наприклад, одні співробітники мають доступ до таблиць даних про клієнтів, інші – до їх рахунків, треті – до таблиць активів банку. Якщо і є спеціальні служби, які мають доступ до всіх інформаційних ресурсів банку (з метою контролю й аналізу), то вони позбавлені засобів для внесення змін – усе зроблено так, щоб одна людина не могла зробити фіктивну операцію, незалежно від того, яку посаду вона займає. У БД, яка має правильно організовану структуру, для здійснення протиправних дій необхідна змова кількох осіб, а такі дії припиняються не програмними, а традиційними засобами забезпечення безпеки.

Особливість запитів полягає в тому, що вони черпають дані з базових таблиць і створюють на їх основі тимчасову результуючу таблицю. Якщо хочуть підкреслити факт “тимчасовості” цієї таблиці, то її ще називають “моментальним знімком”. Коли користувач працює з основними таблицями БД, він фізично має справу з жорстким диском, тобто з дуже повільним пристроєм. Тимчасова результуюча таблиця – це електронна таблиця, яка не має аналога на жорсткому диску, а є лише образом відібраних полів і записів. Зрозуміло, що робота з “образом” відбувається набагато швидше й ефективніше. Це ще одна підстава для того, щоб широко використовувати запити.

Як відомо, недоліком упорядкованих табличних структур є складність їхнього відновлення, оскільки при внесенні нових записів впорядкованість порушується. У СУБД і ця проблема вирішується завдяки запитам. Основний принцип полягає в тому, що від базових таблиць ніякої упорядкованості не потрібно. Усі записи в основні таблиці вносяться тільки в природному порядку в міру їхнього надходження, тобто в неупорядкованому вигляді. Якщо ж користувачу потрібно бачити дані, відсортовані або відфільтровані за тим чи іншим принципом, то він просто використовує відповідний запит. Якщо потрібного запиту немає, він звертається до проектувальника і просить його такий запит зробити та надати.

Форми. Якщо запити – це спеціальні засоби для відбору й ана­лізу даних, то форми – це засоби як для введення даних, так і для їх перегляду. Їх призначення полягає в тому, щоб надати користувачу засоби для заповнення лише тих полів, які йому потрібно заповнювати. Водночас з цим у формі можна розмістити спеціальні елементи управ­ління (ЕУ) для автоматизації введення (лічильники, перемикачі, “прапорці” тощо). Переваги форм розкриваються особливо наочно, коли відбувається введення даних із заповнених бланків. У цьому випадку форму створюють так, щоб вона повторювала оформлення бланка. Це спрощує роботу користувача, знижує його стомленість та значною мірою запобігає появі помилок введення.

За допомогою форм дані можна не лише вводити, але й відображати. Запити теж відображають дані, але роблять це у вигляді результуючої таблиці, яка не має ніяких засобів оформлення. При виведенні даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби оформлення. Іноді форми, призначені для введення даних, називають формами введення, а форми, призначені для виведення на екран, формами перегляду.

Звіти. За своїми властивостями та структурою звіти багато в чому схожі на форми, але призначені лише для виведення даних, причому для виведення як на екран, так і на друкувальний пристрій (наприклад, принтер). Крім того, в них прийняті спеціальні засоби для групування даних, а також для виведення елементів оформлення, характерних для друкованих документів (верхній та нижній колонтитули, номери сторінок, службова інформація тощо).

Сторінки. Це спеціальні об’єкти БД, реалізовані у версіях MS Access 2000 і вище. Правда, коректніше їх називати сторінками доступу до даних. Фізично – це особливий об’єкт, виконаний у коді HTML, що розміщується на Web-сторінці та переданий клієнту разом з нею. Сам по собі цей об’єкт не є базою даних, але містить компоненти, через які здійснюється зв’язок переданої Web-сторінки з БД, що знаходиться на сервері. Користуючись цими компонентами, відвідувач Web-вузла може переглядати записи БД в полях сторінки доступу. Таким чином, сторінки доступу до даних здійснюють інтерфейс між клієнтом, сервером та БД, розміщеною на сервері. Ця БД не обов’язково повинна бути базою даних MS Access.

Сторінки доступу, створені засобами MS Access, дозволяють працювати також з базами даних MS SQL Server.

Макроси та модулі. Ці категорії об’єктів призначені як для автоматизації повторюваних операцій при роботі із СУБД, так і для створення нових функцій шляхом програмування. У СУБД MS Access макросискладаються з послідовності внутрішніх команд СУБД і є одним із засобів автоматизації роботи з БД. Модулістворюються засобами зовнішньої мови програмування, наприклад, мови Visual Basic for Applications (VBA). Це один із засобів, за допомогою якого розроблювач БД може закласти в неї нестандартні функціональні можливості, задовольнити специфічні вимоги замовника, підвищити швидкодію СУБД, а також рівень її захищеності*. 1).

Типи даних

Тип даних – це атрибут змінної або поля, що визначає, які дані можуть у них знаходитись. При вивченні електронних таблиць MS Excel ми ознайомились із трьома типами даних: текстами, числа­ми і формулами. Таблиці БД, як правило, допускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних.

MS Access оперує з наступними типами даних.

Текстовый*2)–– тип даних, що використовується для збереження звичайного неформатованого тексту обмеженого розміру (до 255 символів).

Поле Мемо – спеціальний тип даних для збереження великих обсягів тексту (до 65535 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігається в іншому місці БД, а в полі зберігається покажчик на нього, але для користувача такий поділ непомітний.

Числовой – тип даних для збереження дійсних чисел.

Дата/время – тип даних для збереження календарних дат і поточного часу.

Денежный – тип даних для збереження грошових сум. Теоретично для їхнього запису можна було б користуватися і полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов’язані з правилами округлення), а для цього більш зручним є використання спеціального (а не числового) типу даних.

Счетчик – спеціальний тип даних для унікальних натуральних чисел з автоматичним наростанням. Природне використання – для порядкової нумерації записів.

Логический – тип для збереження логічних даних (ці дані можуть приймати лише два значення, наприклад, Да чи Нет).

Поле объекта OLE – спеціальний тип даних, призначений для збереження об’єктів (наприклад, мультимедійних), що вставляються впровадженням або зв’язуванням (технологія OLE). Реально, звичайно, такі об’єкти в таблиці не зберігаються. Як і у випадку полів Meмo, вони зберігаються в іншому місці внутрішньої структури файла БД, а в таблиці зберігаються лише покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно повільною).

Гиперссылка – спеціальне поле для збереження адрес URLWeb-об’єктів Internet. При “щиглику” на посиланні автоматично відбувається запуск броузера і відтворення об’єкта в його вікні.

Мастер подстановок не є спеціальним типом даних. Це об’єкт, настроюванням якого можна автоматизувати введення в поле даних так, щоб вибирати їх зі списку, що розкривається.

2.3. Властивості полів

Кожний тип поля має набір властивостей, які визначають параметри обробки, збереження та відображення даних.

Размер поля – визначає граничну довжину (у символах) даних, що можуть розміщуватись у даному полі.

Формат поля – визначає спосіб відображення даних у полі.

Маска ввода – визначає форму, в якій вводяться дані в поле (засіб часткової автоматизації введення даних).

Подпись – визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля (якщо підпис не зазначений, то заголовком стовпця буде ім’я поля).

Значение по умолчанию – значення, що вводиться в поля таблиці автоматично. Це значення можна прийняти або ввести інше.

Условие на значение – обмеження, що використовується для перевірки правильності введення даних.

Сообщение об ошибке – текстове повідомлення, що видається автоматично при спробі введення в поле помилкових даних (перевірка помилковості виконується автоматично, якщо задана властивість Условие на значение).

Обязательное поле – властивість, що визначає обов’язковість заповнення даного поля при заповненні таблиці БД.

Пустые строки – властивість, що дозволяє введення порожніх рядкових даних (від властивості Обязательное поле відрізняється тим, що відноситься не до всіх типів даних, а лише до деяких).

Индексированное поле – якщо поле має цю властивість, то всі операції, пов’язані з пошуком чи сортуванням записів за значенням, що зберігається в даному полі, істотньо прискорюються. Крім того, індексовані поля дозволяють (при необхідності) автоматично виключити дублювання даних.

Властивості полів можуть розрізнятися в залежності від типу даних. Поля кожного типу можуть мати або не мати ці властивості, але можуть додавати до них і деякі інші. Наприклад, для даних, що являють собою дійсні числа, важливою властивістю є кількість знаків після десяткової коми. З іншого боку, для полів, що використовуються для збереження малюнків, звукозаписів, відеокліпів та інших об’єктів OLE, більшість властивостей, вказаних вище, не мають сенсу.


* У даній методичній розробці робота зі сторінками, макросами та модулями не розглядається.

* Оскільки програмне забезпечення має російськомовний інтерфейс, то тут і надалі всі терміни MS Access подаються російською мовою.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСистемою якого типу є СУБД MS Access?

1Реляційного типу9, 10, 11, 12
2Релятивістського типу25
3Системою «паблік рілейшнз»25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо покладено в основі СУБД MS Access?

1Реляційна модель зв’язку між даними, поданими у вигляді таблиць9, 10, 11, 12
2Релятивістська модель зв’язку між даними, поданими у вигляді таблиць25
3Модель «паблік рілейшнз» зв’язку між даними, поданими у вигляді25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо означає реляційна модель даних?

1зв’язок між даними, поданими у вигляді таблиць9, 10, 11, 12
2зв’язок між даними, поданими у вигляді баз даних25
3зв’язок між даними, поданими у вигляді банків даних25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ чому полягає комерційна привабливість СУБД MS Access?

1простота експлуатації та фіксована структура даних9, 10, 11, 12
2Безкоштовність програмного забезпечення СУБД MS Access25
3Складність у використанні і невизначена структура даних25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиконання яких функцій забезпечує СУБД MS Access?

1Створення графічних документів та їх обробка25
2Створення текстових документів та їх форматування25
3Створення таблиць баз даних13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиконання яких функцій забезпечує СУБД MS Access?

1Додавання, вилучення даних13, 14, 15, 16
2Створення графічних документів та їх обробка25
3Створення текстових документів та їх форматування25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиконання яких функцій забезпечує СУБД MS Access?

1зміну структури БД без втрати інформації13, 14, 15, 16
2зміну структури БД з втратою інформації25
3зміну структури БД для пошуку інформації в мережі Інтернет25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВиконання яких функцій забезпечує СУБД MS Access?

1впорядкування (сортування та індексування) даних за певними критеріями (ключами), проведення розрахунків та ін13, 14, 15, 16
2Створення фотографій та постерів та їх впорядкування25
3Створення текстових документів за певними правилами та їх впорядкування25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки файлів необхідно для зберігання бази даних СУБД MS Access?

1Не потрібно жодного25
2Потрібен один файл17, 18, 19, 20
3Потрібно два файли25
4Потрібно три і більше файли25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке розширення має файл бази даних СУБД MS Access?

1*.xls25
2*.mp325
3*.mdb17, 18, 19, 20
4*.doc25
5*.rtf25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке розширення має файл бази даних, якщо до БД відносяться приєднані таблиці?

1*.mde17, 18, 19, 20
2*.mp325
3*.mdb25
4*.doc25
5*.rtf25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі об’єкти відносяться до логічної структури бази даних?

1Таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси та модулі25
2Таблиці, запити, фірми, квіти, сторінки, макроси та модулі17, 18, 19, 20
3Кислиці, запити, норми, звіти, сторінки, макроси та моделі25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо є основним об’єктом будь-якої реляційної бази даних?

1форми25
2запити25
3таблиці21, 22, 23, 24
4звіти25
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені таблиці баз даних?

1Для зберігання даних21, 22, 23, 24
2Для пошуку і відбору даних25
3Для відбору і аналізу даних25
4Для виведення даних на друк і на екран монітора25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені таблиці баз даних?

1Для зберігання структури баз даних25
2Для пошуку і відбору даних21, 22, 23, 24
3Для відбору і аналізу даних25
4Для виведення даних на друк і на екран монітора25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені об’єкти Запити баз даних?

1Для пошуку, відбору та сортування даних з таблиць21, 22, 23, 24
2Для зберігання структури баз даних25
3Для відбору і аналізу даних25
4Для виведення даних на друк і на екран монітора25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого призначені об’єкти Запити баз даних?

1Для перетворення даних за заданим алгоритмом, створення нових таблиць26
2Для зберігання структури баз даних25
3Для відбору і аналізу даних25
4Для виведення даних на друк і на екран монітора25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗастосування запитів бази даних потрібне для…

1Для зберігання структури баз даних25
2Для виведення даних на друк і на екран монітора25
3виконання автоматич¬ного наповнення таблиць даними, імпортованими з інших джерел, вико¬нання найпростіших обчислень26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть переваги використання запитів порівняно із таблицями?

1Повільний відбір даних та їх небезпека25
2Зручність (швидкодія) та безпека26
3Платні таблиці та безкоштовні запити25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗвідки беруть дані для виконання запитів?

1Із базових таблиць26
2Із мережі Інтернет25
3Із довідкової служби25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Створення бази даних екологічної інформації

Мета: Навчитись створювати найпростіші бази даних, засвоїти основні операції з базами даних.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, устаткування:

1 Персональний комп’ютер;

2 Програма Microsoft Access.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0271-02-029.mp4
Текст к ситуацииСтворення бази даних екологічної інформації

Перш ніж приступити до створення таблиці, необхідно визначитися із вмістом і типом кожного її стовпця і дати стовпцям назву. Для створення бази даних за допомогою СУБД Access необхідно виконати наступні дії:

1. Увійти в СУБД Access через список програм у пункті «Програми» після натискання клавіші «Пуск».

2. У пункті меню «Файл» вибрати пункт «Створити» (або в додатковому вікні Access відзначити пункт «Нова база даних» і натиснути Enter).

3. У вікні «Файл нової бази даних», що з`явилося, написати ім`я файлу і натиснути кнопку «Створити».

4. У вікні «База даних» із введенням імені бази нажати кнопку «Створити».

5. У вікні «Нова таблиця» вибрати пункт «Конструктор», нажати «ОК».

6. Для кожного поля в першому стовпці необхідно ввести його ім`я, у другому - тип даних. У третьому стовпці можна ввести коментарі. При введенні назв полів, їхніх типів і коментарів слова в лапки брати не потрібно.

7. Коли всі поля таблиці визначені, увійти в меню «Файл» (або клацнути мишкою по піктограмі з дискеткою) і натиснути «Зберегти». При цьому у вікні, що з`явилося, можна ввести назву таблиці і створити ключове поле.

8. Перейти в режим таблиці (нажати піктограму з лінійкою) і приступити до введення даних (перехід від одного поля до іншого здійснюється за допомогою клавіші табуляції).

9. Коли всі дані введені, таблицю потрібно закрити, при цьому дані зберігаються.

Ключове поле означає, що вміст поля повинен бути унікальним, не містити повторюваних значень. Як правило, первинним ключем є назва забруднюючої речовини або її унікальний код у базі даних.

1. Запустити програму MS Access. Пуск -> Программы -> MS Access.

2. Назвати файл lab2_1_XXXXXXXX, де XXXXXXXX - 8 літер прізвища латинськими літерами.

3. В режимі конструктора таблиць створити таблиці, що містять наступні дані (особливу увагу звернути на формат даних, що вводяться у таблицю):

- Забруднюючі Речовини: Код речовини (ціле ХХХ-ХХХХХ), Найменування Речовини, ГДК, Клас небезпечності (в таблицю ввести не менше десяти значень);

- Підприємства: Назва Підприємства, Галузь Промисловості;

- Газоочисне устаткування: Назва Підприємства, Номер Джерела Викиду, Назва Джерела Викиду, Вид Газоочисного Устаткування, Ефективність очистки (%).

- Дільниці Підприємства: Номер Цеху, Назва Цеху, Вид робіт, Кількість Робочих;

3. В режимі таблиці створити таблиці:

- Речовини, що викидаються підприємством: Номер Джерела, Найменування речовини, Код Речовини, Потужність Викиду (г/с);

- Джерела викидів: № Джерела, Висота, Діаметр, Швидкість виходу ГПС, Координати (Х, У). В кожну таблицю внести не менше 10 різних записів.

4. Задати різні режими сортування у таблицях бази даних.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0271-02-030.mp4
Текст к ситуацииЯкі типи полів «ГДК» і «Клас небезпечності» таблиці «Забруднюючі речовини»?

1Числовий31
2ГДК – Числовий, Клас Небезпечності - Текстовий45
3Текстовий45
4Дата/время45
 
 • 31
Текст к ситуацииЯкі можливі значення поля «Клас небезпечності» таблиці «Забруднюючі речовини»?

11, 2, 3, 432
22, 3, 4, 545
33, 4, 5, 645
 
 • 32
Текст к ситуацииЯкий тип полів в таблиці «Підприємства»?

1текстовий33
2числовий46
3Текстовий і числовий46
 
 • 33
Текст к ситуацииЯкий тип поля в таблиці «Газоочисне устаткування» для Назви Джерела Викиду, Виду Газоочисного Устаткування, Ефективності очистки (%)

1Числовий47
2Текстовий34
3Числовий і текстовий47
 
 • 34
Текст к ситуацииВкажіть типи полів «Назви цеху» та «Видів робіт» таблиці «Газоочисне устаткування»?

1Числовий49
2Текстовий35
3Числовий і текстовий49
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0271-02-035.mp4
Текст к ситуацииВкажіть типи полів «Код речовини» та «Потужність викиду» таблиці «Речовини, що викидаються підприємством»?

1Числовий36
2Текстовий49
3Числовий і текстовий49
 
 • 36
Текст к ситуацииВкажіть типи полів Висота, Діаметр, Швидкість виходу ГПС, Координати (Х, У) таблиці «Джерела викидів»?

1Числовий37
2Текстовий49
3Числовий і текстовий49
 
 • 37
Текст к ситуацииЯкий тип поля «Найменування речовини» таблиці «Забруднюючі речовини»?

1Числовий49
2Текстовий38
3Числовий і текстовий49
 
 • 38
Текст к ситуацииВкажіть тип поля «Номер джерела викиду» таблиці «Газоочисне устаткування»?

1Числовий39
2Текстовий50
3Счетчик50
 
 • 39
Текст к ситуацииЯкий тип поля «Кількість робочих» таблиці «Дільниці підприємства»?

1Числовий40
2Текстовий51
3Дата/время51
 
 • 40
Текст к ситуацииЯкий тип поля «Номер цеху» таблиці «Дільниці підприємства»?

1Числовий41
2Текстовий52
3Дата/время52
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0271-02-041.mp4
Текст к ситуацииЯким чином можна виділити декілька несуміжних полів таблиці бази даних?

1Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Shift і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Shift53
2Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Ctrl і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Ctrl42
3Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Alt і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Alt53
 
 • 42
Иллюстрация к шагу0271-02-042.mp4
Текст к ситуацииЯким чином можна виділити декілька суміжних полів таблиці бази даних?

1Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Shift і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Shift54
2Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Ctrl і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Ctrl43
3Виділити за допомогою миші одне поле таблиці бази даних, натиснути клавішу Alt і виділити за допомогою миші інші потрібні поля, утримуючи натисненою клавішу Alt54
 
 • 43
Иллюстрация к шагу0271-02-043.mp4
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 44
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу.

 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41