.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка (Економічна кібернетика)

Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і "спеціаліст"

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Фахове вступне випробування (тестування); Сертифікат ЗНО з іноземної мови

Після отримання диплому бакалавра випускник може отримати ще диплом магістра. Форми навчання - денна, заочна, дистанційна. Навчання включає вивчення фахових дисциплін.

Магістр

це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Підготовка магістрів здійснюється з метою забезпечення потреб організацій, підприємств, установ, в тому числі університету у працівниках, які отримали поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку за вибраною спеціальністю і підтвердили свої здібності до науково-дослідницької або іншої інноваційної діяльності шляхом виконання та захисту кваліфікаційної роботи

.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю економічна кібернетика та кваліфікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
(тел. 098-3817072)

Кафедра утворена в 1996 р. У зв’язку з необхідністю посилення підготовки студентів “Економічна кібернетика” у галузі прикладних математичних і комп’ютерних дисциплін. У 1998 р. Була відкрита спеціалізація “Економіко – математичне моделювання”.

Кафедра готує фахівців в області економічної кібернетики та забезпечує окремими дисциплінами інші факультети.

Наукова діяльність концентрується на таких наукових напрямках:

- кібернетика виробничої діяльності;

- інформаційні технології в економіці;

- моделювання економічних систем;

- прийняття рішень в умовах невизначеності.

Метою підготовки є формування магістрів з економіки, здатних успішно вирішувати завдання проектування і вдосконалення систем управління економічними об'єктами різного призначення і рівня ієрархії на основі застосування сучасних інтегрованих систем підтримки прийняття рішень, економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Магістри та спеціалісти можутьпретендувати на вакансії та посади:

o фахівець та керівник в органах управління економікою, у фінансових закладах (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії),

o економіст-математик у галузі прогнозування, планування та аналізу господарської діяльності підприємства,

o фахівець та керівник ІТ-відділу підприємства,

o фахівець із розробки та впровадження корпоративних інформаційних систем;

o програміст та головний програміст;

o фахівець з електронного устаткування;

o фахівець з програмного забезпечення;

o начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом;

o керуючий рекламно-інформаційним агенством;

o адміністратор бази даних;

o аналітик комп’ютерних систем;

o науковий співробітник;

o викладач;

o помічник керівника підприємства, референт.

До функцій магістрів входять: володіння методами перед-проектного аналізу і моделювання економічних об’єктів і задач, розроблення моделюючих систем аналізу економічних процесів, розроблення прогнозних моделей розвитку економічних процесів і систем, розроблення методик формулювання і розв'язання економічних задач на ЕОМ, аналіз систем в економіці, розроблення проектів інформаційних систем або їх фрагментів, консультаційних проектів у сфері інформатизації, проектів з управлінського консалтингу, керування проектами інформатизації соціально-економічних об’єктів різних рівнів, створення систем керування господарськими об’єктами.

Додаткова iнформацiя: Internet-сторiнка Iнженерно-Экономiчного факультету

Перелiк предметiв навчання