ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
Хмельницький нацiональний унiверситет
ГОЛОВНА СТОРIНКА
Вiдеотека - декiлька зразкiв з бiльше, нiж 900 файлiв
Хмельницький нацiональний унiверситет. Вiдеотека

Реклама
Хмельницький національний університет

Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти


Комп’ютерні технології в галузі
Введення у дисципліну
В наш час у всьому світі широкого розвитку отримали комп’ютерні технології у проектуванні одягу. Їх впровадження дає змогу перевести процес проектування і підготовки моделей до виробництва на якісно новий рівень. Тому головною метою курсу є ознайомлення магістрів з сучасним станом процесу автоматизованого проектування швейних виробів.

Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
Тема 3.1. Базові принципи використання маржинального прибутку в економічних розрахунках на підприємстві
Важливим інструментом гнучкого планування являється використання в економічних розрахунках маржинального прибутку. В умовах централізованого управління економікою в практиці планування, обліку та аналізу показник «маржинальний прибуток» не використовується взагалі. Не приділяється йому достатньої уваги і в теперішніх умовах. Про такий потужний ринковий інструмент, практично не має згадки в спеціальних інструкціях по плануванню затрат. Тим часом, роль цього показника як вагомо гнучкого інструменту в рішенні проблем управління прибутком, затратами вибору асортименту продукції важко переоцінити.

Організація управлінської праці
Тема 1. Сутність та особливості управлінської праці
Управлінська праця - переважно розумова праця. Вона, хоча безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід'ємною частиною праці сукупного працівника.
Управлінська праця - це вид суспільної праці, основним завданням якого є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому.
Управлінська праця - це планомірна діяльність працівників адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийомами праці, її технічним оснащенням, а також взаєминами, що виникають у процесі виконання управлінських функцій.

Банкiвська система
Тема 13. Стандарти Базельського комітету з банківського нагляду
У банківській практиці криза проявляється в різкому зниженні платоспроможності банків, які починають відчувати нестачу ресурсів для виконання своїх поточних зобов’язань і для яких характерними є істотний розкид та різкі стрибки ставок.

Проектування трудових процесів
Аудіолекція. Основи організації виробничого процесу

Встух до фаху
Тема 1. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної швейної промисловості.

Iнформатика
2.4 Редактор MS Word. Додаткові можливості редактора.

Iнформатика
2.2 Редактор MS Word. Форматування документів.

Iнформатика
2.1 Редактор MS Word. Основи роботи з редактором.

Ергономіка
Тема 1. Ергономіка як метод гармонізації системи “людина - техніка”
Актуальність практичних і прикладних проблем ефективного управління людськими ресурсами підприємств і організацій потребує формування системи міждисциплінарних знань щодо: опанування структурно - логічного методу теоретичного дослідження процесу праці як складної системи “людина - техніка”; ознайомлення з основними засадами та принципами побудови перспективної форми високоефективної організації праці на підприємствах – гармонійного виробництва

Митна статистика
Відео лекція «Індексний метод аналізу товарообороту зовнішньої торгівлі»
Причини зміни цін на зовнішніх ринках різноманітні, а головними є світова кон'юнктура, коливання урожайності сільськогосподарських культур в окремі роки та різні непередбачувані політичні мотиви. Тому важливим є розрахунки індексів цін та фізичних обсягів експорту (імпорту) товарів. Для розрахунків використовуються середньоквартальні та середньорічні показники експорту (імпорту) однорідних товарів (підсубпозиції у відповідності з УКТЗЕД) за попередній рік та аналогічні дані за поточний місяць, за якими рахуються показники кількості і вартості. Розрахунки виконуються в українських гривнях та доларах США.

Сучасні методи соціологічних досліджень
Тема 1. Соціологія праці як наука.

Конструювання виробiв з рiзних матерiалiв
Відеолекція до теми №8 Методи розкрою хутряних напівфабрикатів. Вимірювання площі хутряних шкурок.

Управління командами
Тема 1. Поняття й фактори створення груп і команд в організаціях.

Теоретична i прикладна механiка
Відеолекція на тему «Основи структурного аналізу полоских механізмів»

Топографiя з основами картографiї
Місцевість та її елементи

Системи і механізми соціального захисту
Оглядова відеолекція
Ринкова трансформація економічної системи України зумовила глибокі соціально-економічні зміни, які супроводжуються значними економічними і соціальними втратами через падіння обсягів виробництва і спричинене цим безробіття, зниженням доходів населення. Це викликало й різке зниження рівня добробуту основної частини населення, девальвацію стимулів до праці тощо. В умовах радикальних економічних змін держава, як провідна сила у здійсненні ринкових трансформацій, повинна обмежувати та нейтралізувати потенційно деструктивну в соціальному контексті природу ринку. Останнє можливе за наявності результативної та дієвої системи соціального захисту населення. Відтак, одним із напрямів ринкових перетворень є створення системи соціального захисту, притаманної ринковій економіці, з максимальним урахуванням усього розмаїття потреб та інтересів окремих осіб, верств населення, яка б убезпечувала людину від соціально-економічної деградації, сприяла утвердженню соціальної і політичної стабільності в суспільстві.

Технології управління персоналом
Тема 1. Технології управління персоналом: суть та класифікація

Статистика працi
Аудіолекція Тема 5. Статистика робочого часу

Проектування процесiв працi
Аудіолекція Тема 2. Задачі та методи проектування процесів праці

Менеджмент продуктивностi
1.1. Методологія менеджменту продуктивності.

Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах
Відео лекція «Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT»

Банкiвськi операцiї
Відео лекція «Операції банків з міжнародних розрахунків»

Менеджмент персоналу (викладач Гарват Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент)
Вступна лекцiя до курсу “Менеджмент персоналу”
Навчальна дисципліна “Менеджмент персоналу” призначена для вивчення проблем управління персоналом у сучасній організації та формування у майбутніх спеціалістів з управління персоналом і економіки праці практичних навичок з прийняття управлінських рішень.

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Визначення ступеня впливу окремих факторів»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Вимірювання міцності зв'язку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Визначення форми зв'язку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Непараметричні методи оцінки кореляційного зв'язку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Довірчі межі та оцінка значущості характеристик кореляційного звязку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Вимірювання міцності зв'язку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Визначення форми зв'язку»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Визначення частки впливу факторiв та типу шляху нарощення виробництва»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Спосiб пропорцiйного дiлення»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Спосiб логарифмування»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Iнтегральний способ»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Спосiб рiзниць вiдностних показників»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Iндексний спосіб»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Спосiб абсолютних рiзниць»

Теорiя економiчного аналiзу
Відео лекція «Спосiб ланцюгових підстановок»

Статистика
Відео лекція «Показники варіації»

Статистика
Відео лекція «Структурні середні: мода і медіана»

Статистика
Відео лекція «Iнші види середніх величин»

Статистика
Відео лекція «Середні величини»

Звiтнiсть пiдприємств
Тема 1. Основи складання та подання звітності

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет