Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

258. Моделювання i прогнозування стану довкiлля

4. Визначення умов спуску стічних вод у водні зони

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0258-04-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Скидання стічних вод в каналізацію дозволяється за таких умов:

— якщо не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;

— кількість завислих та тих, що спливають, часток в стічних водах не перевищує 500 мг/л;

— фізичні та механічні забруднення виробничих стоків не засмічують труби та не відкладаються на них;

— хімічні забруднення виробничих стоків не руйнують матеріал труб та елементи споруд каналізації;

— домішки горючих речовин у стоках не утворюють вибухонебезпечних сумішей в каналізаційних мережах;

— шкідливі речовини стоків не перешкоджають їхньому біологічному очищенню, температура води не перевищує 40 °С;

— домішки не вступають у хімічні з`єднання з побутовими стоками і не виділяють отруйних та вибухонебезпечних газів;

— об`єм скидів не перевищує ГДС або ТПС, погоджених з Водоканалом.

Необхідний ступінь очищення стічних вод перед скиданням визначається.

Забороняється скидати у водні об`єкти стічні води, що містять шкідливі речовини, для котрих не встановлено ГДК і для котрих відсутні методи аналітичного контролю.

Не допускається скидати стічні води, котрі після очищення можна використовувати в оборотних та в повторних схемах водопостачання підприємств або для зрошення в сільському господарстві.

Не можна скидати неочищені або недостатньо очищені виробничі, господарсько-побутові стічні води та стоки із заводських територій.

Не допускається скидати у водоймища стічні води, що містять збудників інфекційних захворювань, а також стічні води, що містять радіонукліди, сміття, неочищені стоки, стоки з нафтопродуктами. Не можна скидати води, що використовуються для водо- та грязелікування.

Забороняється здійснювати залпові скиди сильно концентрованих виробничих стічних вод у водоймища та в каналізацію, а також стоки з вище встановленими значеннями ГДВ, ТПС. Для зниження концентрації шкідливих речовин необхідно передбачати ємності-усереднювачі, в котрих слід змішувати концентровані стоки з менш концентрованими або з водою.

Виробничі стоки, котрі не відповідають перерахованим вимогам, повинні підлягати попередньому очищенню на очисних спорудах підприємств.

Допускається сумісне очищення виробничих стічних вод при дотриманні таких вимог:

— температура стоків — 60—30 *С;

— активна реакція — 6,5—8,5 рН;

— загальна концентрація розчинних солей — не більше 10 г/л;

— показник БПК повне при надходженні на біологічні повне фільтри та аеротенки-витіснювачі — не вище 500 мг/л;

— відсутність нерозчинних масел, смоли та СПАР, що не окислюються.

Місце спуску стічних вод має бути розташоване за течією поза населеним пунктом і місцями водокористування населенням з врахуванням можливої зворотної течії при нагінних вітрах. Умови відведення стічних вод у водні об`єкти встановлюються з врахуванням можливого змішування та розчинення, фонової якості води, нормативів її якості.

Для кожної забруднюючої речовини за допомогою розрахунків встановлюються ГДС у водоймища, дотримання котрих повинне забезпечувати якість води в контрольних пунктах.

У загальному випадку при спуску виробничих стічних вод у водоймища в розрахункових зонах слід дотримуватися умови

де С j — концентрація і-ї шкідливої речовини в стічній воді;

ГДКj — гранично допустима концентрація і-ї речовини;

n — кількість шкідливих речовин.

Розрахунки з визначення можливості спуску виробничих стічних вод у водоймища повинні виконуватися для найсприятливіших умов (найменший рівень води в році, несприятлива течія відносно пункту водокористування тощо).


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГранично допустима концентрація - це

1. така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь

2. така кількість шкідливої речовини, яка встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень.

3. така кількість шкідливої речовини, яка при щоденному 8-годинному перебуванні на робочому місці протягом усього робочого стану не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь


119, 10, 11, 12
2225
3325
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВирішення яких задач передбачає контроль та керування якістю води у водних об`єктах?

1визначення вимог до ступеню очищення стічних вод9, 10, 11, 12
2визначення вимог до мінімального вмістом шкідливих в приземному шарі25
3визначення вимог до максимального вмісту шкідливих речовин в приземному шарі25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВирішення яких задач передбачає контроль та керування якістю води у водних об`єктах?

1Визначення можливого та достатнього ступеню розбавлення стічних вод до нешкідливих концентрацій в пунктах водокористування9, 10, 11, 12
2Визначення можливої вологості та сонячної радіації25
3Визначення можливого тиску та опадів25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо широко використовується для оптимізації витрат на очищення стічних вод?

1здатність водоймищ до розсіювання та асиміляції шкідливих речовин9, 10, 11, 12
2здатність водоймищ до розсіювання та дисиміляції шкідливих речовин25
3здатність водоймищ до розсіювання та симуляції шкідливих речовин25
4здатність водоймищ до розсіювання та стимуляції шкідливих речовин25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОдиниці вимірювання гранично-допустимої концентрації забруднюючих речовин у водних об’єктах:

1мг/л13, 14, 15, 16
2мг/с25
3мг/м325
4мг/мл25
5мг/мкл25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе відбувається контроль за вмістом шкідливих речовин у одних об’єктах при використанні явища асиміляції?

1за 0,5 - 1 км вище по течії перед найближчим пунктом водокористування (станцією водозабору тощо)13, 14, 15, 16
2за 0,5 - 1 км нижче по течії перед найближчим пунктом водокористування (станцією водозабору тощо)25
3в місці найближчого пункту водокористування (станцією водозабору тощо)25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкою має бути концентрація шкідливої речовини в пункті водокористування (станції водозабору)?

1Максимальною25
2Не перевищувала ГДК для цієї речовини13, 14, 15, 16
3Мінімальною25
4Рівною нулю25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа якій відстані відбувається контроль за якістю води у водних водоймах при використанні явища асиміляції?

10,5 – 1 км13, 14, 15, 16
2Від 1 км до 2 км25
3Більше 2 км25
4Менше 0,5 км25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи може концентрація шкідливої речовини безпосередньо у стічній воді може дещо перевищувати значення ГДК?

1Ні в якому разі25
2Може17, 18, 19, 20
3Не має значення25
4Правильна відповідь відсутня25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі параметри слід врахувати для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини Сcт.гран. в стічній воді?

1Потужність електромоторів25
2Потужність викиду25
3Потужність стоку17, 18, 19, 20
4Потужність очищення25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі параметри слід врахувати для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини Сcт.гран. в стічній воді?

1Параметри та гідрологічні характеристики водоймища (річки)17, 18, 19, 20
2Параметри та геометричні характеристики труби для скидання в річки25
3параметри та генеалогічні характеристики водоймища (річки)25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі параметри слід врахувати для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини Сcт.гран. в стічній воді?

1Максимальна концентрація даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі25
2Фонова концентрацію даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі17, 18, 19, 20
3Мінімальна концентрація даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе розташовується місце спуску стічних вод у водні об’єкти?

1В місці населеного пункту і місці водокористування населенням25
2Проти течії течією поза населеним пунктом і місцями водокористування населенням25
3За течією поза населеним пунктом і місцями водокористування населенням21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк називається гранична кількість забруднюючих речовин, що міститься у водних об’єктах без погіршення показників якості води у контрольних пунктах?

1Гранично допустимий скид21, 22, 23, 24
2Гранично допустимий стид25
3Гранично допустимий вид25
4Гранично допустимий бескид25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0258-04-019-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий показник визначають за формулою?

1Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку25
2Ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі21, 22, 23, 24
3Максимальна гранична концентрація шкідливої речовини в стічній воді25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0258-04-020-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий показник визначають за формулою?

1Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку21, 22, 23, 24
2Ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі25
3Максимальна гранична концентрація шкідливої речовини в стічній воді25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0258-04-021-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий показник визначають за формулою?

1Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку25
2Ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі25
3Максимальна гранична концентрація шкідливої речовини в стічній воді26
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯким має бути мінімально необхідний ступінь очищення стічної води очисними спорудами перед скиданням в річку (nmin)? Щоб, стічну воду можна було спускати в річку без додаткового очищення?

1nmin < 025
2nmin > 025
3nmin ≤ 026
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ якому випадку скидання стічних вод без додаткового очищення не дозволяється?

1nmin < 025
2nmin > 026
3nmin ≤ 025
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий на вашу думку вислів є вірним?

1Чим вище кратність розведення тим краще ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі26
2Чим нижче кратність розведення тим краще ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі25
3Чим вище кратність розведення тим нижче ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі25
4кратність розведення і ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі не пов’язані між собою25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Визначення розрахунковим методом умов спуску стічних вод в водні об`єкти

Мета: Знайомство з методами розрахунку умов спуску стічних вод в проточний водний об`єкт та методами очистки стічних вод


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, устаткування:

1 Персональний комп’ютер;

2 Табличний процесор Microsoft Excel або Калькулятор.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0258-04-029.mp4
Текст к ситуацииДля виконання лабораторної роботи слід користуватися мікрокалькулятором або табличним процесором Microsoft Excel 2007. Для проведення одиничних обчислень слід скористатися мікрокалькулятором. У випадку масових і багаторазових обчислень слід використовувати табличний процесор Microsoft Excel 2007. В даному випадку скористаємося табличним процесором Microsoft Excel 2007. Файл складається з двох блоків Вхідні дані та Порядок розрахунку. В блоці Вхідні дані використовуємо дані, на підставі яких виконується завдання. В блоці Порядок розрахунку отримуємо значення показників, обраховані за формулами (1-8), вказаними в теоретичній частині.

Визначення максимальної максимальної граничної концентрації шкідливої речовини в стічній воді

Для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран.необхідно враховувати такі параметри, як потужність стоку, параметри та гідрологічні характеристики водоймища (річки), а також фонову концентрацію даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі.

Для проточних водоймищ (річок) максимальна гранична концентрація шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран. визначається за формулою:

(1).

де: g - коефіцієнт змішування, що враховує особливості водотоку, Q - потік води в річці, м3/с, q - потік стічної води, м3/с,

Cф - концентрація шкідливої речовини в річці до скидання стічної води (фонова концентрація), мг/л.

ГДК - гранично допустима концентрація шкідливої речовини, мг/л.

Значення потоку води в річці Q, (м3/с) визначається за формулою:

Q = Vcp*S (2)

Для врахування ступеню очищення або розведення стічних вод до їх скидання в водотік, необхідно враховувати ряд гідрологічних характеристик, для чого існує інтегральний показник - коефіцієнт g, що визначається за формулою Фролова - Родзіллера:

(3),

Де

(4),

L - відстань по фарватеру від місця випускання стічних вод до найближчого створу водокористування, м;

е – основа натурального логарифма, е=2,718281828459045….

a - коефіцієнт, що враховує гідрологічні умови змішування та розраховується за формулою:

(5)

де j=L/Lmin - відношення відстаней між місцем випускання стічних вод та місцем водокористування по фарватеру та по прямій лінії;

x- коефіцієнт, що приймають рівним 1 при береговому та 1,5 при стрижневому випуску стічної води;

Е - коефіцієнт турбулентної дифузії, який для рівнинних річок розраховується по середній швидкості течії VCP, м/с, та по середній глибині радіусу НCP, м:

(6)

Остаточно, кратність розведення, або ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі:

(7)

Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку nmin:

(8)

Практична частина

Завдання 1. Визначити максимальну граничну концентрацію шкідливої речовини в стоках підприємства Сст.гран., користуючись даними табл. 1 та 2. Випуск стічної води - береговий.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку умов спуску стічних вод в водоймище.

ВаріантШвидкість течії VCP, м/сСередня глибина НСР, мВідстань до пункту водокористування по фарватеру L, кмВідстань до пункту водокористування по прямій Lmin, кмПлоща поперечного перерізу річки біля стоку S, м2Потік стічної води q, м3
00,24,23,52,9200,22

Завдання2. Визначити ступінь очищення стічної води за рахунок розведення річковою водою п за формулою (7).

Завдання 3. Згідно з даними табл. 2. за формулою (8) визначити мінімально необхідний ступінь очищення стічної води очисними спорудами перед скиданням в річку (nmin). Якщо nmin£ 1, то стічну воду можна спускати в річку без додаткового очищення, в іншому випадку скидання стічних вод без додаткового очищення не дозволяється.

Таблиця 2. ГДК та концентрації токсичних органічних сполук в водах.

Варі-антСполукаЛімітуючий показникГДК, мг/лКонцентрація в стічній воді до очищення на очисних спорудах С0, мг/лФонова концентрація в річці СФ, мг/л
0Аміни С78органолептичний0.10.90.005


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииЯке значення має показник потік води в річці Q, (м3/с)?

14 м331
220 м342
30,2 м342
40,4 м342
540 м342
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0258-04-031.mp4
Текст к ситуацииЯка значення коефіцієнту турбулентної дифузії річки Е (з точністю до 4 знаку після коми)?

10,004232
20,022042
30,220042
40,200042
50,042042
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0258-04-032.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо відношення відстаней між місцем випускання стічних вод та місцем водокористування по фарватеру та по прямій лінії φ (з точністю до 3 знаку після коми)?

11,20733
20,04242
30,02242
41,02742
51,07242
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0258-04-033.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо коефіцієнт, що враховує гідрологічні умови змішування α (з точністю до 3 знаку після коми)?

10,23344
20,32334
30,33344
40,32044
50,23044
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0258-04-034.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо Коефіцієнт β (з точністю до 4 знаку після коми)?

10,007535
20,004245
30,002245
40,612845
51,253445
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0258-04-035.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо Інтегральний показник γ (з точністю до 3 знаку після коми)?

10,87436
20,78446
30,84746
40,74846
50,42146
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0258-04-036.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо Максимальну граничну концентрацію шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран. (з точністю до 2 знаку після коми)?

11,6137
21,6046
31,5946
416,246
50,16246
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0258-04-037.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо Ступінь очищення за рахунок розсіювання шкідливих речовин у водоймищі n (з точністю до 2 знаку після коми)?

116,9038
21,6947
30,1647
4169,1047
519,6047
 
 • 38
Иллюстрация к шагу0258-04-038.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо Мінімально необхідний ступінь очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку nmin (з точністю до 2 знаку після коми)?

10,6547
20,5639
30,2247
40,3247
51,6147
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0258-04-039.mp4
Текст к ситуацииМаючи відоме значення мінімально необхідного ступеня очищення стічних вод очисними спорудами перед скиданням в річку nmin робимо висновок про можливість скидання стічних вод у водні об’єкти.

1Скидання стічних вод у водні об’єкти без додаткового очищення дозволяється40
2Скидання стічних вод у водні об’єкти без додаткового очищення забороняється48
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0258-04-040.mp4
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 41
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу.

 
 • 42
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 43
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41