Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

271. Банки екологiчної iнформацiї

4. Методи і алгоритмічні обробки екологічних даних

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0271-04-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Методика визначення фонової концентрації за даними спостережень

1. Загальні положення

Фонова концентрація (мг/м3) є однією із характеристик забруднення атмосфери на території, яка розглядається.

Для кожного джерела викидів фонова концентрація характеризує сумарну концентрацію, яка створюється усіма іншими джерелами, за винятком того, що розглядається і визначається для всієї території, яка попадає в зону впливу джерела забруднення атмосфери.

Врахування фону для даної речовини при розробці проектної документації забезпечують проектні організації.

Фонова концентрація встановлюється для кожної забруднюючої речовини за даними спостережень. При відсутності необхідних даних врахування фонового забруднення повітря від сукупності джерел викидів проводиться розрахунковим шляхом.

За фонову концентрацію приймається статистично достовірна максимально разова концентрація (середня за 20 хвилин), яка визначається за даними спостережень, як значення концентрації, що перевищується не більш, ніж в 5% випадків загальної кількості спостережень.

За розрахункову фонову концентрацію приймається значення, що визначаться множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (згідно ОНД-86) з подальшим усередненням по території.

Фонова концентрація по території, яка визначена за даними спостережень, встановлюється Республіканським центром спостережень за станом природного середовища Держкомгідромету України за узгодженням з Центральною СЕС Міністерства охорони здоров`я України або іншими організаціями за їх дорученням. Встановлені значення фонових концентрацій доводяться до відома органів Мінприроди і установ Міністерства охорони здоров`я України.

Фонова концентрація по території, яка визначається розрахунковим методом, встановлюється місцевими органами Мінприроди України за узгодженням з установами Міністерства охорони здоров`я України.

Значення фонових концентрацій в зонах впливу конкретних джерел викидів розробляються на основі фонових концентрацій по території компетентними організаціями, які мають відповідний дозвіл органів

Мінприроди України та Міністерства охорони здоров`я України, та видаються на запити зацікавлених організацій, установ в тримісячний строк.

Значення фонової концентрації по території переглядаються не рідше, чим один раз на три роки. Питання необхідності перегляду значення фону вирішують органи Мінприроди України разом з установами Міністерства охорони здоров`я України.

Замовником на визначення фонових концентрацій по території населених пунктів є місцеві органи влади та самоврядування.

Призначено для визначення значень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і використовуються при проектуванні нових або реконструкції, техпереобладнанні діючих промислових та інших об`єктів, які є джерелами викидів в атмосферу.

Організація, яка подає запит на отримання значень фонових концентрацій, у встановленому порядку сплачує вартість їх розробки.

Вимоги до матеріалів спостережень для визначення фонової концентрації"

Для визначення фонової концентрації домішки використовується тільки кліматологічно однорідні ряди спостережень за період, на протязі якого додержувались такі умови:

- не змінювались методики відбору та аналізу проб повітря;

- не змінювалось (або змінювалось не більш, ніж на 0.5 км) місце знаходження поста, за даними якого визначався фон;

- суттєво не змінювався характер забудови поблизу поста (в радіусі 50 м);

- суттєво не змінювались характеристики викидів джерел, розташованих в радіусі до 5 км від поста (для особливо великих підприємств, ця відстань може бути збільшена місцевими органами Держкомгідромету і установами Міністерства охорони здоров`я України).

Визначення фону на усіх постах по одній домішці проводиться за даними спостережень за один і той же період. Визначення фону проводиться по п`яти градаціям швидкості і напрямку вітру: швидкість 0-2 м/с (при будь-якому напрямку), швидкість 3 м/с і більше (при північному, східному, південному і західному напрямках).

Значення метеорологічних параметрів для визначення фонових концентрацій приймається за матеріалами метеорологічної станції, репрезентативної для міста в цілому. Якщо в якій-небудь градації виявиться менше 100 спостережень, то отримане для цієї території значення фонової концентрації приймається як орієнтовне і уточнюється з накопиченням даних.

Для врахування сумації шкідливого впливу декількох забруднюючих речовин допускається визначення єдиного значення фону СФ для усіх речовин.

При цьому для кожного пункту спостережень і одних тих самих термінів спостережень концентрації речовин приводяться, згідно (С), до концентрації найбільш розповсюдженої однієї з цих речовин. Наприклад, у випадку сумації дії концентрації діоксиду сірки SО2 і діоксиду азоту NO2 приведена концентрація визначається за формулою:

(2.10)

де ГДК SO2 і ГДК NO2 - максимальні разові гранично допустимі концентрації цих речовин.

Подальша обробка виконується так, як і у випадку однієї речовини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГранично допустима концентрація - це

1 така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь

2 така кількість шкідливої речовини, яка встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.)

3 така кількість шкідливої речовини, яка при щоденному 8-годинному перебуванні на робочому місці протягом усього робочого стану не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь


119, 10, 11, 12
2225
3325
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФонова концентрація це:

1 характеризує сумарну концентрацію, яка створюється усіма іншими джерелами, за винятком того, що розглядається і визначається для всієї території, яка попадає в зону впливу джерела забруднення атмосфери.

2 така кількість шкідливої речовини, яка встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень.

3 така кількість шкідливої речовини, яка при щоденному 8-годинному перебуванні на робочому місці протягом усього робочого стану не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь


119, 10, 11, 12
2225
3325
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля скількох забруднюючих речовин встановлюється фонова концентрація?

1для кожної забруднюючої речовини за даними спостережень9, 10, 11, 12
2для вибіркової забруднюючої речовини за даними спостережень25
3Немає правильної відповіді25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення приймається за розрахункову фонову концентрацію?

1значення, що визначається множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,49, 10, 11, 12
2значення, що визначається діленням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,425
3значення, що визначається множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,125
4значення, що визначається діленням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,125
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОдиниці вимірювання фонової концентрації:

1мг/л25
2мг/с25
3мг/м313, 14, 15, 16
4мг/кг25
5мг/м225
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий термін перегляду значень фонової концентрації по території?

1Один раз на три роки13, 14, 15, 16
2Один раз на два роки25
3Один раз на рік25
4Три рази на рік25
5Два рази на рік25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке співвідношення між фоновою концентрацією і гранично допустимою концентрацією є вірним?

1Сф≤0,4ГДК13, 14, 15, 16
2Сф≥0,4ГДК25
3Сф≥0,8ГДК25
4Сф≥ГДК25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки значень потрібно для отримання статистично достовірного значення фонової концентрації?

1Чим більше вибірка, тим точніше13, 14, 15, 16
2Чим меньше вибірка, тим точніше25
3Не залежить від об’єму вибірки25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПротягом якого періоду максимальна разова концентрація не повинна викликати небажаних реакцій організму:

1доби25
2до 20 хв17, 18, 19, 20
3до 8 год25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯким чином визначають значення метеорологічних параметрів для визначення фонових концентрацій?

1приймається за матеріалами містичної станції25
2приймається за матеріалами космічної станції25
3приймається за матеріалами метеорологічної станції17, 18, 19, 20
4приймається за матеріалами клінічної станції25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи відноситься фонова концентрація є однією із характеристик забруднення атмосфери на території, яка розглядається?

1Так17, 18, 19, 20
2Ні25
3Фонова концентрація не є характеристикою забруднення атмосфери на території, яка розглядається25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк бути в ситуації, коли даних спостережень по будь-якій градації буде менше 100 (ста)?

1отримане для цієї території значення фонової концентрації приймається як остаточне і не уточнюється25
2отримане для цієї території значення фонової концентрації приймається як орієнтовне і уточнюється з накопиченням даних17, 18, 19, 20
3отримане для цієї території значення фонової концентрації приймається як орієнтовне і не уточнюється з накопиченням даних25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк визначають фонову концентрацію для речовин, що володіють сумацією шкідливого впливу?

1Допускається визначення значення фону СМ для усіх речовин25
2Не допускається визначення єдиного значення фону СФ для усіх речовин над землею25
3Допускається визначення єдиного значення фону СФ для усіх речовин21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі умови слід витримувати незмінними при визначенні фонової концентрації?

1Не змінювались методики відбору та аналізу проб повітря21, 22, 23, 24
2Не змінювались напрям та швидкість вітру25
3Не змінювались вологість та тиск повітря25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі умови слід витримувати незмінними при визначенні фонової концентрації?

1Змінювалось більш, ніж на 0.5 км місце знаходження поста, за даними якого визначався фон25
2Не змінювалось (або змінювалось не більш, ніж на 0.5 км) місце знаходження поста, за даними якого визначався фон21, 22, 23, 24
3Не змінювалось (або змінювалось не більш, ніж на 0.5 км) місце знаходження підприємства, за даними викидів якого визначався фон25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі умови слід витримувати незмінними при визначенні фонової концентрації?

1Суттєво не змінювався характер забудови поблизу поста (в радіусі 50 м)21, 22, 23, 24
2Суттєво змінювався характер забудови поблизу поста (в радіусі 50 м)25
3Суттєво не змінювався характер забруднення поблизу поста (в радіусі 50 м)25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі умови слід витримувати незмінними при визначенні фонової концентрації?

1суттєво змінювались характеристики викидів джерел, розташованих в радіусі до 5 км від поста25
2суттєво не змінювались характеристики викидів джерел, розташованих в радіусі до 5 км від поста26
3суттєво не змінювались характеристики викидів джерел, розташованих в радіусі від 5 км від поста25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк проводиться визначення фону на усіх постах по одній домішці?

1Період спостережень ролі не грає25
2за даними спостережень за різні періоди25
3за даними спостережень за один і той же період26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля скількох градацій швидкості вітру проводиться визначення фону?

1Для восьми градацій25
2Для п’яти градацій26
3Для трьох градацій25
4Для однієї градації25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля скількох градацій напрямків вітру проводиться визначення фону?

1Для восьми градацій25
2Для п’яти градацій26
3Для трьох градацій25
4Для однієї градації25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Методи і алгоритми обробки екологічних даних (на прикладі визначення фонової концентрації за даними спостережень)

Мета: знайомство з методикою визначення фонової концентрації за даними спостережень


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 Персональний компʼютер;

2 Програма Microsoft Excel 2007 або мікрокалькулятор.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииОбробка даних постів спостережень

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииОскільки обʼєм вибірки складає менше 800 спостережень, то при меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0271-04-031.mp4
Текст к ситуацииДля кожної з пʼяти градацій вітру обчислюємо середнє арифметичне значення концентрації.

Вкажіть середнє значення концентрації?

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,02132
20,027045
30,199045
40,019045
 
 • 32
Текст к ситуацииДля кожної з пʼяти градацій вітру обчислюємо середнє квадратичне відхилення.

Вкажіть значення середньо квадратичного відхилення?

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,0027433
20,0034146
30,00009346
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0271-04-033.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо коефіцієнт варіації

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,0028147
20,130434
30,0034147
 
 • 34
Текст к ситуацииВизначаємо значення функції переходу від середніх концентрацій до фонових. Вкажіть отримане значення функції переходу…

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


11,217435
20,1130448
31,017048
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0271-04-035.mp4
Текст к ситуацииОбчислюємо значення фонової концентрації для кожної градації за формулою СФі*F(V). Вкажіть мінімальне і максимальне значення фонової концентрації?

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,0219 і 0,030436
20,0180 і 0,027049
30,0221 і 0,154149
 
 • 36
Текст к ситуацииПроводимо обрахунок оцінки значущості відмінностей - СФij для пʼяти градацій вітру. Вкажіть отримане значення…

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,025637
20,024349
30,030449
40,021949
 
 • 37
Текст к ситуацииПроводимо обрахунок оцінки значущості відмінностей - СФij для чотирьох градацій вітру. Вкажіть отримане значення…

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,025649
20,024338
30,030449
40,021949
 
 • 38
Текст к ситуацииПеревіряємо виконання умови (1.2.8)…

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


1Умова не виконується50
2Умова виконується39
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0271-04-039.mp4
Текст к ситуацииДля цього поста за значення фонової концентрації приймається значення концентрації, обраховане для.

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


1Пʼяти градацій вітру40
2Чотирьох градацій вітру51
 
 • 40
Текст к ситуацииПорівнюємо значення отриманої фонової концентрації Сф із значенням гранично-допустимої концентрації ГДК…

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


1Сф > ГДК52
2Сф < ГДК41
3Сф = ГДК52
 
 • 41
Текст к ситуацииВкажіть величину відношення Сф/ГДК …

Обробка даних постів спостережень.

Визначення фонової концентрації за даними постів спостережень

1. Методика визначення фонової концентрації за даними стаціонарних спостережень

Найбільш простий спосіб визначення фонової концентрації полягає в тому, що з даних спостережень за 5 років при заданому напрямку і швидкості вітру, виключається 5% найбільших значень. Найбільша із залишених концентрацій приймається за розшукуване значення фону. Такий підхід дає задовільні результати у випадку достатньо великого обсягу вибірки (800 і більше спостережень).

При меншому обсязі вибірки фонову концентрацію доцільно визначати статистично-розрахунковим шляхом.

Для кожної із п`яти вказаних градацій і обчислюється:

- середнє арифметичне значення концентрації:

(1.2.1)

- середнє квадратичне відхилення:

(1.2.2)

- коефіцієнт варіації:

(1.2.3)

- функція переходу від середніх концентрацій до фонових:

(1.2.4)

Значення фонової концентрації для кожної градації розраховується за формулою:

СФі*F(V) (1.2.5)

1.2.2. Після розрахунку фону для кожної градації швидкості і напрямку вітру проводиться оцінка значущості відмінностей - . Для цієї мети розраховується значення - середнього для чотирьох градацій (без швидкості вітру 0-2 м/с):

(1.2.6)

(1.2.7)

Якщо за даними спостережень на посту з`ясовується, що максимальне і мінімальне значення , вибрані із для п`яти градацій, задовольняють умові:

(1.2.8)

то для цього поста за приймається незалежно від швидкості і напрямку вітру.

Якщо за даними спостережень на посту з`ясувалось, що умова не виконується, але для різних градацій напрямку вітру виконується умова:

(1.2.9)

№ варіанта

Найменування речовини

Значення концентрації, мг/м3

0…2 м/сПНПДЗхСх
1Азоту двоокис0,0250,0210,0190,0220,018

то для даного поста за приймаються два значення фону. Перше для градації швидкості вітру 0-2 м/с, а друге - для швидкості вітру 3 м/с і більше без врахування напрямку вітру.

Завдання для виконання лабораторної роботи

1. Порівняти визначене значення фонової концентрації із значенням ГДК речовини.


10,030453
20,3642
30,2953
40,2253
 
 • 42
Текст к ситуацииЧи виконується умова Сф ≤ 0.4 ГДК?

1Так43
2Ні54
3Немає значення54
 
 • 43
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 44
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу.

 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38