Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

287. Фiзика

2. Визначення відношення питомих теплоємностей газу методом адіабатичного розширення

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0287-02-001.mp4
Текст к ситуации

Теоретичні відомості та опис приладу

Стан газу можна охарактеризувати трьома величинами - параметрами стану: тиском p, об`ємом V і температурою Т. Рівняння, що пов`язує ці величини, називається рівнянням стану. Рівнянням стану ідеального газу є рівняння Менделєєва-Клапейрона, яке для одного моля газу має вигляд:

(1)

де R- універсальна газова стала 04.gif.

Величина теплоємності газів залежить від умов нагрівання. З`ясуємо цю залежність, використовуючи рівняння стану (1) і перший закон термодинаміки, який можна сформулювати таким чином: кількість теплоти dQ, переданої системі, витрачається на збільшення її внутрішньої енергії dU і на роботу dA, виконану системою проти зовнішніх сил:

06.gif(2)
За визначенням теплоємності:

08.gif(3)

Із рівняння (3) видно, що теплоємність може мати різні значення в залежності від способів нагрівання газу, так як одному і тому ж значенню можуть відповідати різні значення dU і dA. Елементарна робота dA дорівнює:

10.gif

Розглянемо основні процеси, які відбуваються в ідеальному газі при зміні температури, коли маса газу є незмінною і дорівнює одному молю. Кількість теплоти, необхідна для нагрівання одного моля газу на 12.gifС, визначається молярною теплоємністю.

Ізохорний процес. Процес називається ізохорним, якщо об`єм тіла при зміні температури залишається постійним, тобто V=сonst. Для цього випадку: dV=0. Тому і dA=0, тобто при цьому процесі вся підведена до газу теплота йде на збільшення її внутрішньої енергії. Тоді з рівняння (3) слідує, що молярна теплоємність газу при постійному об`ємі дорівнює:

14.gif(4)

Ізобарний процес. Процес, що протікає при постійному тиску (p = сonst), називається ізобарним. Для цього випадку формула (3) матиме вигляд:

16.gif(5)

Із рівняння газового стану (1) одержуємо:

18.gif(6)

Але p = сonst I dp = 0. Тому 20.gif. Підставляючи цей вираз в рівняння (5) і замінюючи dU через 22.gif, одержуємо:

24.gif. (7)

Ізотермічний процес. Ізотермічним процесом називається процес, що протікає при постійній температурі ( T=сonst ). В цьому випадку dT= 0 I dQ = dA, тобто внутрішня енергія газу залишається постійною і вся підведена теплота витрачається на роботу. Робота при ізотермічному процесі визначається за формулою:

26.gif

Адіабатичний процес. Процес, що протікає без теплообміну з навколишнім середовищем, називається адіабатичним. Першій закон термодинаміки буде мати вигляд (dQ = 0, 28.gif):

30.gif

Тобто при адіабатичному процесі робота розширення і стиснення робота виконується газом тільки за рахунок зміни запасу внутрішньої енергії.

Виведемо рівняння адіабатичного процесу (рівняння Пуассона):

32.gif,

але 34.gifі 36.gif,

тоді 38.gif.(8)

Розділивши рівняння (6) на (8) і враховуючи (7), одержуємо:

40.gif

42.gif

або 44.gifде 46.gif

Інтегруючи і потенціюючи, одержуємо рівняння Пуассона:

48.gif(9) 49.gif

Визначення 52.gifдля повітря.Величину 52.gifможна визначити за допомогою приладу Клемана - Дезорма, який складається із великого скляного товстостінного балона А, з’єднаного гумовими трубками з диференціальним манометром В і через кран К2з насосом . Кран К1 з’єднує балон з навколишнім повітрям.

В балон А, наповнений повітрям при атмосферному тиску p0 = H, нагнітають повітря при закритому крані К1. При нагнітанні повітря в балоні нагрівається. Припинивши накачування, чекають декілька хвилин, поки температура повітря в балоні зрівняється з кімнатною Т1. Це буде перший стан повітря з параметрами Т1, V1 і p1 = Ні + h 1, де h1 – надлишок тиску повітря в балоні над атмосферним тиском Н. h1 визначають як різницю рівнів води в манометрі.

Відкривають на короткий час кран К1, щоб тиск в балоні зрівнявся з атмосферним p2 = H (при цьому рівні води в манометрі зрівняються). Зважаючи на малий час розширення і нехтуючи теплообміном між балоном і навколишнім повітрям, вважатимемо процес розширення газу адіабатичним – із першого стану з параметрами p1, V1, Т1 до другого стану з параметрами p2, V2, Т2 (Т21 ). Закривши кран К1, чекають поки температура повітря в балоні зрівняється з кімнатною. При цьому тиск повітря збільшиться і буде рівним p3 = H + h2. h2 визначають як різницю рівнів води в манометрі після того, як наступить температурна рівновага між балоном і навколишнім повітрям. При такому процесі повітря в балоні із стану з параметрами p2, V2, Т2переходить в третій стан із параметрами V2, T 1, p3 = H + h2.

Перехід повітря з 1-го стану в 2-й є адіабатичним і описується рівнянням Пуасона:

56.gif(10)

Зв’язок параметрів повітря 1-го і 3-го станів описується законом Бойля-Маріотта:

58.gif(11)

Розв`язуючи рівняння (10) і (11) відносно g, одержуємо:

60.gif(12)

Розклавши lgp1 I lg p3 в ряд Тейлора і обмежившись двома першими членами, матимемо:

62.gif

Підставивши ці результати в формулу (12), остаточно матимемо:

64.gif(13)

Всі розглянуті процеси в балоні віднесено до сталої маси повітря, яке було в балоні до початку дослідів.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииТЕСТ

Щоб перейти до виконання практичної частини Ви повинні засвідчити свої теоретичні знання. Для цього Ви повинні пройти тест. Якщо Ви не впевненні в своїх знаннях, то поверніться до теоретичних відомостей ще раз.

Здавши тест у Вас не буде змоги його перездати. Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.).


1Назад до теорії1
2Здати тест3
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №1. Яке рівняння описує адіабатичний процес?

1PV = (m / μ)* RT4
2P1V1 = P2V24
3P1V1μ = P2V2μ9
4P1 / T1 = P2 / T24
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №2. Який процес називається адіабатичним?

1при P = const5
2при T = const5
3при ΔU = 05
4при Q = 010
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №3. Яке з рівнянь термодинаміки відображає адіабатичний процес?

1dQ = dU + dA11
2dA = dQ - dU6
3dA = -dU11
4dQ = dA6
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №4. Зв`язок між ізохорною і ізобарною мольними теплоємностями?

1Cpm - Cvm = R12
2Cpm + Cvm = R7
3Cpm / Cvm = R7
4Cpm = Cvm7
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №5. Чому дорівнює теплоємність при адіабатичному процесі?

1C = 013
2C = ∞8
3C = Cpm8
4C = Cvm8
 
 • 8
Текст к ситуацииУвага!!!

Ви не здали тест. Ваші результати: 0 балів . Тест треба перездати вірно відповівши на питання. Уважно прочитайте теоретичні відомості ще раз.

Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.) .


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №2. Який процес називається адіабатичним?

1при P = const10
2при T = const10
3при ΔU = 010
4при Q = 014
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №3. Яке з рівнянь термодинаміки відображає адіабатичний процес?

1dQ = dU + dA11
2dA = dQ - dU11
3dA = -dU15
4dQ = dA11
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №4. Зв`язок між ізохорною і ізобарною мольними теплоємностями?

1Cpm - Cvm = R16
2Cpm + Cvm = R12
3Cpm / Cvm = R12
4Cpm = Cvm12
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №5. Чому дорівнює теплоємність при адіабатичному процесі?

1C = 017
2C = ∞13
3C = Cpm13
4C = Cvm13
 
 • 13
Текст к ситуацииУвага!!!

Ви не здали тест. Ваші результати: 1 бал . Тест треба перездати вірно відповівши на питання. Уважно прочитайте теоретичні відомості ще раз.

Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.).


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №3. Яке з рівнянь термодинаміки відображає адіабатичний процес?

1dQ = dU + dA15
2dA = dQ - dU15
3dA = -dU18
4dQ = dA15
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №4. Зв`язок між ізохорною і ізобарною мольними теплоємностями?

1Cpm - Cvm = R19
2Cpm + Cvm = R16
3Cpm / Cvm = R16
4Cpm = Cvm16
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №5. Чому дорівнює теплоємність при адіабатичному процесі?

1C = 020
2C = ∞17
3C = C17
 
 • 17
Текст к ситуацииУвага!!!

Ви не здали тест. Ваші результати: 2 бала . Тест треба перездати вірно відповівши на питання. Уважно прочитайте теоретичні відомості ще раз.

Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.) .


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №4. Зв`язок між ізохорною і ізобарною мольними теплоємностями?

1Cpm - Cvm = R21
2Cpm + Cvm = R19
3Cpm / Cvm = R19
4Cpm = Cvm19
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №5. Чому дорівнює теплоємність при адіабатичному процесі?

1C = 022
2C = ∞20
3C = Cpm20
4C = Cvm20
 
 • 20
Текст к ситуацииУвага!!!

Ви не здали тест. Ваші результати: 3 бала . Тест треба перездати вірно відповівши на питання. Уважно прочитайте теоретичні відомості ще раз.

Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.) .


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання №5. Чому дорівнює теплоємність при адіабатичному процесі?

1C = 023
2C = ∞22
3C = Cpm22
4C = Cvm22
 
 • 22
Текст к ситуацииВІТАЄМО!!!

Ви здали тест. Ваш результ добре .

Переходьте до виконання практичної частини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 23
Текст к ситуацииВІТАЄМО!!!

Ви здали тест. Ваші результати відмінні .

Переходьте до виконання практичної частини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 24
Иллюстрация к шагу0287-02-024-00.htm

1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Текст к ситуацииВітаємо !!!

Ви вдало виконали лабораторну роботу №2 :

"Визначення відношення питомих теплоємностей газу методом адіабатичного розширення".

Відішліть звіт викладачу.


 
 • 26
Текст к ситуацииОбираємо варіант виконання лабораторної роботи.

Варіант А – відео модулювання,

Варіант Б – анімаційне модулювання.


1Варіант А27
2Варіант Б24
 
 • 27
Иллюстрация к шагу0287-02-027.mp4
Текст к ситуацииЗакриваємо кран К1 якій зєднує балон з атмосферою.

1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0287-02-028.mp4
Текст к ситуацииНасосом нагнітаємо повітря у балон. При цьому враховуємо умову, що різниця рівнів в манометрі повинна бути в межі від 60 до 90 мм.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0287-02-029.mp4
Текст к ситуацииЧекаємо декілька хвилин поки температура в балоні не зрівняється з кімнатною.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0287-02-030.mp4
Текст к ситуации

Вимірюємо різницю рівнів води у колінах манометра h1. Необхідно записати ці дані у таблицю 1.

Номер досліду

h1, м

h2, м

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Середнє значення

 

 

 

 

 

 


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0287-02-031.mp4
Текст к ситуацииВідкриваємо кран К1 на короткий час, так щоб тиск в балоні зрівнявся з атмосферним тиском .

1при цьому рівень води в колінах манометра стає однаковим32
2при цьому рівень води в колінах манометра не є однаковим31
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0287-02-032.mp4
Текст к ситуацииЧекаємо поки температура в балоні зрівняеться з температурою в кімнаті.

1Чекаємо, поки рівень води в колінах перестає змінюватись33
2Поки різниця рівнів води в колінах не досягне 1 см32
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0287-02-033.mp4
Текст к ситуацииВимірюємо різницю рівнів води у колінах манометра h2. Необхідно записати ці дані у таблицю 1. Щоб зменшити похибку ми повторюємо дослід 5 разів. (Для уніфікації навчального процесу результати 4-х дослідів вже занесені у таблицю 1. Результати проведення лабораторної роботи обраховуються за всіма 5-а дослідами).

Номер досліду

h1, м

h2, м

1

0,070

0,020

1,40

 

 

 

2

0,065

0,018

1,38

 

 

 

3

0,075

0,021

1,39

 

 

 

4

0,080

0,023

1,40

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Середнє значення

 

 

 

 

 

 


1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Текст к ситуацииРозраховуємо показник адіабати γ за формулою 1 для всіх пяти дослідів.

 
 • 35
Текст к ситуацииРозраховуємо середне значення показника адіабати γ як середне аріфметичне.

 
 • 36
Текст к ситуацииШукаємо абсолютну похибку кожного досліду як різницю γср – γI та заносимо в таблицю 1.

Номер досліду

h1, м

h2, м

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Середнє значення

 

 

 

 

 

 


 
 • 37
Текст к ситуацииЗнаходимо середню абсолютну похибку експеременту Δγ ср. Заокруглююємо її до однієї значущої цифри та записуємо результат вимірювань у вигляді γ= γ ср +/- Δγ ср.

 
 • 38
Текст к ситуацииОстанім кроком виконання лаборатоної роботи знаходимо відносну похибку експерименту ε = = (Δγ ср / γ ср )* 100%

1Продовжити виконання лабораторної роботи25