.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка
Освітня програма –

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Набір у цьому році не проводиться

Спеціаліст з економічної кібернетики - це економіст-аналітик, який володіє базовою підготовкою з інформаційних технологій, включаючи програмування.

А це в свою чергу дозволяє нашим випускникам займати більш широкий перелік посад після закінчення навчання.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
(тел. 098-3817072)

Кафедра утворена в 1996 р. У зв’язку з необхідністю посилення підготовки студентів “Економічна кібернетика” у галузі прикладних математичних і комп’ютерних дисциплін. У 1998 р. Була відкрита спеціалізація “Економіко – математичне моделювання”.

Кафедра готує фахівців в області економічної кібернетики та забезпечує окремими дисциплінами інші факультети.

Наукова діяльність концентрується на таких наукових напрямках:

- кібернетика виробничої діяльності;

- інформаційні технології в економіці;

- моделювання економічних систем;

- прийняття рішень в умовах невизначеності.

Економічна кібернетика» – спеціальність та науковий напрям, який охоплює використання ідей і методів кібернетики – науки управління економічними системами. У рамках цього напряму економіка в цілому і на рівні різних областей, підприємств, підрозділів розглядається як система, де народжуються і розвиваються процеси регулювання і управління, які реалізуються у формі руху і перетворення інформації. Необхідність підготовки професіоналів за фахом зумовлена потребою забезпечити комплексом знань з обчислювальної техніки, інформатики та економіко-математичних методів.

Фахівець за спеціальністю економічна кібернетика буде підготовлений як кваліфікований спеціаліст в галузі економіки. Напрямком його діяльності є побудова й експлуатація автоматизованих систем, комп`ютерне моделювання, операції з нерухомістю, страхування, державне управління в економічній та соціальній галузях, діяльність в організаціях системи фінансових органів, контрольно-ревізійних і податкових управлінь, банків, органів соціального забезпечення, науково-дослідних центрів, а також в інспекціях з безпеки руху, охорони праці та якості; в організаціях з фінансово-економічної безпеки; в агенціях із зайнятості й трудових контрактів; в галузі техніки та фізичних наук; в якості референта, помічника керівника;помічників керівників малих підприємств; по організації діловодства; у інших державних інспекціях.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Фундаментальна та професійно-орієнтована підготовка здійснюється вивченням дисциплін :

 Економічна кібернетика

 Математичне програмування

 Дослідження операцій

 Дискретний аналіз

 Інформатика та комп’ютерна техніка

 Візуальне об’єктне програмування

 Імітаційне моделювання

 Моделювання економіки

 Електронна комерція

Особлива увага приділяється безперервній (з першого по п`ятий курс) комп`ютерній підготовці фахівця та застосуванню обчислювальної техніки при вивченні дисциплін економічного характеру:

 Економетрія

 Економетричне моделювання

 Багатомірне економіко-статистичне моделювання

 Інформаційні системи і технології в економіці

 Системи підтримки прийняття рішень

 Системи обробки економічної інформації

 Системи управління базами даних

 Корпоративні комп’ютерні мережі

 Теорія і моделі штучного інтелекту

 Експертні системи

Метою навчання є підготовка економістів-аналітиків, здатних проводити системний аналіз економічних об'єктів різного рівня ієрархії і розробляти оптимальні управлінські рішення.

КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади:

 економіста;

 економіста з планування ;

 математика-аналітика з дослідження операцій;

 фахівця з аналізу ринку праці;

 фахівця з методів розширення ринку збуту;

 фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;

 економіста з фінансової роботи;

 економіста обчислювального центру;

 прикладного програміста;

 консультанта з економічних питань;

 експерта-аналітика.

Бакалавр може претендувати на вакансії та обіймати посади:

  • техніка з підготовки виробництва та з планування;
  • техніка з праці;
  • ревізора з виробничо-технічних і економічних питань;
  • фахівця з фінансово-економічної безпеки;
  • адміністративного помічника;
  • референта, референта з основної діяльності;
  • помічника керівника підприємства (установи, організації, малого підприємства);
  • організатора діловодства (в держустановах та в різних сферах пов'язаних з економічною діяльністю);
  • інспектора з цін.

Магістри та спеціалісти можутьпретендувати на вакансії та посади:

  • фахівець та керівник в органах управління економікою, у фінансових закладах (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії),
  • економіст-математик у галузі прогнозування, планування та аналізу господарської діяльності підприємства,
  • фахівець та керівник ІТ-відділу підприємства,
  • фахівець із розробки та впровадження корпоративних інформаційних систем;
  • програміст та головний програміст;
  • фахівець з електронного устаткування;
  • фахівець з програмного забезпечення;
  • начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом;
  • керуючий рекламно-інформаційним агенством;
  • адміністратор бази даних;
  • аналітик комп’ютерних систем;
  • науковий співробітник;
  • викладач;
  • помічник керівника підприємства, референт.

Випускник магістратури додатково може займати посади

 економічного радника;

 наукового співробітника в галузі економіки;

 консультанта з економічних питань;

 викладача вищого навчального закладу.

До функцій бакалаврів входять: аналіз виробничої, господарської і економічної діяльності підприємств і установ, планування і оптимізація виробничої діяльності підприємств, керування ресурсами, нормування і організація оплати праці, виконання кошторисних розрахунків, ведення баз даних і формування банків даних, розробка програмного забезпечення для вирішення економічних і техніко-економічних задач, робота в інформаційних мережах, керування комерційною діяльністю підприємств, обробка статистичної і соціологічної інформації.

ФАХІВЕЦЬ БУДЕ ВМІТИ:

 проектувати й експлуатувати соціально-економічні автоматизовані системи;

 створювати новий програмний продукт і здійснювати налагодження готових розробок;

 розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях;

 створювати і використовувати статичні, динамічні експертні системи для бізнес-процесів;

 розробляти і використовувати моделі логічного й евристичного представлення знань.

ФАХІВЕЦЬ ОТРИМАЄ НАВИЧКИ:

 розробки механізмів управління й регулювання в економіці на різних рівнях;

 розробки механізмів прийняття рішень в економіці на різних рівнях;

 економіко-математичного моделювання;

 з технології програмування;

 експлуатації комп`ютерних мереж;

 оцінки різних інформаційних технологій;

 розробки автоматизованих систем управління виробничою діяльністю.

Додаткова iнформацiя: Internet-сторiнка Iнженерно-Экономiчного факультету

Перелiк предметiв навчання