.

TRAINING CENTER FOR DISTANCE EDUCATION
ABOUT US

Our publications and patents

 Iryna Babenko. Zdobuttya vyshchoyi osvity za dopomohoyu suchasnykh tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya [Higher education through modern distance learning technologies] // Lʹvivsʹka Poshta №6 (2131) 27 lyutoho 2019 [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Rozroblennya systemy off-line promizhnoho (modulʹnoho) testuvannya z foto-video fiksatsiyeyu, yaka poperedzhuye vykorystannya studentamy nedozvolenykh informatsiynykh zasobiv [Development of off-line system of intermediate (modular) testing with photo-video fixation, which prevents students from using unauthorized information tools] / M. P. Mazur, M.L.Yanovsʹkyy // Innovatsiyni kompʺyuterni [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Pidhotovka fakhivtsiv v umovakh suchasnoho informatsiynoho suspilʹstva v konteksti rozvytku dystantsiynoho navchannya v Ukrayini [Training of specialists in the conditions of the modern information society in the context of the development of distance learning in Ukraine] // Suchasni tekhnolohiyi u mashynobuduvanni: Do yuvileyu F.YA.Yakubova: Zbirnyk nauk. statey/ Uklad. [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Rozvytok dystantsiynoho navchannya v Ukrayini yak skladovoyi informatyzatsiyi suchasnoho suspilʹstva. [Development of distance learning in Ukraine as a component of modernization of modern society] - Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi v navchalʹnykh zakladakh. - №1, 2007. – s. 71-75. [in Ukrainian]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Nova modelʹ tsyfrovoyi dystrybutsiyi na prykladi navchalʹnoho protsesu [A new model of digital distribution on the example of the educational process] // Vymiryuvalʹna ta obchyslyuvalʹna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. – Khmelʹnytsʹkyy, 2009. - №1. – s.159-166. [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Rozrobka metodychnykh pidkhodiv ta prohramna realizatsiya indyvidualʹnoho obʺyektno-oriyentovanoho navchannya [Development of methodological approaches and program realization of individual object-oriented training] // Prohramne zabezpechennya v sferi osvity i nauky: materialy II mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf., 12-13 travnya 2010 r., Kyyiv: UkrNTS [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Osoblyvosti rozrobky virtualʹnykh praktychnykh interaktyvnykh zasobiv navchalʹnykh dystsyplin dlya dystantsiynoho navchannya [Features of the development of virtual practical interactive means of teaching disciplines for distance learning] / Mazur M.P., Petrovsʹkyy S.S., Yanovsʹkyy M.L. // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 7. – Kherson: Vydavnytstvo KHDU, 2010. – s.40-46. [in Ukrainian]

 Mazur M.P. Tsyfrovaya dystrybutsyya sertyfytsyrovannoho uchebnoho materyala y soput·stvuyushchykh ynformatsyonnykh resursov [Digital distribution of certified educational material and related information resources] / Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. // Suchasni tekhnolohiyi: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 6. – Kharkiv: NTU "KHPI", 2011. – s.297-307. [in Ukrainian]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Kontseptsiya pobudovy i osnovni skladovi informatsiynoyi systemy dystantsiynoho navchannya VNZ [The concept of construction and the main components of the information system of distance learning universities] // Dystantsiyna osvita Ukrayiny: Materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf., 02-04 lystopada 2011 r., Kharkiv: KHNADU, 2011. – s.351-356. [in Ukrainian]

 Barmak A.V. Podkhod dlya modelirovaniya struktury predmetnoy oblasti v vide n-mernogo kuba [An approach for modeling the domain structure in the form of an n-dimensional cube] /Barmak A.V., Yanovskiy M.L. // Upravlyayushchiye sistemy i mashiny (USiM). - 2011. No.1 - st. 70-78 [in Ukrainian]

 Yanovs'kiy M.L. Vertikal' podderzhki prinyatiya resheniy ili pochemu 2+2 ne vsegda ravno 4 [Decision support vertical or why 2 + 2 is not always 4] // INFORMATSIONNYYe TEKHNOLOGII DLYA MENEDZHMENTA №4/2012 str. 13 [in Ukrainian]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L., Vavrashko A.A. Kontseptsiya pobudovy ta osnovni skladovi informatsiyno-analitychnoyi systemy kartohrafichnoho vidobrazhennya statystyky dorozhnʹo-transportnykh pryhod [The concept of construction and the main components of the information-analytical system of cartographic mapping of statistics of traffic accidents] // Suchasna spetsialʹna tekhnika №3(34), 2013 - s.123-131. [in Ukrainian]

 Mazur M.P., Yanovsʹkyy M.L. Rozroblennya systemy of-line promizhnoho (modulʹnoho) testuvannya z foto-video fiksatsiyeyu, yaka stymulyuye studenta do vykonannya vymoh i pravyl provedennya kontrolʹnykh zakhodiv [Development of the system of-line intermediate (modular) testing with photo-video fixation, which stimulates the student to comply with the requirements and rules of conducting control measures] // ISSN 1998-6939. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. 2015. № 22 [in Ukrainian]

 Patent №88201 "SPOSIB PROTOKOLYUVANNYA ON-LINE TEKSTOVOHO SPILKUVANNYA Z VIDEOFIKSATSIYEYU" [METHOD OF PROTOCOLING ON-LINE TEXT COMMUNICATION WITH VIDEO FIXATION] [in Ukrainian]

 Patent №98343 "SPOSIB INDYVIDUALʹNOHO PIDKHODU U PIDBORI TA FORMUVANNI TSYFROVOHO KONTENTU V SYSTEMI TSYFROVOI DYSTRYBUTSII" [METHOD OF AN INDIVIDUAL FIXTURE IN THE SETTING AND FORMING THE DIGITAL CONTENT IN THE DIGITAL DISTRIBUTION SYSTEM] [in Ukrainian]

 Yanovsʹkyy M.L., Mazur M.P., Hladkyy YA.M., Skyba M.YE. Informatsiyna systema bazy znanʹ navchalʹnoho protsesu za dystantsiynoyu formoyu. - Svidotstvo pro reyestratsiyu avtorsʹkoho prava №10243 vid 14.06.2004 r. [Information system of the knowledge base of the educational process by the distance form] [in Ukrainian]