.

CENTRUM SZKOLENIOWE DLA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
O NAS

Nasze publikacje i patenty

 Iryna Babenko. Zdobuttya vyshchoyi osvity za dopomohoyu suchasnykh tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya [Szkolnictwo wyższe dzięki nowoczesnym technologiom nauczania na odległość] // Lʹvivsʹka Poshta №6 (2131) 27 lyutoho 2019 [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Rozroblennya systemy off-line promizhnoho (modulʹnoho) testuvannya z foto-video fiksatsiyeyu, yaka poperedzhuye vykorystannya studentamy nedozvolenykh informatsiynykh zasobiv [Opracowanie off-line systemu pośredniego (modułowego) testowania z utrwalaniem zdjęć wideo, który uniemożliwia studentom korzystanie z nieautoryzowanych narzędzi informacyjnych] / M. P. Mazur, M.L.Yanovsʹkyy // Innovatsiyni kompʺyuterni [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Pidhotovka fakhivtsiv v umovakh suchasnoho informatsiynoho suspilʹstva v konteksti rozvytku dystantsiynoho navchannya v Ukrayini [Szkolenie specjalistów w zakresie warunków nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w kontekście rozwoju kształcenia na odległość na Ukrainie] // Suchasni tekhnolohiyi u mashynobuduvanni: Do yuvileyu F.YA.Yakubova: Zbirnyk nauk. statey/ Uklad. [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Rozvytok dystantsiynoho navchannya v Ukrayini yak skladovoyi informatyzatsiyi suchasnoho suspilʹstva. [Rozwój kształcenia na odległość na Ukrainie jako element modernizacji współczesnego społeczeństwa] - Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi v navchalʹnykh zakladakh. - №1, 2007. – s. 71-75. [po ukraińsku]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Nova modelʹ tsyfrovoyi dystrybutsiyi na prykladi navchalʹnoho protsesu [Nowy model dystrybucji cyfrowej na przykładzie procesu edukacyjnego] // Vymiryuvalʹna ta obchyslyuvalʹna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. – Khmelʹnytsʹkyy, 2009. - №1. – s.159-166. [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Rozrobka metodychnykh pidkhodiv ta prohramna realizatsiya indyvidualʹnoho obʺyektno-oriyentovanoho navchannya [Opracowanie metodycznych podejść i realizacja programu indywidualnych treningów obiektowych] // Prohramne zabezpechennya v sferi osvity i nauky: materialy II mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf., 12-13 travnya 2010 r., Kyyiv: UkrNTS [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Osoblyvosti rozrobky virtualʹnykh praktychnykh interaktyvnykh zasobiv navchalʹnykh dystsyplin dlya dystantsiynoho navchannya [Cechy rozwoju wirtualnych praktycznych interaktywnych środków nauczania dyscyplin do nauczania na odległość] / Mazur M.P., Petrovsʹkyy S.S., Yanovsʹkyy M.L. // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 7. – Kherson: Vydavnytstvo KHDU, 2010. – s.40-46. [po ukraińsku]

 Mazur M.P. Tsyfrovaya dystrybutsyya sertyfytsyrovannoho uchebnoho materyala y soput•stvuyushchykh ynformatsyonnykh resursov [Dystrybucja cyfrowa certyfikowanych materiałów edukacyjnych i powiązanych zasobów informacyjnych] / Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. // Suchasni tekhnolohiyi: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 6. – Kharkiv: NTU "KHPI", 2011. – s.297-307. [po ukraińsku]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Kontseptsiya pobudovy i osnovni skladovi informatsiynoyi systemy dystantsiynoho navchannya VNZ [Koncepcja budowy i główne elementy systemu informacyjnego uniwersytetów kształcenia na odległość] // Dystantsiyna osvita Ukrayiny: Materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf., 02-04 lystopada 2011 r., Kharkiv: KHNADU, 2011. – s.351-356. [po ukraińsku]

 Barmak A.V. Podkhod dlya modelirovaniya struktury predmetnoy oblasti v vide n-mernogo kuba [Podejście do modelowania struktury domeny w postaci n-wymiarowej kostki] /Barmak A.V., Yanovskiy M.L. // Upravlyayushchiye sistemy i mashiny (USiM). - 2011. No.1 - st. 70-78 [po ukraińsku]

 Yanovs'kiy M.L. Vertikal' podderzhki prinyatiya resheniy ili pochemu 2+2 ne vsegda ravno 4 [Wsparcie decyzji w pionie lub dlaczego 2 + 2 nie zawsze jest 4] // INFORMATSIONNYYe TEKHNOLOGII DLYA MENEDZHMENTA №4/2012 str. 13 [po ukraińsku]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L., Vavrashko A.A. Kontseptsiya pobudovy ta osnovni skladovi informatsiyno-analitychnoyi systemy kartohrafichnoho vidobrazhennya statystyky dorozhnʹo-transportnykh pryhod [Koncepcja budowy i główne elementy informacyjno-analitycznego systemu kartograficznego mapowania statystyk wypadków drogowych] // Suchasna spetsialʹna tekhnika №3(34), 2013 - s.123-131. [po ukraińsku]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Rozroblennya systemy of-line promizhnoho (modulʹnoho) testuvannya z foto-video fiksatsiyeyu, yaka stymulyuye studenta do vykonannya vymoh i pravyl provedennya kontrolʹnykh zakhodiv [Opracowanie systemu pośredniego (modułowego) testowania z wiązaniem foto-video, które stymuluje studenta do spełnienia wymagań i zasad prowadzenia działań kontrolnych] // ISSN 1998-6939. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. 2015. № 22 [po ukraińsku]

 Patent №88201 "SPOSIB PROTOKOLYUVANNYA ON-LINE TEKSTOVOHO SPILKUVANNYA Z VIDEOFIKSATSIYEYU" [METODA PROTOCOLOWANIA TEKSTU KOMUNIKACJI TEKSTOWEJ Z UMIESZCZANIEM WIDEO] [po ukraińsku]

 Patent №98343 "SPOSIB INDYVIDUALʹNOHO PIDKHODU U PIDBORI TA FORMUVANNI TSYFROVOHO KONTENTU V SYSTEMI TSYFROVOI DYSTRYBUTSII" [METODA INDYWIDUALNEGO URZĄDZENIA W USTAWIENIU I FORMACJI ZAWARTOŚCI CYFROWEJ W CYFROWYM SYSTEMIE DYSTRYBUCJI] [po ukraińsku]

 Yanovsʹkyy M.L., Mazur M.P., Hladkyy YA.M., Skyba M.YE. Informatsiyna systema bazy znanʹ navchalʹnoho protsesu za dystantsiynoyu formoyu. - Svidotstvo pro reyestratsiyu avtorsʹkoho prava №10243 vid 14.06.2004 r. [System informacyjny bazy wiedzy procesu edukacyjnego za pomocą formularza odległości] [po ukraińsku]