Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

287. Фiзика

3. Вивчення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом підняття

 
 • 1
Текст к ситуации

Теоретичні відомості та опис приладу.

Вільна поверхня тіл на межі фаз є причиною особливого типу явищ, так званих поверхневих явищ. Молекули поверхневого шару перебувають в особливому енергетичному стані порівняно з молекулами об`єму рідини. Щоб перевести молекули рідини з її об`єму на поверхню (для збільшення поверхні рідини), потрібно виконати роботу проти сил внутрішнього тиску. В стані стійкої рівноваги надлишкова поверхнева потенціальна енергія рідини має бути мінімальною. Тому рідина, на яку не діють зовнішні сили, за умови її практичної нестискуваності повинна набирати форму сфери. Отже, сили поверхневого шару повинні зумовлювати тенденцію рідини зменшувати свою поверхню. Зрозуміло, що ці сили мають бути напрямленими по дотичних до поверхні рідини.

Поверхневим натягом σ (або коефіцієнтом поверхневого натягу) називають величину, яка чисельно дорівнює відношенню сили ∆F, що діє на ділянку контуру поверхні рідини, до довжини ∆l цієї ділянки:

(1)

Підставивши в (1) ∆F = 1Н, ∆l = 1м, дістанемо одиницю поверхневого натягу [σ] = 1 Н/м. Можливий також енергетичний перехід до тлумачення поверхневого натягу на межі двох фаз. Для збільшення поверхні рідини потрібно виконати роботу проти сил поверхневого натягу. Цю роботу при оборотному ізотермічному процесі можна виразити формулою:

(2)

де σ - питома поверхнева енергія.

Обидві величини - коефіцієнт поверхневого натягу і питома поверхнева енергія - для тієї самої рідини чисельно дорівнюють одна одній і мають ту саму розмірність (Н/м, або Дж/м2).

Коефіцієнт поверхневого натягу σ залежить від фізичних властивостей контактуючих фаз, наявності і природи домішок, температури, товщини перехідних зон між фазами тощо. Поверхневі явища відіграють особливо помітну роль у випадку високодисперсного стану речовини, коли величина поверхні розділу фаз на одиницю маси досягає великих значень. У цих випадках незначна зміна σ може приводити до суттєвих змін фізичного стану дисперсних систем. Особливо помітний вплив на величину σ спричиняють навіть незначні концентрації поверхнево-активних речовин. Найбільш відомою поверхнево-активною речовиною по відношенню до води є мило. Воно сильно зменшує її поверхневий натяг (приблизно з 7,5*10-2 до 4,5*10-2 Н/м). Поверхнево-активними речовинами, що зменшують поверхневий натяг води, є також ефіри, спирти, нафта. Існують речовини (цукор, сіль), які збільшують поверхневий натяг рідини, внаслідок того, що їх молекули взаємодіють з молекулами рідини сильніше ніж молекули рідини між собою.


рис. 1.

Із практики відомо, що вода в скляній посудині дещо піднімається там, де вона торкається стінок (рис. 1). Говорять, що вода змочує скло. Ртуть, навпаки, не змочує скло; її поверхня біля стінок опускається (рис. 2). Змочується рідиною тверде тіло, чи ні, залежить від того, що сильніше: взаємодія між молекулами рідини (когезія) чи взаємодія між молекулами рідини, з одного боку, і молекулами твердого тіла - з другого (адгезія). Сили когезії утримують разом однакові молекули, а сили адгезії діють між молекулами різного роду речовин. Вода змочує скло тому, що молекули води сильніше притягуються молекулами скла, ніж молекулами самої води. Для ртуті спостерігається зворотне: когезія виявляється сильнішою адгезії.


рис. 2.

Кут між дотичною до поверхні рідини і поверхнею твердого тіла називається крайовим кутом φ. Його величина залежить від співвідношення сил когезії і адгезії (рис. 1 і 2). Для випадку коли φ < 90о, рідина змочує тверде тіло; коли φ > 90о - не змочує. Висота h підняття (опускання) рідини в капілярі залежить від поверхневого натягу, а також від крайового кута φ і радіуса капіляра r. Для знаходження h звернемося до рис. 3.


рис. 3.

Поверхневий натяг діє під кутом φ по всьому колу радіусом r. Згідно з формулою (1) вертикальна складова сили поверхневого натягу . Оскільки l = 2πr, маємо . Ця сила зрівноважується вагою стовпчика рідини, який можна вважати циліндром висотою h і об`ємом V = πr2h. Таким чином можна записати, що

,

де ρ - густина рідини.

Звідси знаходимо наступний вираз для h:

(3)

Для багатьох пар речовин, таких як вода і скло, краєвий кут φ близький до нуля, і, оскільки cos 0o = 1, формула (3) набуває більш простого вигляду:

(4)

Із рівності (4) визначаємо коефіцієнт поверхневого натягу σ:

(5)

Формула (5) справедлива тільки за умови повного змочування скла рідиною, через що необхідно строго слідкувати за чистотою капілярних трубок.

Капілярні трубки перед вимірюванням необхідно чисто вимити: спочатку їх промивають розчином двохромокислого калію, в сірчаній кислоті, а потім дистильованою водою і спиртом. Трубки просушуються пропусканням через них нагрітого повітря.

Як видно з формули (5), для знаходження σ треба знати такі величини: r - радіус капіляра (вказується на установці); ρ - густина рідини (беруть із довідкових таблиць); h - висота підняття рідини в капілярі (вимірюють за допомогою рідинного U - подібного манометра).

Порядок виконання роботи.

 1. Записати радіуси трьох капілярів (вказані на установці).

 2. Опустити склянку В так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою (рис. 4). Тоді вся система приймає атмосферний тиск. По капіляру А рідина піднімається на висоту h. В колінах манометра рідина встановлюється на одному рівні.

 3. Для знаходження висоти h підняття рідини в капілярі піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск. Треба досягти опускання меніску до рівня рідини в посудині С (для кожної трубки окремо). Очевидно, що одночасно з цієї самої причини рівень рідини у правому коліні манометра буде опускатись, а в лівому підніматись. Нехай висота підняття рівня рідини в лівому коліні манометра над рівнем рідини в правому коліні буде h1, а густина рідини ρ1. Через те що , а у випадку однакових рідин в капілярі і манометрі ρ1 = ρ , та відповідно h1 = h.

 4. Дослід необхідно повторити по 3 рази для трьох капілярів з різними діаметрами. Знайти середнє арифметичне h для кожного капіляра і обчислити ρ та похибки вимірювань. Результати занести в таблицю 1.

Таблиця 1

Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1--XXXX
2--XXXX
3--XXXX
Середнє
значення
---XXX
ІІ капіляр1--XXXX
2--XXXX
3--XXXX
Середнє
значення
---XXX
ІІІ капіляр1--XXXX
2--XXXX
3--XXXX
Середнє
значення
---XXX
Середнє
значення
XX----

1Продовжити виконання роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииТЕСТ:

Щоб перейти до виконання практичної частини Ви повинні засвідчити свої теоретичні знання. Для цього Ви повинні пройти тест. Якщо Ви не впевненні в своїх знаннях, то поверніться до теоретичних відомостей ще раз.
Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений в залежності від складності(до 60 сек.)


1Здати тест3
2Назад до теорії1
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання 1 з 4

Поверхневий натяг - це відношення чого і до чого?


10287-03-003-01.gif4
2σ = F * l9
3σ = F / l9
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання 2 з 4

Вкажіть формулу роботи при збільшені поверхні рідини.


1A = σ * S9
20287-03-004-02.gif5
3A = 2* σ * S9
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання 3 з 4

Що таке когезія?


1Взаємодія між молекулами рідини.6
2Взаємодія між атомами.9
3Взаємодія між молекулами рідини, з одного боку, і молекулами твердого тіла - з другого.9
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПитання 4 з 4

Що таке адгезія?


1Взаємодія між молекулами рідини.9
2Взаємодія між молекулами рідини, з одного боку, і молекулами твердого тіла - з другого.8
3Взаємодія між атомами9
 
 • 7
Ограничение времени1 минут

18
 
 • 8
Текст к ситуации

ВІТАЄМО !!!

Ви здали тест. Продовжіть виконання щоб перейти до практичної частини.


111
 
 • 9
Текст к ситуации

Увага !!!

Тест не пройдено. Якщо Ви не впевненні в своїх знаннях, то поверніться до теоретичних відомостей ще раз.


1ПРАКТИКА10
2Здати тест3
3Назад до теорії1
 
 • 10
Текст к ситуацииПРАКТИКА:

Щоб практично закріпити теоретичні знання, потрібно уважно прочитати порядок виконання роботи та виконати його пункти.
У практичній частині Ви отримуватимете потрібні підказки.

Порядок виконання роботи

 1. Записати радіуси трьох капілярів (вказані на установці).
 2. Опустити склянку В так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою (рис. 1). Тоді вся система приймає атмосферний тиск. По капіляру А рідина піднімається на висоту h. В колінах манометра рідина встановлюється на одному рівні.
 3. Для знаходження висоти h підняття рідини в капілярі піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск. Треба досягти опускання меніску до рівня рідини в посудині С (для кожної трубки окремо). Очевидно, що одночасно з цієї самої причини рівень рідини у правому коліні манометра буде опускатись, а в лівому підніматись. Нехай висота підняття рівня рідини в лівому коліні манометра над рівнем рідини в правому коліні буде h1, а густина рідини ρ1. Через те що ρ1h1g1 = ρhg, а у випадку однакових рідин в капілярі і манометрі ρ1 = ρ, та відповідно h1 = h.
 4. Дослід необхідно повторити по 3 рази для трьох капілярів з різними діаметрами. Знайти середнє арифметичне h для кожного капіляра і обчислити σ та похибки вимірювань. Результати занести в таблицю 1.


рис. 1

Таблиця 1

Номер дослідуh, мr, мσ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1--xxxx
2--xxxx
3--xxxx
Середнє
значення
---xxx
ІІ капіляр1--xxxx
2--xxxx
3--xxxx
Середнє
значення
---xxx
ІІІ капіляр1--xxxx
2--xxxx
3--xxxx
Середнє
значення
---xxx
Середнє
значення
------

111
 
 • 11
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Вкажіть радіуси трьох капілярів (їхні діаметри вказані на установці).
Виберіть із варіантів поданих нижче.

1rI = 0,5•10-3м ; rII = 1,3•10-3м ; rIII = 0,9•10-3м13
2rI = 0,5•10-2м ; rII = 1,3•10-2м ; rIII = 0,9•10-2м12
3rI = 1•10-3м ; rII = 2,6•10-3м ; rIII = 1,8•10-3м12
 
 • 12
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви зазначили неправильні радіуси, спробуйте ще раз.


110
 
 • 13
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1-0,5XXXX
2-0,5XXXX
3-0,5XXXX
Середнє
значення
-0,5-XXX
ІІ капіляр1-1,3XXXX
2-1,3XXXX
3-1,3XXXX
Середнє
значення
-1,3-XXX
ІІІ капіляр1-0,9XXXX
2-0,9XXXX
3-0,9XXXX
Середнє
значення
-0,9-XXX
Середнє
значення
XX----

114
 
 • 14
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.
Виберіть положення склянки B із варіантів, що подані нище.

10287-03-014-01.gifСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.15
20287-03-014-02.gifСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою.16
 
 • 15
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


114
 
 • 16
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зниження меніску для I-ої трубки із варіантів що подані нище.

10287-03-016-01.gifЗнизити меніск I-ої трубки до рівня рідини в посудині C.18
20287-03-016-02.gifЗнизити меніск I-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C.17
 
 • 17
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для I-ої трубки, спробуйте ще раз.


116
 
 • 18
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h1 підняття рідини в манометрі для I-ої трубки?
Висота підняття рідини визначається за різницею рівнів рідини в манометрі.

1h1 = 20•10-3м19
2h1 = 8•10-3м19
3h1 = 16•10-3м20
 
 • 19
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h1 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


116
 
 • 20
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5XXXX
2-0,5XXXX
3-0,5XXXX
Середнє
значення
-0,5-XXX
ІІ капіляр1-1,3XXXX
2-1,3XXXX
3-1,3XXXX
Середнє
значення
-1,3-XXX
ІІІ капіляр1-0,9XXXX
2-0,9XXXX
3-0,9XXXX
Середнє
значення
-0,9-XXX
Середнє
значення
XX----

121
 
 • 21
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-021-01.gifСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води22
20287-03-021-02.gifСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою23
 
 • 22
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


121
 
 • 23
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для I-ої трубки(експеримент №2).

10287-03-023-01.pngЗнизити меніск I-ої трубки до рівня рідини в посудині C.25
20287-03-023-02.pngЗнизити меніск I-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C.24
 
 • 24
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для I-ої трубки, спробуйте ще раз.


123
 
 • 25
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h2 підняття рідини в манометрі для I-ої трубки?

1h2 = 20•10-3м26
2h2 = 14•10-3м27
3h2 = 7•10-3м26
 
 • 26
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h2 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


123
 
 • 27
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3-0,5xxxx
Середнє
значення
-0,5-xxx
ІІ капіляр1-1,3xxxx
2-1,3xxxx
3-1,3xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

128
 
 • 28
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-028-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.29
20287-03-028-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою.30
 
 • 29
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


128
 
 • 30
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для I-ої трубки.

10287-03-030-01.pngЗнизити меніск I-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C.31
20287-03-030-02.pngЗнизити меніск I-ої трубки до рівня рідини в посудині C.32
 
 • 31
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для I-ої трубки, спробуйте ще раз.


130
 
 • 32
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h3 підняття рідини в манометрі для I-ої трубки?

1h3 = 32•10-3м33
2h3 = 16•10-3м34
3h3 = 1•10-3м33
 
 • 33
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h3 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


130
 
 • 34
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
-0,5-xxx
ІІ капіляр1-1,3xxxx
2-1,3xxxx
3-1,3xxxx
Середнє
значення
-1,3-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

135
 
 • 35
Текст к ситуацииЗа якою формулою обраховувати середнє значення - hсер.?

1hсер. = ( h1 + h2 + h3) / 337
2hсер. = 3h1 + 3h2 + 3h336
3hсер. = h1 • h2 • h3 + 336
 
 • 36
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно обрахували hсер, спробуйте ще раз.


134
 
 • 37
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр1-1,3xxxx
2-1,3xxxx
3-1,3xxxx
Середнє
значення
-1,3-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

144
 
 • 44
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


145
 
 • 45
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-045-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою.47
20287-03-045-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.46
 
 • 46
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


145
 
 • 47
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для II-ої трубки.

10287-03-047-01.pngЗнизити меніск II-ої трубки, трохи вище рівня рідини в посудині C48
20287-03-047-02.pngЗнизити меніск II-ої трубки до рівня рідини в посудині C49
 
 • 48
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для II-ої трубки, спробуйте ще раз.


147
 
 • 49
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h1 підняття рідини в манометрі для II-ої трубки?

1h1 = 8•10-3м51
2h1 = 6•10-3м50
3h1 = 4•10-3м50
 
 • 50
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h1 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


147
 
 • 51
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
2-1,3xxxx
3-1,3xxxx
Середнє
значення
-1,3-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

152
 
 • 52
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-052-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.53
20287-03-052-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з"єдналась з атмосферою.54
 
 • 53
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


155
 
 • 54
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для II-ої трубки(експеримент №2).

10287-03-054-01.pngЗнизити меніск II-ої трубки до рівня рідини в посудині C.56
20287-03-054-02.pngЗнизити меніск II-ої трубки, трохи вище рівня рідини в посудині C.55
 
 • 55
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для II-ої трубки, спробуйте ще раз.


154
 
 • 56
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h2 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


157
 
 • 57
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
3-1,3xxxx
Середнє
значення
-1,3-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

158
 
 • 58
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-058-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою60
20287-03-058-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води59
 
 • 59
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


158
 
 • 60
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h підняття рідини в капілярі піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для II-ої трубки.

10287-03-060-01.pngЗнизити меніск II-ої трубки, трохи вище рівня рідини в посудині C61
20287-03-060-02.pngЗнизити меніск II-ої трубки до рівня рідини в посудині C62
 
 • 61
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для II-ої трубки, спробуйте ще раз.


160
 
 • 62
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h3 підняття рідини в манометрі для II-ої трубки?

1h3 = 2•10-3м63
2h3 = 9•10-3м63
3h3 = 7•10-3м64
 
 • 63
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h3 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


162
 
 • 64
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,3-xxx
ІІІ капіляр1-0,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

165
 
 • 65
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-065-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою.66
20287-03-065-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.62
 
 • 66
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для III-ої трубки.

10287-03-066-01.pngЗнизити меніск III-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C67
20287-03-066-02.pngЗнизити меніск III-ої трубки до рівня рідини в посудині C68
 
 • 67
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для II-ої трубки, спробуйте ще раз.


166
 
 • 68
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h1 підняття рідини в манометрі для III-ої трубки?

1h1 = 8•10-3м69
2h1 = 9•10-3м69
3h1 = 12•10-3м70
 
 • 69
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h1 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


166
 
 • 70
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,3-xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2-0,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

171
 
 • 71
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-071-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою73
20287-03-071-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.72
 
 • 72
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


171
 
 • 73
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для III-ої трубки.

10287-03-073-01.pngЗнизити меніск III-ої трубки до рівня рідини в посудині C75
20287-03-073-02.pngЗнизити меніск III-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C74
 
 • 74
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для III -ої трубки, спробуйте ще раз.


173
 
 • 75
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h2 підняття рідини в манометрі для II-ої трубки?

1h2 = 5•10-3м76
2h2 = 10•10-3м77
3h2 = 2,5•10-3м76
 
 • 76
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h2 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


173
 
 • 77
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,3-xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2100,9xxxx
3-0,9xxxx
Середнє
значення
-0,9-xxx
Середнє
значення
xx----

178
 
 • 78
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Виберіть потрібне положення склянки B так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою. Вся система прийме атмосферний тиск. По капіляру А рідина підніметься на висоту h. В колінах манометра рідина встановиться на одному рівні.

10287-03-078-01.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N повністю з`єдналась з атмосферою.80
20287-03-078-02.pngСклянка B опускається так, щоб трубка N ледь торкалась поверхні води.79
 
 • 79
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили склянку B, спробуйте ще раз.


178
 
 • 80
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Для знаходження висоти h(підняття рідини в капілярі) піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск.
Виберіть потрібне зменшення меніску для III-ої трубки.

10287-03-080-01.pngЗнизити меніск III-ої трубки нижче рівня рідини в посудині C81
20287-03-080-02.pngЗнизити меніск III-ої трубки до рівня рідини в посудині C82
 
 • 81
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно встановили меніск для III-ої трубки, спробуйте ще раз.


180
 
 • 82
Текст к ситуации

Манометр
Манометр

Яка висота h3 підняття рідини в манометрі для III-ої трубки?

1h3 = 2•10-3м83
2h3 = 10•10-3м83
3h3 = 12•10-3м84
 
 • 83
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h3 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


182
 
 • 84
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели висоту h3 підняття рідини в манометрі, спробуйте ще раз.


185
 
 • 85
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м∆σ, Н/мЕ= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,5-xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,3-xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2100,9xxxx
3120,9xxxx
Середнє
значення
11,330,9-xxx
Середнє
значення
xx----

186
 
 • 86
Текст к ситуацииЗа якою формулою визначається коефіцієнт поверхневого натягу σ ?

1σ = ρ + g + r + h ;87
2σ = 2 ρ g r h;87
30287-03-086-03.gif88
 
 • 87
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели формулу за якою визначається коефіцієнт поверхневого натягу σ, спробуйте ще раз.


186
 
 • 88
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м•10-5∆σ, Н/м•10-5Е= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,52,8xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,31,4xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2100,9xxxx
3120,9xxxx
Середнє
значення
11,330,92,1xxx
Середнє
значення
xx2,1---

189
 
 • 89
Текст к ситуацииЗа якою формулою визначається ∆σсер. ?

1∆σсер. = ( σ1 + σ2 + σ3 ) / 3 ;90
2∆σсер. = ( ∆σ1 + ∆σ2 + ∆ σ3 ) / 3 ; ∆σn = | σn - σсер. | ;91
3∆σсер. = (σ 1 - σ 2 - σ 3) / 3 ;90
 
 • 90
Текст к ситуации

Не вірно!

Ви неправильно ввели формулу за якою визначається ∆σ, спробуйте ще раз.


189
 
 • 91
Текст к ситуацииТаблиця 1
Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м•10-3∆σ, Н/м•10-3Е= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м •10-3
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,52,8xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,31,4xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2100,9xxxx
3120,9xxxx
Середнє
значення
11,330,92,1xxx
Середнє
значення
xx2,10,4722,38(2,1 ± 0,47)

192
 
 • 92
Текст к ситуации

Звіт.

Хід роботи.

 1. Записати радіуси трьох капілярів (вказані на установці).
 2. Опустити склянку В так, щоб трубка N з`єдналась з атмосферою (рис. 1). Тоді вся система приймає атмосферний тиск. По капіляру А рідина піднімається на висоту h. В колінах манометра рідина встановлюється на одному рівні.
 3. Для знаходження висоти h підняття рідини в капілярі піднімають склянку В. Вода, заходячи в трубку N, стискає повітря всередині системи, і виникаючий при цьому додатковий тиск буде знижувати меніск. Треба досягти опускання меніску до рівня рідини в посудині С (для кожної трубки окремо). Очевидно, що одночасно з цієї самої причини рівень рідини у правому коліні манометра буде опускатись, а в лівому підніматись. Нехай висота підняття рівня рідини в лівому коліні манометра над рівнем рідини в правому коліні буде h1, а густина рідини ρ1. Через те що ρ1h1g1 = ρhg, а у випадку однакових рідин в капілярі і манометрі ρ1 = ρ, та відповідно h1 = h.
 4. Дослід необхідно повторити по 3 рази для трьох капілярів з різними діаметрами. Знайти середнє арифметичне h для кожного капіляра і обчислити σ та похибки вимірювань. Результати занести в таблицю 1.


рис. 1

Заповнення таблиці.

Таблиця 1

Номер дослідуh, м•10-3r, м•10-3σ, Н/м•10-3∆σ, Н/м•10-3Е= ∆σсер. / σсер. • 100%σ =(σс ± ∆σс), Н/м•10-3
І капіляр1160,5xxxx
2140,5xxxx
3160,5xxxx
Середнє
значення
15,330,55,07xxx
ІІ капіляр181,3xxxx
281,3xxxx
371,3xxxx
Середнє
значення
7,661,32,53xxx
ІІІ капіляр1120,9xxxx
2100,9xxxx
3120,9xxxx
Середнє
значення
11,330,93,78xxx
Середнє
значення
xx3,80,8522,37(3,8•10 ± 0,85)

Розрахунки.

hсер. = ( h1 + h2 + h3) / 3 ;
hсер.I = ( 16 + 14 + 16) •10-3 / 3 = 15,33•10-3 [м] ;
hсер.II = ( 8 + 8 + 7) •10-3 / 3 = 7,66•10-3 [м] ;
hсер.III = ( 12 + 10 + 12) •10-3 / 3 = 11,33•10-3 [м] ;


σI = 7,5•10-2 • 9,8 • 0,5•10-3 • 15,33•10-2 / 2 = 2,8•10-3 [Н/м] ;
σII = 7,5•10-2 • 9,8 • 0,5•10-3 • 7,66•10-2 / 2 = 1,4•10-3 [Н/м] ;
σIII = 7,5•10-2 • 9,8 • 0,5•10-3 • 11,44•10-2 / 2 = 2,1•10-3 [Н/м] ;

σсер. = (σI + σII + σIII) / 3 ;
σсер. = 2,1•10-3 [Н/м] ;

∆σI = | σI - σсер. | ;
∆σII = | σII - σсер. | ;
∆σIII = | σIII - σсер. | ;
∆σI = | 2,8•10-3 - 2,1•10-3 | = 0,7•10-3 [Н/м] ;
∆σII = | 1,4•10-3 - 2,1•10-3 | = 0,7•10-3 [Н/м] ;
∆σIII = | 2,1•10-3 - 2,1•10-3 | = 0 [Н/м] ;
∆σсер. = ( 0,7•10-3 + 0,7•10-3 + 0 ) / 3 = 0,47•10-3 [Н/м] ;

E = 0,47•10-3 / 2,1•10-3 •100% = 22,38%;

σ = σс ± ∆σс ;
σ = (2,1 ± 0,47)•10-3 [Н/м] ;

Вітаємо!
Ви виконали лабораторну роботу "Вивчення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом підняття рідини в капілярах".