Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

738. Фітомеліорація

2. Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат

Автор: Шевченко С.М.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0738-02-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями і пройти тестовий контроль. У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом і отримати допуск до виконання лабораторної роботи.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Залежно від виду, віку рослинності, габітусу (зовнішній вигляд рослини), густоти і способу посадки деревних рослин змінюються освітленість, сила вітру, температура, вологість повітря і ґрунту у насадженні, які істотно відрізняються від аналогічних показників на відкритій місцевості.

Під пологом лісу створюється свій фітоклімат, істотно відмінний від умов на відкритій місцевості.

Фітоклімат – різновид мікроклімату – метеорологічні умови, що створюються у середовищі існування рослин (у травостої, кронах дерев і т.п.), які визначаються впливом рослинності на клімат приземного шару повітря.

Крізь крони лісу сонячна радіація проникає в меншій мірі; у густому лісі вся або майже вся радіація буде розсіяною, а інтенсивність її – малою. Відповідно зменшується і освітленість під пологом лісу.

Фітоценозсукупність видів рослин, що існує на території з більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами, характеризується певним видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовнішнім середовищем.

Асоціація рослинна – основна класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів), характеризується однорідним флористичним складом, наявністю провідних видів, певним кількісним співвідношенням між окремими видами, а також ярусністю, послідовністю фенологічного розвитку рослин протягом вегетаційного періоду та продуктивністю рослинної маси. Кожна асоціація рослин тісно пов`язана з умовами середовища – кліматом, ґрунтом тощо. У рослинній асоціації існують певні біологічні взаємозв`язки між видами, що до неї входять, а також між ними і середовищем. Назви рослинним асоціаціям дають за назвами провідних видів, яких може бути один або кілька (наприклад шавлієво-кострицево-ковилова – в степах, сосняк лишайниковий – в лісах.

Едифікатори – види рослин, які переважають у фітоценозі, що визначають його особливості, утворюють біосередовище в екосистемі і відіграють важливу роль у побудові її структури (наприклад, у сосновому лісі – це сосна, в степу – ковила). Супутників едифікаторів називають субедифікаторами (в грабовій діброві – граб). Види, що відіграють у фітоценозі другорядну роль, називають асектаторами (горобина, черемха).

Проективне покриття – це горизонтальна проекція надземних органів рослин на поверхню ґрунту. Облік загального проективного покриття здійснюється у відсотках. У густому трав’яному покритті сума проекцій окремих видів буває понад 100 %, оскільки рослини перекривають одна одну надземними частинами. особливо це стосується багатоярусних угруповань.

Найконтрастніше виділяються мікрокліматичні особливості асоціацій зі щільним наметом – граба, клена гостролистого, дуба північного явора. Асоціації, в яких дерева-едифікатори утворюють ажурну крону (береза, акація біла, клен ясенолистий, модрина європейська, ясени звичайний та зелений і сосна звичайна), відрізняються меншими контрастними характеристиками. Близький до цих порід мікроклімат асоціації дуба звичайного з модриною. Найтеплішою асоціацією виявився сосняк. Підвищений температурний режим сосняків пояснюється пониженою вологістю повітря.

Порядок виконання роботи

Виконання лабораторної роботи полягає у визначенні клімато-утворювальних властивостей зелених насаджень.

Робота складається з декількох етапів.

Перший етап – визначаємо проективне покриття рослинної асоціації. Для визначення проективного покриття рослинної асоціації використовують 5 бальну шкалу, яка виражає такі величини покриття рослин:

5 бали – 75–100 % – суцільне або майже суцільне;

4 бали – 50–75 % – велике;

3 бали – 25–50 % – помірне;

2 бали – 5–25 % – слабке;

1 бал – до 5 % – дуже дрібне.

Другий етап – визначаємо асоціацію за рівнем різниць температури і вологості повітря. За рівнем різниць температури і вологості повітря виділяють три групи асоціацій:

"холодні-вологі" (з різницею температур відкритого і закритого простору 3,2–4,0°С і різницею вологості повітря 13,2–16,5 %). До цієї груп належать угруповання граба, дуба північного, клена гостролистого і клена-явора;

"помірні" (з різницею температур відкритого і закритого простої 2,4–3,2°С і різницею вологості повітря 9,9–13,2 %). До цієї групи належать угруповання дуба звичайного з модриною, дуба звичайного, ясена звичайного та ясена зеленого;

"теплі-сухі" (з різницею температур відкритого і закритого простору 1,6–2,4°С і різницею вологості повітря 6,6–9,8 %). Об`єднують асоціації сосни звичайної, акації білої, берези повислої, модрини європейської клена ясенелистого, тобто "теплих угруповань".

Третій етап визначаємо асоціацію за рівнем вітрового режиму. За рівнем вітрового режиму асоціації згрупуються таким чином:

"затишні" (співвідношення швидкостей вітру в закритому просторі лісового фітоценозу й у відкритому просторі поля становить 0,8–0,17 %), включають асоціації сосни, дуба звичайного з модриною, модрини європейської, ясенів звичайного і зеленого;

"середнього затишку" (співвідношення швидкості вітру 0,17–11,26 %), включають асоціації дуба північного, граба, кленів – гостролистого й явора;

"незатишні" (співвідношення швидкості вітру 0,26–11,35 %), включають асоціації берези повислої, клена ясенелистого, акації білої.

Четвертий етап – визначаємо асоціацію за рівнем освітленості. За рівнем освітленості асоціації об`єднують у такі групи:

"темні" (співвідношення освітленості підпологового простору і відкритої місцевості становить 2,0–3,4 %) (асоціації дуба північного, граба, кленів гостролистого й явора);

"середньої освітленості" (співвідношення освітленості – 3,4–4,8 %), включають асоціації сосни звичайної, дуба звичайного, дуба звичайного з модриною, ясенів звичайного та зеленого;

"світлі" (співвідношення освітленості – 4,8–6,2 %), включають асоціації берези повислої, клена ясенелистого, акації білої, модрини європейської.

П’ятий етап – визначаємо асоціацію згідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань. Згідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань (таксаційно-фітоценотичної та емоційної), до 1-го класу належать "світлі", "теплі-сухі" фітоценози, до 2-го класу – фітоценози "середньої освітленості", "помірні", до 3-го – "темні", "холодні-вологі".

У "темних", "холодних-вологих" асоціаціях дуба північного, граба, кленів гостролистого, як правило, трав`яний ярус або зовсім відсутній, або його проективне покриття не перевищує 5 % (в асоціації явору). У фітоценозах "середньої освітленості", "помірних" проективне вкриття коливається в межах 12–85 %. У "світлих", "теплих" фітоценозах, крім сосняку, який за рівнем освітленості належить до середньої категорії, проективний покрив становить 90–100 % (в сосновій – 29 %). Приблизно такі ж закономірності спостерігаються у видовому складі трав`яного покриву, кількості та якості природного відновлення.

Таким чином, знаючи кліматоутворювальні властивості рослин-едифікаторів, можна створювати паркові і лісопаркові фітоценози з високою естетичною цінністю та сприятливими санітарно-гігієнічними характеристиками. Наприклад, у лісопарковому поясі Хмельницького "світлі" типи фітоценозів займають лише 12 % лісопокритої площі, що вимагає подальшого збільшення площі насаджень з ажурною кроною, особливо в грабо-дубових лісах, та формування галявин.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФітоклімат – це:

1різновид мікроклімату – метеорологічні умови, що створюються у середовищі існування рослин, які визначаються впливом рослинності на клімат приземного шару повітря9, 10, 11, 12
2клімат приземного шару повітря, обумовлений мікромасштабними відмінностями земної поверхні усередині місцевого клімату25
3багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25–50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тої чи іншої місцевості25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКрізь крони лісу сонячна радіація:

1проникає в більшій мірі25
2проникає в меншій мірі9, 10, 11, 12
3не змінює свою інтенсивність25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПід пологом лісу освітленість у порівнянні з відкритою місцевістю:

1зменшується9, 10, 11, 12
2збільшується25
3не змінюється25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФітоценоз – це:

1ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо)25
2ділянка земної поверхні, що характеризується певними фізико-географічними умовами (характером мікроклімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунту та водного режиму), разом з біоценозом (угрупованням рослинних і тваринних організмів)25
3сукупність видів рослин, що існує на території з більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами, характеризується певним видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовнішнім середовищем9, 10, 11, 12
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАсоціація рослинна – це:

1. головна функціональна одиниця в екології, єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов`язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією

2. основна класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів), характеризується однорідним флористичним складом, наявністю провідних видів, певним кількісним співвідношенням між окремими видами, а також ярусністю, послідовністю фенологічного розвитку рослин протягом вегетаційного періоду та продуктивністю рослинної маси

3. основна класифікаційна одиниця фітоклімату, характеризується однорідним флористичним складом, наявністю провідних видів, певним кількісним співвідношенням між окремими видами, а також ярусністю, послідовністю фенологічного розвитку рослин протягом вегетаційного періоду та продуктивністю рослинної маси


1125
2213, 14, 15, 16
3325
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЕдифікатори – це:

1сукупність видів рослин, що існує на території з більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами, характеризується певним видовим складом25
2основна класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів)25
3види рослин, які переважають у фітоценозі, що визначають його особливості, утворюють біосередовище в екосистемі і відіграють важливу роль у побудові її структури (наприклад, у сосновому лісі – це сосна, в степу – ковила)13, 14, 15, 16
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСупутників едифікаторів називають:

1субедифікаторами13, 14, 15, 16
2фітоценозами25
3асектаторами25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАсектатори – це:

1види рослин, які переважають у фітоценозі, що визначають його особливості, утворюють біосередовище в екосистемі і відіграють важливу роль у побудові її структури25
2види, що відіграють у фітоценозі головну роль25
3види, що відіграють у фітоценозі другорядну роль13, 14, 15, 16
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПроективне покриття – це:

1горизонтальна проекція надземних органів рослин на поверхню ґрунту17, 18, 19, 20
2це показник щільності стояння стовбурів на одиниці площі і є однією з таксаційних характеристик деревостану25
3види рослин, які переважають у фітоценозі, що визначають його особливості25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ чому вимірюють загальне проективне покриття рослинної асоціації:

1безрозмірний коефіцієнт25
2у відсотках17, 18, 19, 20
3у м225
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля визначення проективного покриття рослинної асоціації використовують:

120 бальну шкалу25
210 бальну шкалу25
35 бальну шкалу17, 18, 19, 20
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа рівнем різниць температури і вологості повітря виділяють такі групи асоціацій:

1"затишні", "середнього затишку" і "незатишні"25
2"холодні-вологі", "помірні" і "теплі-сухі"17, 18, 19, 20
3"темні", "середньої освітленості" і "світлі"25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа рівнем вітрового режиму асоціації згрупуються таким чином:

1"темні", "середньої освітленості" і "світлі"25
2"холодні-вологі", "помірні" і "теплі-сухі"25
3"затишні", "середнього затишку" і "незатишні"21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа рівнем освітленості асоціації об`єднують у такі групи:

1"затишні", "середнього затишку" і "незатишні"25
2"холодні-вологі", "помірні" і "теплі-сухі"25
3"темні", "середньої освітленості" і "світлі"21, 22, 23, 24
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗгідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань (таксаційно-фітоценотичної та емоційної), до 1-го класу належать:

1"світлі" і "теплі-сухі" фітоценози21, 22, 23, 24
2фітоценози "середньої освітленості" і "помірні"25
3"темні" і "холодні-вологі" фітоценози25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗгідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань (таксаційно-фітоценотичної та емоційної), до 2-го класу належать:

1"світлі" і "теплі-сухі" фітоценози25
2фітоценози "середньої освітленості" і "помірні"21, 22, 23, 24
3"темні" і "холодні-вологі" фітоценози25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗгідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань (таксаційно-фітоценотичної та емоційної), до 3-го класу належать:

1"світлі" і "теплі-сухі" фітоценози25
2фітоценози "середньої освітленості" і "помірні"25
3"темні" і "холодні-вологі" фітоценози26
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГабітус – це:

1повнота зелених насаджень25
2зовнішній вигляд рослини26
3густота зелених насаджень25
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазви рослинним асоціаціям дають:

1за назвами провідних видів представлених у асоціації26
2за назвою найбільшої кількості рослин представлених у асоціації25
3за назвою головних рослин представлених у асоціації25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМікрокліматичні особливості асоціацій найконтрастніше виділяються:

1з рідким наметом25
2з середнім наметом25
3зі щільним наметом26
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема роботи: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат.

Мета роботи: Навчитися визначати кліматоутворювальні властивості зелених насаджень та вміти створювати паркові і лісопаркові фітоценози з високою естетичною цінністю та сприятливими санітарно-гігієнічними характеристиками.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали й устаткування:

1 Анемометр

2 Аспіраційний психрометр

3 Люксметр Testo 540


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0738-02-029.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо проективне покриття рослинної асоціації

1Проективне покриття рослинної асоціації становить 5 балів30
2Проективне покриття рослинної асоціації становить 4 бали40
3Проективне покриття рослинної асоціації становить 3 бали40
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0738-02-030.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо різницю температури на відкритій місцевості і в насадженні

1різниця температури на відкритій місцевості і в насадженні становить 2,05 °С40
2різниця температури на відкритій місцевості і в насадженні становить 2,5 °С48
3різниця температури на відкритій місцевості і в насадженні становить 2,1 °С40
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0738-02-031.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо різницю вологості повітря на відкритій місцевості і в насадженні

1різниця вологості повітря на відкритій місцевості і в насадженні становить 1 %32
2різниця вологості повітря на відкритій місцевості і в насадженні становить 73 %41
3різниця вологості повітря на відкритій місцевості і в насадженні становить 74 %41
 
 • 32
Текст к ситуацииАсоціація за рівнем різниць температури і вологості повітря

1рослинна асоціація відноситься до "холодної-вологої"49
2рослинна асоціація відноситься до "помірної"42
3рослинна асоціація відноситься до "теплої-сухої"42
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0738-02-033.mp4
Текст к ситуацииРізниця вітрового режиму на відкритій місцевості і в насадженні

1різниця вітрового режиму становить…34
2різниця вітрового режиму становить…43
3різниця вітрового режиму становить…43
 
 • 34
Текст к ситуацииЗа рівнем вітрового режиму асоціація відноситься до:

1"затишної"35
2"середнього затишку"44
3"незатишної"44
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0738-02-035.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо різницю рівнів освітлення на відкритій місцевості і в насадженні

1Різниця рівня освітлення становить 3,645
2Різниця рівня освітлення становить 336
3Різниця рівня освітлення становить 645
 
 • 36
Текст к ситуацииЗа рівнем освітленості асоціація відноситься до:

1"темної"46
2"середньої освітленості"37
3"світлої"46
 
 • 37
Текст к ситуацииЗгідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань асоціація належить до:

11 класу47
22 класу38
33 класу47
 
 • 38
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 39
Текст к ситуацииОформіть протокол та відішліть його викладачу

Лабораторна робота №2

Тема роботи. Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат

Мета роботи. Навчитися визначати кліматоутворювальні властивості зелених насаджень та вміти створювати паркові і лісопаркові фітоценози з високою естетичною цінністю та сприятливими санітарно-гігієнічними характеристиками

Матеріали й устаткування:анемометр, аспіраційний психрометр, цифровий лазерний далекомір Bosch DLE 70 Professional з вбудованим люксметром.

Обробка результатів

1. Результати вимірювань зелених насаджень занести у таблицю 1.

Таблиця 1 – Результати вимірювань основних мікрокліматичних показників зеленого насадження у порівнянні з відкритою місцевістю

Проективне покриття рослинної асоціації

Температура

Вологість

Вітровий режим

Рівень освітлення

на відкритій місцевості, °Су насадженні, °Срізниця, %на відкритій місцевостіу насадженнірізниця, %на відкритій місцевості, м/су насадженні, м/срізниця, %на відкритій місцевості, лку насадженні, лкрізниця, %
             

2. Результати досліджень занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Визначення кліматоутворювальних властивостей зеленого насадження

За рівнем різниць температури і вологості повітряЗа рівнем вітрового режимуЗа рівнем освітленостіЗгідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань
1    

3. Зробити висновок про кліматоутворювальні властивостей зелених насаджень та дати рекомендації стосовно створення паркових і лісопаркових фітоценозів з високою естетичною цінністю та сприятливими санітарно-гігієнічними характеристиками.


 
 • 40
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати різницю температури на відкритій місцевості і в насадженні.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 41
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати різницю вологості повітря на відкритій місцевості і в насадженні.

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 42
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати асоціацію за рівнем різниці температури і вологості повітря.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 43
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати різницю вітрового режиму на відкритій місцевості і в насадженні.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати асоціацію за рівнем вітрового режиму.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати різницю рівнів освітлення на відкритій місцевості і в насадженні.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати асоціацію за рівнем освітленості.

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати до якого класу належить асоціація згідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 48
Текст к ситуацииВизначаємо різницю вологості повітря в насадженні і на відкритій місцевості

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 49
Текст к ситуацииВизначаємо різницю вітрового режиму на відкритій місцевості і в насадженні

1Продовжити виконання лабораторної роботи33